11.05.2016

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

ithalatta denetim ve yasaklar, ithalat vergileri

İthalatı planlanan eşyanın iç piyasada  hedef müşterilerin istek ve gereksinimlerine ne derece cevap vereceğinin, bu tip ürünlere mevcut talep düzeyinin  araştırılması gerekir. İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda  pazar analizi ve fizibilitesi yapılmadan ithalat kararı alınmamalıdır.

Rakip Mallar: Rakip malların spesifik özellikleri, pazardaki yeri, kalitesi, dağıtım kanalları, tanıtım faaliyetleri, fiyatı, ambalajı, müşteri hizmetleri ve benzeri bilgiler gözlemlenmelidir.
Mevcut Alıcılar, Rakipler: Mevcut alıcılar hakkında demografik özellikler dahil toplanabilen her türlü bilgi (özellikle, talep edilen ürün cinsi, miktar ve sıklık açısından satın alma şekilleri ) ile rakipler hakkındaki bilgiler (rakiplerin kim oldukları, nerede oldukları, malı kimlere sattıkları, müşterilerinin özellikleri, satın alma şekilleri, strateji ve amaçları v.b) malın piyasada pazarlanması açısından önemlidir.

Maliyet: İthal edilecek malın sigorta, navlun, gümrük masraflarının mutlaka güncel bir araştırma yapılarak hesaplanması gerekmektedir. Navlun masrafları yıl içinde 2-3 misli oranlarda artabilmekte ve asıl olarak, gümrük masrafları mevzuatta oluşabilecek değişikliklere bağlı olarak malın maliyeti kat be kat artırabilmektedir. Gümrük aşamasında ödenmesi gerekebilecek vergiler  (gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi , toplu konut fonu), varsa ek mali yükümlülükler, nakliye, sigorta, gümrük komisyon masrafları net olarak ortaya konmalı ve ürünün maliyeti ona göre belirlenmelidir. Örneğin kg ücreti 1 USD olan bir ürün için devlet, yerli üreticileri korumak için kg ücretini 3 USD sayarak vergi alıyor ise vergi yükü bir anda misliyle artacak ve belkide bu ürünü ithal etmek topyekün zararına bir operasyona dönüşecektir. 

Bu tip vergilendirmeler, devlet eğer gözetime yönelik bir inceleme kararı almışsa geriye yönelikde uygulanabildiğinden, ithalat yapılmadan önce mevcut gümrük vergi oranı bilinse dahi, bu malzeme hakkında gözetim talebi olup olmadığının da araştırılması gerekir.

İşletmelerin Kendi İhtiyaçları İçin İthalat
Üretimde kullanılacak hammadde ithalatı yapılması halinde; ihtiyacın, üretim kapasitesi ve dönemlere göre net olarak belirlenmesi, hammaddenin üretim süreci ve nakliye sürecinin iyi hesap edilmesi, önceden alınması ve gümrüğe teslim edilmesi gereken test, rapor ve belgelerin zamanında temine dilmesi, hammaddenin ihtiyaç duyulan zamanda tesislere ulaştırılabilmesi açısından önemlidir. 

İthal ürünlerin, belge ve izin konusunda atlanan hususlar ve eksiklikler sebebi ile, gümrüğe ulaşsa da, haftalarca liman ve antrepolarda beklemek zorunda kalınması istenmeyen fakat kimi zaman piyasada görülen bir durumdur, bu yüzden ithalatın her aşaması titizlikle ele alınmalıdır.

Tedarikçi ve Satıcı Firmalara Ulaşmanın yolları
Fuar, Sergi, Yüz yüze Görüşme: Fuarlar, birebir ilişki ile satıcı firma bulmanın en kolay ve en verimli yollarından biridir. Bu nedenle  yurt dışında düzenlenen fuar, sergi  v.b. organizasyonları ziyaret etmek ve ihracatçılarla temas kurmak, pazar araştırması yapmak  ürün tedariki için önem taşımaktadır. 

Çevre: İthalatta çevre çok önemlidir. Gerek malın ihracatçısının bulunmasında gerekse ithal edilen ürünün ticaretinde edinilmiş geniş bir çevrenin çok büyük faydaları vardır.  

İnternet: Günümüzde uluslararası ticaret yapan firmalar tamamıyla e-mail, B2B B2C site ve portallar, dosya transfer programları web uygulamaları gibi pek çok kanaldan iletişimlerini internet üzerinden sağlamaktadır.

Diğer  yollar:
  • Türkiye’de bayisi, distribütörü ya da satış temsilciliği olan firmalar ile bağlantı kurulması,
  • Diğer ithalatçı firmalardan tedarikçi firma bilgilerinin alınması,
  • Türkiye’ye ihracat yapmak isteyen firmaların bilgilerinin ticaret odalarından ya da yurt dışı Ticaret Müşavirliklerinden alınarak  bağlantı kurulması,
  • Yurt içinde satılan ithal ürünlerin kutu ve ambalaj bilgilerinden hareketle imalatçı firmaya ulaşılması ve ithalat kararının verilmesi mümkündür.
2. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN ADI VE GTİP BELİRLENMESİ
İthal eşyasının ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası   ithalattan önce  ithalatçı firma tarafından  eldeki tüm bilgi ve belgeler (katalog,  teknik içerik, numune gibi) ışığında belirlenmelidir. Bu işlemler için bir gümrük müşavirinden destek alınabileceği gibi, Dış Ticaret Müsteşarlığı (www.dtm.gov.tr) ,Gümrük Müsteşarlığı (www.gumruk.gov.tr) web sayfalarından bilgi alınması da  mümkündür.

İthal Eşyasının İsminin Belirlenmesi: İthal edilecek eşyanın isminin; ayırıcı özellikleri, teknik farklılıkları, içeriği dikkate alınarak  doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Eşya isminin doğru olarak belirlenmesi eşyaya ait gümrük tarife pozisyonunun doğru belirlenmesini sağlayacak olup, ithalatın tüm aşamalarını olumlu olarak etkileyecektir.

İthal Eşyasının  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ( G.T.İ.P )
Numarasının  Belirlenmesi: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası; ithal eşyasının  gümrüklenmesi  aşamasındaki ödenecek mali boyutun (gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Toplu Konut Fonu, anti damping  vergileri v.b.) ve  gerekli dokümanların belirlenmesinin yanı sıra, eşyanın tabi olduğu, gözetim, kota , tarife kontenjanı  v.b. hususlarında  bilgi edinilmesi açısından  en önemli rolü oynamaktadır.3. İTHAL EŞYASINA İLİŞKİN YASAKLAR, KONTROLLER VE İZİNLER
İthal eşyasının yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması  v.b kısıtlamalar ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi , gözetim belgesi ,kontrol belgesi, sağlık  sertifikası, analiz raporu, CE belgesi gibi belgelerin talep edilip edilmediğini araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak   çok önemlidir. Bu  bilgilere aşağıdaki web sayfalarından ulaşmak mümkündür:
Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr) 
Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) 

4. İTHAL EDİLECEK EŞYAYA İLİŞKİN MEVZUATIN KONTROLÜ
Dış ticaret mevzuatı sık sık değişikliklere uğramaktadır. Bundan dolayı, ithal faaliyetine girişmeden önce eşya daha önce ithal edilmiş olsa bile mutlaka mevzuatın tekrar gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Özellikle, her sene yıl sonu ile takip eden yıl başında dış ticaret mevzuatında çok önemli değişiklikler meydana gelmekte, ithalat ve standardizasyon tebliğleri başta olmak üzere mevzuatın önemli bir bölümü değiştirilmekte, gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılabilmektedir. Bundan dolayı, özellikle yıl sonu işlemlerinde mevzuatın daha sıkı takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

5. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN TESPİTİ
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ülke bazında Ekonomi bakanlığının web sayfasından (http://www.ekonomi.gov.tr/) bilgi almak mümkündür. Daha detaylı ve güncel gelişmelere istinaden bilgi alabilmek için, ithal edilecek ürünün G.T.İ.P numarası belirlenmeli.

ithalatın yapılacağı ülke bilgisi ile beraber Ticaret ve/veya Sanayi Odaları’ndan, gümrük müşavirlik firmalarından ya da abonelik usulüyle çalışan elektronik ortamda güncellenmiş  mevzuata yer veren  internet portallarından bilgi almak mümkündür.


Gümrük vergileri Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan İthalat Rejim Kararı ile belirlenmekte olup, söz konusu Karar eki listelere buradan ulaşılabilir.I Sayılı Liste; tarım ürünleri

II Sayılı Liste; sanayi ürünleri

III Sayılı Liste; işlenmiş tarım ürünleri

IV Sayılı Liste; balık ve diğer su ürünleri

V Sayılı Liste; Avrupa Birliğinde yürürlükte bulunan Askıya Alma Listesi kapsamı, AB'de üretimi bulunmayan bazı sanayi hammaddesi veya ara malı niteliğindeki eşya (bazı kimyasallar, mikro elektronik eşya vb.)
VI Sayılı Liste: Sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatında, gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir,