Deprem Yardım

ULUSLARARASI PAZARLAMA

international trade

ULUSLARARASI  PAZARLAMA KAVRAMI

Uluslararası pazarlama, mallarını farklı ülkelerde satma amacıyla pazarlama faaliyetleri yürüten firmaların, farklı ülkelerdeki, firmalar ve kamu kuruluşları ile işletmecilik etkinliklerini içeren ticari faaliyetler gerçekleştirmesidir. Uluslararası pazarlama, firmaların, mal, hizmet ve ya ticari nitelikteki bilgi ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması amacıyla birden fazla ülkede yürüttüğü planlama ve uygulamaya dair tüm süreçleri ifade eder.

İHRACAT GİRİŞ KARARI

Bir firmanın yurt dışı pazarlarda yer alma isteğinin çeşitli alt sebepleri vardır. Bunlar; satış ve karlılığı artırmak, ürün grupları için uygun yurt dışı pazarlardan pay almak, yaşanabilecek yurtiçi kriz veya iç rekabetin artmasına paralel olarak iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, yine yurtiçinde oluşabilecek pazar dalgalanmalarını dengede tutmak ve fazla üretim kapasitesini satabilecek yeni pazarlar bulmak gibi pek çok sebebe dayanıyor olabilir.

İhracat yapan firmanın, yurt içi piyasalara olumlu etkileri de olacaktır yani ihracatçı firmaların artmasının ülke ekonomisine ve piyasalara yansıyan sonuçları da çok önemlidir, bunlar;
rekabet gücünü artırmak, İstihdam yaratmak, dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak, üretim kabiliyeti ve ürün çeşitlerinin artması gibi pek çok başlıkta sıralanabilir.

Bu noktada uluslararası rekabetin zorluklarının, farklı ülkelerde ticaret yaparken yaşanabilecek problemlerin neler olduğunun öngörülmesi ve kurulacak ticari ilişkiler ve beraberinde satışlarda izlenecek yöntemlerin buna göre belirlenmesi, risklerin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi çok önemlidir. (www.ihracat.co)

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:


İHRACAT SÜREÇLERİ

İç pazarda faaliyet gösteren bir firmanın ihracata yönelik faaliyete geçmeye karar vermeden önce mevcut olanakları ve yapılması gereken yatırımları belirlemek için cevaplaması gereken sorular vardır. Firmanın Yurt içi Performansı, hedef pazarların ve muhtemel müşterilerin nasıl belirleneceği, ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerine yönelik yapılabilecek çalışmalar, yurt dışı pazarlara yönelik fiyat seviyelerinin, ticari Koşulların araştırılması gerekir. Kısaca kapsamlı bir fizibilite analizi hem başlangıçta hem de devamında dönemsel olarak gereklidir

Günümüzde firmaların satış ve pazarlamada başarı olabilmeleri, daha önce görülmemiş bir hızla değişen piyasaların, trendlerin, müşteri beklentilerinin, aynı hızla ve doğru bir şekilde analiz edilip, en doğru ürünü, doğru fiyat ve doğru kanallarla müşteriye sunabilmesine bağlıdır. Klasik pazarlama karması yani; yer, fiyat, promosyon ve üründen oluşan dört ana unsurun yerini tamamen müşteri odaklı 4 ana değerin aldığı söylenebilir, bunlar; müşteri değeri, müşteri maliyetleri, müşteriye uygunluk ve müşteriyle iletişimdir.

Uluslararası pazarlamanın, ulusal pazarlamadan farklılıkları; temel pazarlama teknikleriyle ilgili olmayıp, farklı ülkelerdeki Pazarların başta kültürel faktörler olmak üzere; sosyal, ekonomik, demografik, teknolojik ve özellikle politik ve yasal faktörler açısından çok farklı bileşenlere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Teorik başlıklar olarak algılanan bu farklılıklar pratikte bir ülke pazarına girmeden önce detaylı araştırması yapılması gereken ve o pazardaki başarıyı daha ilk hamleden etkileyebilecek konulardır. Örneğin alıcı ülkenin satıcı ülke ile devam eden siyasal ilişkilerini önceden öngörebilmek, hedef Pazar konumundaki ülkedeki ekonomik gelişmeleri iyi okuyabilmek, hedef pazardaki demografik koşulların insanları ne tür ürünlerin alımına yönelttiğini bilmek, pazarlama adına doğru kararların verilebilmesini sağlar.

Yurtiçi piyasayı hedefleyen firmalar ile uluslararası pazara girmek isteyen firmaların amaçları ortaktır, satış. Farklı olan satış yapmak istedikleri pazarın bazen kısmen bazen tamamen farklı olması ve her durumda farklı ticari kanunlar, farklı rekabet koşullarında gerçekleşeceğidir. 

Uluslararası pazarlarda, gümrük mevzuatları, yasalar, bankacılık sistemleri, demografik, siyasal, kültürel farklılıklar gibi temel unsurların farklı olduğu ve firmanın kontrolü dışında çok sayıda değişkene göre sürekli analiz ve konumlandırma yapması gerekeceği anlamına gelir. Bu anlamda uluslararası pazarlama, firmaların yurt içi pazarda sergileyeceğinden daha yüksek bir performans ve adaptasyon kabiliyeti gerektirir. (www.ihracat.co)

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:

İhracat İş Planı Geliştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Üst Yönetimin Onayı Alınmalıdır.
 • Eksiksiz Bir Pazar Araştırması Yapılmalıdır.
 • Pazar Araştırması Analiz Edilmelidir..
 • İhracat ve İthalat Akışı Belirlenmelidir..
 • En Uygun İhraç Fiyatı Belirlenmelidir.
 • Firmanın Kapasitesi Net Bir Şekilde Ortaya Konulmalıdır.
 • Alıcının Kararını Etkileyecek Hususlara Hitap Edilmelidir.
 • Pazarlama stratejileri oluşturulmalıdır
 • Alıcılara mal mukabili satış yapılacaksa Kredibiliteleri kontrol Edilmelidir
 • Dağıtım Şeklinin Seçimi yani sevkiyat imkan ve maliyetleri araştırılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:

ULUSLARARASI FİYAT POLİTİKALARI 

Yurtdışı pazarda aynen yurt içinde olduğu gibi müşteri ve ürün beklentilerinin temel düzeyde karşılandığı düşünüldüğünde satışı belirleyici faktör fiyat olacaktır. Müşteri arzu etmediği ve temel kıstaslarını karşılamayan bir ürünü ucuz olsa dahi satın almayacaktır ancak önceden belirlediği tüm standartları taşısa dahi fiyat açısından rakiplerden pahalı kalan bir ürün yine tercih edilmeyecektir. 

Bu noktada doğru fiyatın belirlenmesi ve fiyat esnekliğinin sağlanabilmesi çok önemlidir. Yurt içi piyasalardan farklı olarak, uluslararası pazarda farklı ülkelerden farklı rekabet koşullarında rakipleri olabileceği için, rakipleri, rakip ürünleri ve fiyat politikalarını hızlıca tespit etmek, yurt içine göre oldukça zordur.

Kontrol edilebilir fiyat faktörleri
İhracatçı tarafından belli bir ölçüde ölçüde değiştirilebilir, etki edilebilir fiyat faktörleridir.
a) Ürün Maliyeti
b) Satış ve Dağıtım Maliyetleri
c) Pazarlama Desteği Maliyetleri
d) Ürün Kalitesi ve İmajı
e) Ürün İletişimi

Kontrol edilemez fiyat faktörleri
Piyasadaki rakiplerin fiyatları, rekabet şartları, pazarın yapısı, arz ve talep miktarları, her biri bağımsız bir faktör olarak değişimi çok sayıda aktörün müdahalesi, ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelere paralel olarak zaman içinde gerçekleşir.
a) Hedef Pazardaki Fiyat Düzeyi
b) Pazardaki Arz ve Talep
c) Rekabet
d) Pazar Koşulları

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:


FİRMALARIN ULUSLARARASI PAZARLAMAYA KATILMA DERECELERİ

Firmaların ihracata başlangıcı ve katılımı, ihracata vesile olan faktörlere ve firmanın hem başlangıçta hem devamında gösterdikleri çaba, yapılanma seviyelerine göre farklılık gösterir

a) Tesadüf ihracat: Yurtdışından bir talebe istinaden yapılan satışları ifade eder. İhracatçı firma ihracat öncesinde herhangi bir çalışma yapmamıştır. Gelişen iletişim teknolojilerine bağlı olarak, kimi zaman sadece kendi lokal pazarında çok küçük çapta üretim yapan firmaların dahi yurtdışından bir alıcı tarafından tespit edilip sipariş alınabilmesine sebep olmaktadır. Özellikle niş alanlarda bu duruma rastlanır. Gelen siparişler seyrek ve düzensiz olacaktır.

b) Aktif ihracat: Firmaların sınırlı pazarlama bütçeleri ile de olsa ihracat yapabilmek için faaliyetleri söz konusudur. Bu noktada firmaların imkanları dahilinde uluslararası pazarda satış yapmaya çalıştıkları söylenebilir.

c) Uluslararası pazarlama: Geniş ve kapsamlı bir ihracat çalışması söz konusudur. Uluslararası pazarlama amacıyla gerekli insan gücünü tahsis etmiş, fuar katılımları ve e-ticaret imkanlarını etkin kullanarak bütçesinin bir bölümünü, belirli bir ciro beklentisiyle yurtdışı pazarlamaya ayırmış firmalar bu kapsamdadır.

d) Global pazarlama: Bu noktadaki firmalar ürünlerini mümkün olan tüm ülkelerde satmak amacıyla kurumsallaşmış pazarlama faaliyetleri yürütmektedirler. Girdikleri pazarlarda yerel unsurları devreye sokmakta, ortaklıklar, temsilcilikler, bayilikler yoluyla satış yaptıkları her ülkede kalıcı olmak istediklerini göstermektedirler.

Uluslararası Pazara Giriş Şekilleri

Uluslararası ticaret yapma hedefindeki firmalar öncelikle dış pazarlara nasıl erişmek istediklerini belirlemelidirler. Sadece ihracatçı kimliğiyle, SDŞ ve konsorsiyumlardan faydalanacak firmalar daha edilgen olacaklardır, risk boyutları daha sınırlı kalacak, şirket yapılarını ihracat odaklı bir değişime sokmaları gerekmeyecektir.  

Ortak yatırım, lisans anlaşması gibi faaliyetlerde özellikle yapılacak anlaşmaların hukuki boyutları ve ortaklıkların sürdürülebilirliğine dair esaslar belirlenmeli, her iki tarafın şartlarını ve çıkarlarını net bir şekilde belirleyen sözleşmeler imzalanmalıdır. İhracatçıların etkin olarak tüm pazarlama faaliyetlerini kendileri yürütmeleri ise, firmanın pazarlama imkan ve kaynaklarını yurtdışı pazarlamaya aktarabildiği ölçüde gerçekleşecektir.

Doğrudan ihracat: İhracatçı, hiçbir aracı kullanmayarak tüm ihracat işlemlerini kendisi yürütür. Bu sebepler bir Dış ticaret departmanı kurmalı, uzman personel istihdam etmeli, satış şekline göre gerektiğinde, sevkiyat, sigortalama, tahsilat gibi süreçlerden doğan tüm risk ve yükümlülükleri taşımaktadır. Firma ihracatta başarılı olabilmesi durumunda, karı bir aracı şirketle paylaşmamış olacak, müşteri portföyü, ürün özellikleri ve dokümantasyona dahil tüm konularda gizliliğini korumuş olacaktır.

Dolaylı İhracat: İhracat yapmak isteyen ancak gerekli personel ve kaynağı olmayan şirketler, komisyoncular, acentalar, SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri), DTŞ (Dış Ticaret Şirketleri), lokal alım ofisleri ve hedef pazarda halihazırda faaliyet gösteren diğer ticari aktörler vasıtasıyla ihracat yapabilirler. (www.ihracat.co)

İhracatçının seçebileceği dolaylı yolla pazara giriş yolları şunlardır: 

 • Ortak yatırım (Joint Venture) 
 • Lisans anlaşmaları (Licensing): 
 • Yerinde (off-shore) üretim:
 • İhracat Konsorsiyumları
 • SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri)
 • Dış Ticaret Şirketleri
İhracatçının ne tip bir aracı ile çalışacağını belirlemesi  için ihraç edeceği ürün, hedef pazarın yapısı ve firmanın pazara yönelik hedefleri dahil tüm etkenleri değerlendirerek karar vermesi gerekir. Örneğin tüketim malları için, acentalar, tüketiciler ile daha sıcak temas sağlayabilecekleri ve tüketici tercihleri ve değişiklikleri ile ilgili hızlı reaksiyon alıp ihracatçıya geri bildirim yapabilecek olmaları sebebiyle tercih edilebilir. Distribütörler dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya, elektronik ve sanayi ürünleri gibi satış sonrası hizmet gerektiren malların pazarlanması planlanıyorsa daha uygun bir tercih olarak değerlendirilebilir.

Dış pazarlara doğrudan ihracat yapacak firmaların kanal alternatifleri:

 • Acentalar: 
 • Distribütörler: 
 • Marketlerin Pazarlama Kanalları: 
 • Katalogla Satış Yerleri: 
 • Doğrudan Son Kullanıcıya Satış: 
 • Satış Temsilcileri: 
 • Acenta, distribütör, temsilci v.b. gibi ticari partnerler 
Firmaların etkili ve verimli bir kanaldan hedef ülke pazarına giriş yapabilmeleri için kanal seçeneklerini aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeleri, kararlarını bu kriterlere göre ve firma kaynakları, ürün, firma kapasitesi ve deneyimi, pazar koşulları gibi faktörleri de göz önüne alarak vermeleri gerekmektedir.

Kanal Seçiminde Kullanılacak Kriterler

Ekonomik Olma: Kanal alternatiflerinin "karlılığının" karşılaştırılmasıdır. Bu, her bir kanalın yapabileceği satışların ve bunların maliyetlerinin karşılaştırılması anlamına gelmektedir.
Kontrol Derecesi: Aracı kullanmak ürünlerin satışı ve promosyonu üzerindeki kontrolün bir kısmını aracıya devretmek anlamına gelmektedir. Ancak bazı aracılar daha fazla kontrole sahiptir. Kontrolün mümkün olduğunca firmada kalması idealdir. Ancak ürün ve ülke koşulları da bazen kontrolün devredilmesini gerektirebilmektedir.

Esneklik: Kanalın mümkün olduğunca esnek olması firmanın ülkedeki, pazar bölümünün zevk ve ihtiyaçlarındaki v.b. gibi, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi açısından önemlidir

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:

İhracat faaliyetlerine destek için KOBİ’lere Yönelik Hizmet Veren Kuruluşlar 
a) Ekonomi Bakanlığı
b) İhracatçı Birlikleri
c) İKV
d) KOSGEB
e) TİKA
f) TOBB
g) DEİK
h) TOSYÖV

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:KOBİ’lere yönelik ihracat desteği ve hizmet veren kuruluşlar 

ULUSLARARASI FUARLAR

Ticaret fuarları ve sergileri belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman zarfında, mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, satıcılarla potansiyel alıcıların karşı karşıya geldiği ve yeni iş bağlantılarının kurulduğu fiziksel mekanlardır. Müşterilerle yüz yüze temas ve ürünlerin direk sergilenebilmesinin yanı sıra, mevcut ve potansiyel rakipler ve onların ürünlerini gözlemlemek içinde bir fırsattır.

İhracatçı Fuara Nasıl Hazırlanır?

Bir ticaret fuarına katılım ve sürecin dikkatlice planlanması gerekir. Fuar seçimi, standın fuarda yer alacağı nokta, stand tasarımı, standartlarda sergilenecek numune, broşür ve katalogların seçimi, fuar katılımının müşteri ve hedef kitlelere bildirimi, fuar dönemi için randevu ve görüşmelerin organizasyonu gibi konular çok önemlidir.
 • Hedef kitlenin belirlenmesi
 • Fuar için yayınlar hazırlama firma broşürü, ürün katalogları, ürün ve fiyat listeleri.
 • Direkt postalama Tespit edilen hedef kitle için fuar açılmadan makul bir süre önceden bir davet yazısı, broşür katalog gönderimi
 • Fuar kataloğuna giriş: Giriş için son başvuru tarihi araştırılmalı ve takvime alınmalıdır.
 • Kişisel temaslar Fuar döneminde görüşmek üzere muhtemel müşterilere standartlarda randevu vermek
 • Basınla ilişkiler Basında yer almak özellikle direkt postalama listesinde olmayanlara da ulaşılabilmesi açısından önem taşır.
 • Reklam  fuar kataloğuna, ticaret ve ekonomi dergileri veya günlük gazetelere ve günümüzde en önemli mecra olan internet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığı ile verilebilir.
 • Fuarın elektronik enformasyon sistemine giriş  
Dünyada düzenlenen fuarlar (hem sektör hem de ülke bazında), Türkiye’de düzenlenen fuarlar, Türkiye’nin yurt dışında milli düzeyde iştirak edeceği fuar/sergiler ve solo sergiler ile bireysel katılımların destekleneceği yerli ve yabancı fuarlar ile ilgili bilgiler Ticaret Bakanlığının sitesinden takip edilebilir. www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar

2021 ve 2022 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarların listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
www.ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-yilinda-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar 

Ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara bakınız:

Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri
http://www.ufinet.org   UFI (Uluslararası Fuarlar Birliği)
http://www.expodatabase.com   Dünyada düzenlenen 10.000’den fazla fuar kaydı yer almaktadır.
http://www.auma.de   Almanya’da ve tüm dünyada düzenlenen fuarlara ilişkin veri kaynağı 
http://www.jetro.go.jp/fa/e/wfair_hp/eng/index.html   Japonya’nın yanı sıra, 100 ülkeye ilişkin fuar kayıtları
http://www.exhibitions-world.com   Dünyada düzenlenen 4.000 civarında fuar
http://www.tsnn.com   ABD ve dünyada düzenlenen 15.000’den fazla fuar ve kongre 
http://www.tscentral.com   ABD ve dünyada düzenlenen 15.000’den fazla fuar ve kongre 
http://www.exhibitornet.com   ABD ve dünyada düzenlenen 15.000’den fazla fuar ve kongre 
http://www.globalsources.com   ABD ve dünyada düzenlenen 15.000’den fazla fuar ve kongre 

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Uluslararası Ticareti Engelleyici Koşullar Ulusların yada ekonomik bölge ve toplulukların üretim olanakları sınırlı ve kaynakların kıt olduğu yerel sektörlerini kendilerinden daha avantajlı ekonomilere karşı korumak, kendi ekonomik çarklarının devamını sağlamak için oluşturdukları kısıtlayıcı veya engelleyici gümrük duvarlarından oluşmaktadır. 

Ülkeler bazı ürün ve hizmetleri diğer ürün ve hizmetlerden daha verimli şekilde üretebilir. Ülkenin teknolojik gücü, nüfusunun eğitim ve kültür düzeyi, doğal kaynakları, iklimi veya yakın ilişki içinde oldukları bazı ülkelerle oluşturdukları ekonomik işbirlikleri onlara bazı ürün gruplarında, bazı sektörlerde diğer ülkelere oranla bazen orantısız sayılabilecek bir üstünlük sağlar. 

Ticaret şartlarının eşit olması durumunda rekabet için girecekleri zayıf ekonomik koşullara sahip ülkelerde bazı iş kollarının tamamen yok olmasına sebep olabileceklerdir.

Kimi durumlarda yerel üreticilerin, ithalatçı firmalara uygulanan vergi ve kota engelleri karşısında rehavete kapıldığı ya da uluslararası rekabet koşullarından izole bir piyasada gelişemedikleri görülebilir, bu anlamda ülkeler uygulayacakları ithalat kısıtlamalarını ve sektör gerçeklerini iyi etüt etmeli ve piyasaları sürekli takip etmelidirler.

1. Gümrük vergileri: Ülkeler, sınırlarda ve hava alanlarında oluşturdukları gümrük noktalarından ithalatı yapılacak bazı ürün gruplarına ya da farklı ülkelerle yapılan ticaretlere karşı farklı vergi dilimleri uygulayarak, ithal ürünlerin maliyetini arttırarak o ürün gruplarına dair, yerel üreticileri ve yerel sektörü, rekabet şartlarını eşitleyerek veya avantaj sağlayarak korumuş olur.

2. Kotalar: Ülkeler veya ekonomik topluluklar, bazı ürün gruplarına adet, ağırlık veya ürün değeri bazında sınırlamalar yani kotalar koyarak, belli bir oranın üzerinde, o maldan ithal edilmesini engelleyerek, o ürün grubunda rekabet eden yerel sektörü, dış rekabetten korumuş olur.

3. Kambiyo Sınırlamaları: Döviz tahsisine konan sınırlamalar, bazı ürünlerin ithal vergilerine uygulanan farklı kurlar ve ithalatta alınan teminatlar da maliyet kalemlerini yükseltmek suretiyle o ürün grubunda ithalatın sınırlanmasını sağlar, örneğin bir ürün için asıl değerine bakılmaksızın kg başına 5 USD vergi alınacaktır şeklinde bir karar alınmışsa, o pazara o ürünü pazarlamaya çalışan firmalar, müşterilerinin maruz kaldığı vergi yüküne bağlı olarak kimi zaman ne kadar düşük fiyatlandırma yapsalar da alıcı bulamayacaklardır.

4. Boykotlar: Ülkelerin birbirlerine ya da birbirlerinin yüklerini taşıyan ulaştırma araçlarına karşı uyguladığı boykotlarda uluslararası ticareti zorlaştıran faktörlerin başında gelir.

5. Diğer Engeller: Sevkiyat, gümrükleme ve belgelendirmelere dair uygulaması zor ya da sık sık değişen standartlar, ülkelerin kendilerine has standartları şart koşmaları gibi tek bir başlıkta toplanamayan engeller, uluslararası ticareti zorlaştıran diğer engeller olarak sıralanabilir.

6. Uluslararası Ticaret Blokları: Aralarında ticareti kolaylaştırmak, ticaret hacmini ve işbirliği imkanlarını artırmak isteyen bazı ülkeler bölgesel ticaret blokları oluşturmaktadır. Bu bloklardaki ülkelere dışarıdan bir ülkenin ithalat yapabilmesi, blok içinde yer alan rakip ülkelere oranla çok daha masraflı olacak ve prosedürleri uzun sürecektir. Amerika kıtasında Nafta, Avrupa kıtasında Avrupa Birliği, Asya kıtasında Şangay Beşlisi bunlara örnektir. (www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
static_page
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: ULUSLARARASI PAZARLAMA
ULUSLARARASI PAZARLAMA
uluslararası pazarlama, international trade, ihracat, ihracata giriş, ihracat süreçleri, ihracar iş planı, uluslararası fiyat politikaları, fiyat politikaları, Uluslararası Pazara Giriş Şekilleri, Doğrudan ihracat, Dolaylı İhracat, ihracat kanal seçimi, uluslararası fuarlar, ihracatın önündeki engeller, gümrük vergileri, kotalar, kambiyo sınırlamaları, boykot, uluslararası ticaret blokları, nafta, şangay beşlisi, avrupa birliği
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/p/uluslararasi-pazarlama.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/p/uluslararasi-pazarlama.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content