Deprem Yardım

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

DAHİLDE İŞLEME

DAHİLDE İŞLEME

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği Anlaşması 1 Ocak 1996'da Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 1/95 Kararı ile yürürlüğe girdiği için, Türkiye, AT düzenlemelerine uygun olarak çeşitli düzenlemeleri kabul etmiştir. Sözü edilen düzenlemelerden biri, Türkiye'nin ihracat teşvik sisteminin kaldırılması ve Yerine Getirilen İşleme Rejimi (IPO) ile değiştirilmesi. 95/7615, 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girdi. Bugün için, İç Hakim İşleme Rejimi (IPO), Kararname NO. 2005/8391 27 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Halka arz, Türk imalatçılarına / ihracatçılarına, gümrük vergisini ödemeden ve ticari politika önlemlerine tabi tutulan, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan hammadde, ara tamamlanmamış malları almalarını sağlayan bir sistemdir. Halka arz izni verilmesi durumunda, halka arz izni sahibi, yetki belgesinde belirtilen malları ithal etmek ve ithal edilen malları işledikten sonra ihraç etmekle yükümlüdür. IPO'nun temel gayreti, malzemeleri dünya pazarında fiyatlarla korumak ve Türk ihracatçılarının rekabet gücünü artırmaktır.Dahilde İşleme Belgesi - D1
D1
D1
Dahilde işleme, iki ana sistem türüne göre sınıflandırılabilir

1. DİİB Şartlı Muafiyet ( Süspansiyon ) Sistemi

Süspansiyon sistemi, imalatçı-ihracatçı / ihracatçıların üretim sürecinde kullanılmak üzere hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesini ithal etmesine ve ithalat sırasında ithalat vergileri ve KDV'ye tabi olmayan nihai mal ihracına izin vererek Türk imalatçı-ihracatçı / ihracatçılarına vergi muafiyeti getiriyor. 

Bu sistem uyarınca, ithalatçı, ithalat sırasında, Gümrük İdarelerine, ithalatını yaptığı ürün bedeline istinaden, tüm vergi ve KDV tutarlarını içeren teminat mektubu vermek zorundadır. DİİB belge sahibi firma,ithalatını yaptığı ürünleri, ihracat için üreteceği ürünlerin, üretiminde belirli bir oranda kullanmayı ve yine belirli bir süre içerisinde (genellikle 8-12 ay içinde) gerçekleştireceği ihracatlarla kapatmayı taahhüt etmektedir. 

İhracatçı performansının teminat kriterlerini karşıladığı takdirde, ithalat aşamasında bağladığı teminat mektupları çözülür. Bu sistemde ihracatçı başlangıçta vergi ödemeyerek suspanse edilmekte yani desteklenmektedir fakat bir yandan firmalar teminat mektupları yatırırken, bankalardan alabilecekleri kredi ve borçlanma oranlarını, teminat mektubunda verdikleri rakam kadar  sınırlandırmaktadırlar.

Şartlı muafiyet için, hangi kriterlerin arandığını sorabiliriz.
İmalatçı-ihracatçı, halka arz veya özel sınıflandırılmış şirketler altında dört yıl içinde 1.000.000 veya 500.000 Dolar'ı aşan miktarda ihracat yapabilirse, tüm vergilerin ve KDV'nin% 1,% 5 veya% 10'unu teminat olarak verebilirler her şey. Bu vergi imtiyazı yetki belgesinde belirtilmelidir.

DİİB İndirimli teminat uygulaması: Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalar DİİB kapsamında yapacakları ithalatlarda, oluşacak verginin sırasıyla %1, %5 ve %10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. OKS sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçı firmalar ve belli bir period için belirlenen ihracat rakamını geçen ihracatçı firmalar da, yine belirli limitlere bağlı olarak yapacakları ithalatta, ithalat vergilerinin %10’u kadar teminat yatırarak, indirimli teminat uygulamasından faydalanarak ithalat yapabilirler.

Eşdeğer eşya: Süspansiyon sisteminde imalatçı-ihracatçı / ihracatçı, izin belgesinde belirtilen ithal mal yerine eşdeğer malları kullanabilir. Eşdeğerlik, yetkilendirme belgesinde belirtilen ithal malların yerine serbest dolaşımda malların ikamesine izin veren bir prosedürdür. Eşdeğerliliğin, telafi edici mallar (son mallar) içinde olmayan girdiler (hammaddeler veya tamamlanmamış ara mamuller) açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Eşdeğer eşyalar aynı kalitede olmalı ve ithal mallarla aynı özelliklere sahip olmalıdır.


2. DİİB Geri İade Sistemi

İthalat sırasında ödenen vergiler, ihracat taahhütlerinin yerine getirilmesinden sonra vergi iadesine tabi olabilir. Dezavantajlı sistem kapsamında mallar Türkiye'ye serbest dolaşıma girdiğinde ithalat vergisi ve KDV ödenmelidir. Telafi edici ürünler ihraç edildiğinde KDV'nin geri ödenmesi ve ithalat vergisi talep edilebilir. Bazı ürün grupları için geri iade şartları farklı olabilmektedir,  ithalat için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı ve/veya daha farklı şartların sağlanması şart koşulabilir.

DİİB Yetki Belgesinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Yetki belgesi ancak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri (İBGS) vasıtasıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (DTM) gerekli belgeleri verebilecek firmalara verilebilir. Bu belgeler, bazı özel durumlarda, içe işleyen proje formu, ham madde tablosu, imza sirküleri, dilekçe, ticaret kayıt defteri, kapasite raporu ve diğer teknik belgelerdir.

Firmalar, yukarıda sayılan gerekli dokümanlarla GSEÜ aracılığıyla Dış Ticaret Müsteşarlığına yetki belgesi talebinde bulunmak zorundadırlar.

Başvurular, halka arz'da belirtilen ekonomik kriterlere göre değerlendirilir.

DİİB Kriterler nelerdir?
Sertifika verme kriterleri öncelikle, ana telafi edici malların üretiminde şüphesiz kullanılan ithal malların açıkça belirlenmiş olması, İkincisi, halka arzın faydalanılması yerli üreticilere ciddi zarar vermez, üçüncü olarak üretim süreci Dahili İhracat Rejimi kapsamında ek bir üretim kapasitesi, katma değer yaratmak ve rekabet gücünü artırmak zorunda kalacaktır. Yetki belgesi verilmesine ilişkin karar, bu ekonomik kriterlerin yerine getirilip getirilmediğini inceleyerek yapılır.

DİİB Yetki Belgesinin Kullanımı
Yetki belgesi veren firmalar, yetki belgesinde belirtilen sürede herhangi bir gümrük vergisi ve harç ödemeden malları ithal etmek ve ihraç etmek durumunda kalacaklardır. Belge kapsamında ithalatı yapılan ürünlerin ihracatı için verilecek süre 12 aydan fazla olamaz. Bununla birlikte, bazı özel üretim tesisleri için özel şartlarla bazen 24 aya kadar süre verilebilir. DİİB kapatma için verilen süre, toplam sürenin yarısını geçmemek kaydıyla uzatılabilir. Ekonomik kriz ya da doğal felaket ile karşı karşıya kaldığında, (1999'da meydana gelen depremler gibi) firmalar haricen ek süreler talep edebilir

DİİB Yetki Belgesinin Kapatılması


Yetki belgesi sahibi, ruhsat belgesinde belirtilen süreler içinde giriş ve çıkış işlemlerini tamamlarsa, gümrük idaresi teminat mektubunu sahibine geri verir veya başlangıçta ödediği vergiler varsa  bu vergiler firmaya geri ödenir. Bu teminat mektubunun iadesi veya teminatın geri ödenmesi için tüm Gümrük Beyannamesi ve Yetki Belgesi "İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine" teslim edilmelidir. 

GSEU, gümrük beyannamesi üzerinden ithal edilen malların miktarını yetkilendirme belgesinde belirtilen oranlar ile kontrol oranını karşılaştırır ve eğer "İBGS", ihraç ürünlerinin üretiminde kullanılan İthalat mallarının, taahüt edilen oranlarla ihraç edilecek ürünlerde kullanıldığı ve ihracatların gerçekleştiği sonucuna varırsa, gümrük yetkililerini bilgilendirirler ve teminat mektubu iadesi yada baştan ödenmiş vergi varsa iadesi gerçekleşir. 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği DİİB nin kapatılmasına yönelik şartların sağlanamadığı durumlarda, gümrük idarelerine, tüm vergi ve harçların telafi edici faiz ve para cezası da dahil olmak üzere sahibinden alınması gerektiğini bildirir. DİİB hükümlerinin ihlali halinde, belge/izin kapsamında yapılan ithalata ilişkin varsa alınmayan ithalat vergileri alınır ve ayrıca Gümrük Kanunu 238. maddesi uyarınca para cezası kesilir.

Ayrıca İthalatı yapılan ürünler, taahüt edilen şartlarla ihraç edilmiş olsa dahi, daha önce belirtilen sürelerde gerekli bilgi ve belgeler iletilmez ve kapatma işlemleri süresinde yapılmazsa, firma yine cezai uygulamalara muhatap olacaktır.

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
static_page
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
DİİB, dahilde işleme rejimi, DİİB şartlı muafiyet, DİİB geri iade sistemi, DİİB eşdeğer eşya, DİİB yetki belgesi, dahilde işleme rejimi kriterleri, D1, D1 yetki belgesi, D1 kapama, D1 nasıl açılır, D1 nasıl kapanır, DİİB nasıl açılır, DİİB nasıl kapanır, DİİB dahil mallar, DİİB dahil ülkeler, DİİB ithalat, DİİB ihracat, dahilde işleme rejimi ihracat, dahilde işleme rejimi ithalat
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/p/dahilde-isleme-rejimi.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/p/dahilde-isleme-rejimi.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content