Deprem Yardım

SÖZLÜK

ihracat ithalat sözlüğü, gümrük terimleriGÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TERİMLER

Türkçe
Fransızca
İngilizce
Açıklamalar
Aktarma beyanı Déclaration pour transbordement Declaration for transhipment
Gümrüklü malların sevkinde kullanılan taşıma belgesi
Aktarmak Transborder To tranship
Ambalaj listesi Liste d’emballage Packing list Sevkiyatı yapılan malzemeye dair, kap, adet, palet, paket, ağırlık, vb gibi rakamsal değerlerin ve mal tanımının yer aldığı çeki listesi.
Ambar Magasin Warehouse Eşyanın barındırıldığı ve sonrasında dağıtıma çıkarıldığı depo
Antrepo Entrepôt Bonded warehouse Gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların muhafaza edildiğİ depo
Antrepo makbuzu Quittance d’entrepôt Warehouse receipt Malın, depolanmak üzere antrepoya alındığını gösteren belge
Asıl manifesto Manifeste originale Original ship’s commercial, original manifest  Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdikedilmiş olan yük beyannamelerdir.Manifestolarda eşyanın cinsi, kap adedi, nevi markası, numarası ve ağırlığı ile konşimento veya yük senet numaraları ayrıca Gümrük Müsteşarlıgı nın tespit edecegi diger bilgiler gösterilir.
ATA karnesi Carnet ATA ATA carnet Taraf ülkeler arasında, eşyanın gümrük vergisine tabi olmadan, geçici kabulüne imkan sağlayan belge
ATR dolaşım belgesi Certificat de circulation ATR ATR movement certificate AB ülkeleri ile yapılan dış ticarette, gümrük muafiyeti sağlayan, ihracatçı tarafından düzenlenen belge
Avarya Avarie Average Deniz kazalarında geminin ya da gemiyle birlikte yükünün uğramış bulunduğu zarar ve bunlarla ilgili olarak yapılan giderler.
Aynı eşya Marchandise identique Identical goods Fiziksel ve içerik özellikleri dahil her bakımdan aynı olan ürünler. İki ürünün aynı ürün olduğu temel özelliklerine bakılarak anlaşılır, çok küçük fiziksel farklılıklar baz alınmaz.
Ayrıcalıklı tarife işlemleri Traitement tarifaire favorable Favourable tariff treatment
Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi Tarif douanier non-discriminatoire Non-discriminatory customs tariff  Bir malın geldiği ülke farkı gözetilmeksizin  standart bir vergi oranı ile gümrük işleminin yapılması
Bagajların kontrolü Contrôle des bagages Inspection of luggage
Bağlayıcı tarife bilgisi Renseignement tarifare contraignant Binding tariff information
Eşyanın, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince verilen idari karardır.
Basitleştirilmiş beyan usulü Procédure simplifiée Simplified procedure
Gümrük rejimleri çerçevesinde yapılacak beyanda beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına eşyanın rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılmasına izin verilmesidir.
Başvuru sahibi Demandeur Applicant Banka, resmi kurumlar vs bir işlem başlatmak için başvuru yapan firma ya da şahıs.
Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması Contrôle de l’existance et de l’authenticité des documents Verifying the existence and authenticity of documents
Beyan edilen kıymet Valeur déclarée Declared value Gümrük noktasına ulaşmış ürünler için, gümrüüe bildirilen ürün değeri. Beyan ürün beraberinde fatura ile yapılır ancak gümrük ayrıca kıymet beyanı veya ispatı talep edebilir.
Beyan sahibi Déclarant Declarant Kendi adına beyanda bulunan kisiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (G.K. 3/17maddesi)
Bilgisayar sistemi Système informatique Computer system
Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE) Activités douanières informatisées Computerized Customs Activities Türkiyede tüm gümrük müdürlüklerinde, gümrük işlemlerinin ortak bir ağ üzerinde, gerçek zamanlı (online) gerçekleşmesini sağlayan, gümrük işlemlerinin %99' unun yapıldığı bilgisayar sistemidir.
Bitki sağlık sertifikası Certificat phytosanitaire Phytosanitary certificate
Boşaltma (tahliye) Déchargement Unloading Gemi,,Tır, tren veya uçakla gelen malzemenin, taşımanın gerçekleştiği araçtan gümrüklü sahaya indirilmesidir.
Boşaltma limanı Port de déchargement Port of unloading Tahliye Limanı, Malın nihai adrese gönderilmek üzere gemiden boşaltıldığı liman
Çeki listesi Liste de colisage Packing list/certificate of weight Yükleme aracında yer alan paket, palet, ürün adet sayısı, ağırlığı, ebatları, taşıma aracı detayları gibi bilgilerin yer aldığı paket listesidir. 
Çıkış gümrüğü Douane de sortie Exit customs Sınır kapısı, liman veya havalanlarında gümrük işlemlerinin yapıldığı nokta
Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma Accord multilatéral Multilateral agreement Birden fazla ülkenin, aralarındaki ticaretin kolaylaşması, işlemlerin ve kuralların standartlaştırılması ve akabinde ticaretin geliştirilmesi için oluşturduğu anlaşmalardır.
Dahilde işleme rejimi Perfectionnement actif Inward processing Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.
Dahili taşıma şekli Mode de transport intérieur Mode of transport inland
Damga vergisi Droit de timbre Stamp duty
Değişim Échange Exchange
Değişmemiş eşya Marchandise en l’état Goods in the unaltered state
Deniz gümrük bölgesi Zone maritime douanière Customs maritime zone
Deniz taşıtlarının kontrolü Contrôle à bord et visite des navires Boarding and search of ships
Denizaşırı ülkeler Pays d’outre-mer Overseas countries
Detaylı beyan Déclaration en détail Detailed declaration
Devredilebilir akreditif Crédit transférable Transferable letter of credit
Bir veya birden fazla yeni lehdarlara 
devredilebilen akreditiferi adı sırayla yazılır
Dış ticaret politikası Politique du commerce extérieur Foreign trade policy
Doğrudan temsil Représentation directe Direct representation
Dökme mal (ambalajsız mal) Cargaison en vrac Bulk cargo
Herhangi bir paket veya ambalaj işlemi olmaksızın, gelişigüzel taşıtlara konularak yüklenen her tür mal
Dolaylı temsil Représentation indirecte Indirect representation
Dolaylı vergi Impôt indirect  Indirect taxKDV, ÖTV, Damga vergisi gibi vergilerdir
Dolaysız vergi Impôt direct Direct tax Firma geliri üzerinden alınan vergiler
Döviz kuru oranı Taux de change Exchange rate
Dünya Gümrük Örgütü Organisation mondiale des douanes World Customs Organisation
Dünya Ticaret Örgütü Organisation mondiale du commerce World Trade Organisation

Türkçe
Fransızca
İngilizce
Açıklamalar
Ekli belge Document d’accompagnement Accompanying document/attached document
Ekonomik etkili gümrük rejimi Régime économique Customs regime with economic impact
Elektronik veri değişimi Echange électronique de donnée Electronic Data Interchange (EDI)
Elleçleme Manipulation Handling Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini deşistirmeden istiflenmesi, yerinin degistirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi, tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. (G.K. 3/22 maddesi)
Emre yazılı konşimento Connaissement à ordre Order bill of lading
Emre yazılı konşimentolar ihracatçının emrine ya da ithalatçının emrine düzenlenebilir. Konşimentoda sadece "to order" ibaresi bulunuyorsa yükletenin emrine düzenlendiği anlamına gelir. Konşimento yükletenin emrine düzenlenmiş ise banka ibrazından önce ciro edilmelidir.
En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (kayrılan ülke tarifesi ) Tarif de la nation la plus favorisée Most-favoured –nation–tariff
Uluslararası ticarette bir ülkeye sağlanan ayrıcalıkları ifade eden, gümrük ve tarifeler genel anlaşmasıyla uygulanmaya başlanan özel tarife

Ertelenmiş kontrol Contrôle différé Deferred control
İhracat aşamasında, belge eksikliği ve benzeri özel koşullar sebebiyle, belge kontrolü veya fiziki muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın, daha sonra, gümrük beyannamesi ve beraberinde diğer evraklarının incelenmesidir. Gümrük müdürlüğü gerekli görürse, eşyanın barındırıldığı depo veya antrepoda fiziki muayene yapılmasını isteyebilir.
Eş etkili vergiler Taxes d’effet équivalent Charges having an effect equivalent to customs duties
Eşdeğer eşya Marchandise équivalente Equivalent goods
Eşya Marchandise Goods Her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. (G.K. 3/23 maddesi)
Eşya tanımı Désignation de la marchandise Description of goods
Eşyanın gümrüğe sunulması  Présentation en douane Presentation of goods to customs Esyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirime denir. (G.K. 3/18 maddesi )
Eşyanın gümrüğe terk edilmesi Abandon de la marchandise au profit de la douane Abandonment of goods to customs
Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması Placement d’une marchandise sous un régime douanier Placing of goods under a customs procedure
Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması Destination douanière d’une marchandise Placing of goods under customs approved treatment or use
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dıŞına yeniden ihracını,
d) İmhasını,
e) Gümrüge terk edilmesini; ifade eder. (G.K. 3/14 maddesi )
Eşyanın ihracatı Exportation de la marchandise Exportation  of goods
Eşyanın imhası Destruction de la marchandise Destruction of goods
Eşyanın ithalatı Importation de la marchandise  Importation of goods
Eşyanın muayenesi Vérification des marchandises Examination of goods
Eşyanın teslimi Mainlevée d’une marchandise Release of goods Eşyanın tabi tutuldugu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. (G.K. 3/19 maddesi)
Eşyanın ticari tanımı Désignation commerciale de la marchandise Commercial description of goods
Eşyanın yeniden ihracı Réexportation de la marchandise Re-exportation of goods
EUR1 dolaşım belgesi Certificat de circulation EUR1 EUR1 movement certificate
Fark giderici vergi Taxe compensatoire Countervailing duty
Fatura Facture Invoice
Fatura bedeli Montant de la facture Invoice amount
Fatura düzenlemek Établir une facture To draw up an invoice
Fatura fiyatı Prix de facture Invoice price
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması Protection des droits de propriété intellectuelles et industrielles Protection of intellectual and industrial property rights
Fiziki muayene Contrôle physique Physical inspection Esyanın gümrük muayene memurları veya muayeneye yetkili diger görevliler tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan muayene
Gayri kabili rücu akreditif Lettre de crédit irrévocable Irrevocable letter of credit
Geçici ihracat eşyası  Marchandise d'exportation temporaire Temporary export goods
Geçici ithalat  rejimi Admission temporaire Temporary admission
Geçici muafiyet Exonération temporaire Temporary relief
Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke) Fournisseur traditionnel Traditional supplier
Genel antrepo Entrepôt réel General  warehouse
Genel kota Contingent global  Global quota
Genişletilmiş gümrük bölgesi Territoire douanier élargi Enlarged customs territory
Gerçek kişi Personne physique Natural person
Geri gelen eşya Marchandise en retour Returned goods
Geri ödeme sistemi Système de rembours Drawback system Serbest dolaşımda bulunan esyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolasıma girişi esnasında tahsil edilmis olan ithalat vergileri, dahilde isleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu sekilde dahilde isleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir. (4458 G.K.madde108-2)
Gideceği ilk sevk ülkesi Pays de première destination Country of first destination
Götürü usülle vergilendirme Imposition forfaitaire Flat-rate charges
Gümrük antrepo rejimi Entrepôt douanire Customs warehousing
Gümrük beyan formu Formulaire de déclaration en douane Customs declaration form
Gümrük beyanı Déclaration douanière Customs declaration Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde esyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına denir. (G.K. 3/16 maddesi)
Gümrük beyanın kapatılması Apurement de la déclaration Discharging  declaration
Gümrük denetimi Contrôle des autorités douanières Control by the customs authorities Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin kontrolünü, işletme hesaplarının, defterlerinin ve yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları esyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diger işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini ifade eder.(G.K.3/13maddesi)
Gümrük dış tarifesi Tarif douanier extérieur External tariff Gümrük birliklerinde, birliğe üye olmayan ülkelerden gelen eşyaya uygulanan ortak tarifedir.
Gümrük eşyası Marchandise douanière Customs goods
Gümrük Etik Günü Journée de l’éthique en douane Customs Ethics Day
Gümrük gözetimi Surveillance des autorités douanières Supervision by the customs authorities Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimindeki eşyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasını saglamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan islemleri ifade eder.
Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) Projet de modernisation des administrations douanières Customs Modernization Project
Gümrük idaresi Bureau de douane Customs office
Gümrük işlemleri Opération douanière Customs procedures/transactions
Gümrük kanunu Code des douanes Customs Code
Gümrük Kıymet Komitesi Comité de la valeur en douane Customs Valuation Committee
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi Transformation sous douane Processing under customs control
Gümrük memuru Agent de douane Customs official
Gümrük mevzuatı Réglementation douanière Customs rules/legislation
Gümrük müfettişi  Inpecteur de douane Customs investigator
Gümrük muhafaza Surveillance des douanes Customs enforcement
Gümrük mührü altında taşıma Transport sous scellement douanier Transportation under customs seal
Gümrük müşaviri Commissionnaire en douane Customs brokers Eşyanın giriş, çıkış,aktarma, transit ve diger Gümrük işlemlerini, sahipleri adına yapan, Gümrük Kanununun uygulanmasında vekil sayılan ve Gümrükler Genel Müdürlügü’nce tescilli serbest meslek
Gümrük rejimi Régime douanier Customs procedure a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
Gümrük kontrolü altında işleyen rejim
Gümrük Sorunları Danışma Komitesi Comité consultatif en matière de douane Advisory Committees on Customs Matters
Gümrük statüsü Statut douanier Customs status Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu ifade eder.
Gümrük vergileri
- Dette douanière
- Droits de douane
- Customs debt 
- Customs duties
Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. (G.K. 3/8 maddesi
Gümrük vergileri cetveli Tableau des droits Shedule of customs duties
Gümrük vergilerin askıya alınması Suspendre la perception des droits de douane To suspend customs duties
Gümrük vergisinden muaf Exemption des droits de douane Exempted from customs duty
Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS) Système d’information warehouse douanière Customs Data Warehouse System
Gümrük yetkilisi Autorités douanières Customs authorities

Türkçe
Fransızca
İngilizce
Açıklamalar
Hariçte işleme rejimi Perfectionnement passif Outward processing
Hesap uzmanı Expert comptable Financial analyst
Iade nüshası Exemplaire de renvoi Copy for return/Return copy
Iç bölge Enclave territoriale Territorial enclave
İç sınır Frontière intérieure Internal frontier
İç sularda ulaşım Transport par navigation intérieur Inland waterway transport
İdari düzenleme Dispositif administratif Administrative arrangement
İdari soruşturmanın yapılması Exécution d’enquête administrative Carrying out official inquiries
İhraç eşyası Marchandise d'exportation Export goods
İhracat beyanı Déclaration d'exportation Declaration of exportation
İhracat iadesi Restitution à l'exportation Export refund
İhracat izin belgesi Certificat d’exportation Export certificate
İhracat rejimi Exportation Exportation
İhracat vergileri Droits à l’exportation Export duties
İkame ürün Produit de remplacement Replacement product
Iki taraflı antlaşma Accord bilatéral Bilateral agreement
İmalat hatası Vice de fabrication Manufacturing defect
İmalatçının analiz belgesi Certificat de contrôle du fabricant Manufacturer's analysis certifacate
İnceleme gezisi Visite pour étude Study trip, study tour
İndirimli ithalat vergisi Droit à l’importation réduit Reduced rate of import duty
İrsaliye Bon de livraison Delivery ship, letter of carriage
İş yükü Charge de travail, volume de travail Workload
İşlem görmüş ürün Produit fini ou produit compensateur Compensating product İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir (Gümrük Kanununun 108/4 maddesi)
İşleme faaliyetleri Opérations de pecfectionnement, activité de transformation Processing operations, processing activities a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçilige tabi tutulması,
b) Eşyanın işlenmesi,
c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,
d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması,
(4458 sayılı G.K.108/3 maddesi)
İşlenmiş tarım ürünleri
- Marchandise résultant de la transformation de produits agricoles
- Produits agricoles tranformés
- Goods resulting from the processing of agricultural products
-Processed agricultural products
İthalat izin belgesi Certificat d’importation İmport certificate
İthalat miktar kısıtlamaları Restrictions quantitatives à l'importation Quantitative import restrictions
İthalat vergileri Droits à l’importation Import duties
İzin hak sahibi Titulaire de l’autorisation Holder of the authorization Kendisine bir izin verilen kişiyi ifade eder. (G.K. 3/21 maddesi)
Kaçakçılık Fraude Smuggling
Yurtdışı menşeli bir eş­ya­nın, güm­rük iş­lem­le­ri­ne tâbi tutul­mak­sı­zın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulması
Kambiyo kontrol düzenlemeleri Réglementation des charges Exchange control regulations
Kambiyo kontrolü, ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarının devlet tarafından denetim altına alınması demektir. Bu uygulamaya göre, döviz fiyatları devlet tarafından belirlenir. 
Kanuni ikametgâhı Résidence normale Normally resident
Kapatılmış belge Document apuré Discharged document
Kasa senedi Bon de caisse Cash voucher
Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü Contrôle des marchandises transportées par ou  sur des personnes Inspecting goods carried by or on persons
Kıymet beyanı Déclaration de valeur Declaration of value Gümrük müdürlüğünce, ithalata konu ürünün, satış yöntemine uygun olarak kıymet bildirim formu doldurmak suretiyle beyan edilmesidir.
Kıymet esaslı tarife (ad valorem) Tarifad valorem Ad valorem tariffGümrük vergisi ve diğer ek tarifelerin, bir ürünün fatura değerine göre belirlenmesi, adet, ebat, ağırlıkgibi diğer faktörlerin dikkate alınmaması
Konşimento Connaissement Bill of lading Genel olarak nakliyeci firmalar tarafından hazırlanan ve malzemenin taşınmak üzere teslim alındığını, malzemenin adet ağırlık ve cinsini ifade eden bilgilerin yer aldığı. Alıcı ve satıcı firma isimleride belirtilerek. Varış noktasında, konşimento sahibine malların teslim edileceği bilgisinide içeren kıymetli evrak.
Konsinye satış Vente en consignation Sale of consignment İhraç edilen malın bedelinin ithalatçı tarafından mal satıldıktan sonra ödeneceği şeklinde yapılan işlemdir. Konsinye satışlarda malzeme ithalatçı tarafından 3. bir müşteriye satılmazsa aksi bir hüküm yok ise ihracatçıya iade edilebilir.
Koruyucu önlemler Mesures de sauvegarde Protective measures
Mahreç Pays d’origine Country of origin
Mal mukabili ödeme Paiement contre marchandises Cash against goods, Cash on delivery İhraç edilen mala ait bedelin bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde belirlenen ödeme yöntemidir.
Menşe kuralları Régles d’origine Origin rules Menşe içeriğinde bulunması gereken bilgiler ve menşe hazırlamakla yetkilendirilmiş kuruluşlar
Menşe şahadetnamesi Certificat d'origine Certificate of origin Malların imal edildiği veya üretildiği ülkeyi gösteren belgedir.
Menşe ülke Pays d'origine Country of origin Bir malın imal edildiği veya üretildiği ülke
Mutat elleçleme Manipulation usuelle Usual handling

Türkçe
Fransızca
İngilizce
Açıklamalar
Nakil aracı Moyen de transport Means of transport
Nakil araçlarının kontrolü Contrôle des moyens de transport İnspecting means of transport
Nihai kullanım Fin particulier End-use
Normal usul Procédure normal Normal procedure
Ön izin belgesi Certificat de préfixation Advance-fixing certificate
Ortak tarım politikası Politique agricole commune Common agricultural policy
Özet beyan Déclaration sommaire Summary declaration
Posta işlemleri Formalités pour les envois par poste Postal customs formalities
Proforma fatura (ön fatura) Facture proforma Proforma invoice Teklif niteliğinde olan, ticari yükümlülük taşımayan fatura.
Rejim hak sahibi Titulaire du régime Holder of the procedures Gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildigi kişiyi ifade eder. (G.K. 3/20 maddesi)
Rekabetin bozulması Distorsion de concurrence Distortion of competition
Rüşvet Corruption Bribery
Sağlık karnesi Carnet de santé, certificat de santé Health record
Şartlı muafiyet sistemi Fr. Système de suspension Suspension system Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra, Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata baglanmak suretiyle dahilde isleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir. (4458 sayılı G.K. 108/1 maddesi)
Satıcı Fournisseur Supplier
Satış bedeli yöntemi Méthode transactionnelle Transaction value method İthal eşyasının Gümrük kıymetinin fiilen ödenen kıymet esas alınarak belirlenmesi. 
Serbest antrepo Entrepôt franc Free warehouse
Serbest bölge Zone franche Free zone
Bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısın-
dan gümrük hattı dışında sayılan bölgeler. Bu bölgelerde yer alan firmalara sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanınır
Serbest dolaşıma giriş beyannamesi Déclaration de mise en libre pratique Declaration of release for free circulation
Serbest dolaşıma giriş rejimi Mise en libre pratique Release for free circulation
Serbest dolaşımda bulunan eşya Marchandise mise en libre pratique Goods released for free circulation Türkiye’nin taraf oldugu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolasıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadıgına bakılmaksızın,18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan esyayı ifade eder. (G.K. 4/6 maddesi)
Serbest liman Port franc Free port Gümrük sınırı dısında sayılan ve belli ölçülerde gümrükçe denetlenen limana denir.
Serbest ticaret bölgesi Zone de libre-échange Free trade area
Sevkiyat Expédition  Consignment
İhraç edilen malların ihracı için gerekli bütün işlemlerin tamamlanarak alıcıya gönderilmesi.
Sıfır oranlı ithalat vergisi Droit à l’importation nul Zero rate of import duty
Sıfır vergi oranı Taux nul Zero rate of duty
Sınır gümrük idaresi Poste frontière Customs border post
Sonradan kontrol Contrôle a posteriori Post-clearance examination /post-release control
Spesifikasyon belgesi Certificat de spécification technique Certificate of specification
Standart değişim sistemi Système des échanges standard Standard exchange system Hariçte işlemi kapsamında yurt dışına gönderilen eşya karsıgılında geri getirilen eşyanın aynı tarife numarası, aynı ticari kalite ve aynıi teknik karakterde olması halinde gümrük vergisi alınmaması.
Stok kayıtları Comptabilité-matières Stock record, stores accounts

Türkçe
Fransızca
İngilizce
Açıklamalar
Taahhütname Engagement Commitment letter
Tahakkuk eden vergi Droit dû Duty due
Taklidi mal Contrefaçon Counterfeit goods
Taksitlendirilmiş (ertelenmiş) ödeme Paiement par versement échelonné Deferred payment
Tam muafiyet Exonération totale Total relief
Tanzim oranı Taux d’ajustement Rate of adjustment
Tarife benzeri engeller Obstacles para-tarifaire Para-tariff barriers Malların girişinde alınan Gümrük vergisinden başka vergiler gibi, Gümrük tarifesinin etkisini taşıyan engellerdir.
Tarife dışı engeller Obstacles non-tarifaires Non-tariff barriers Giriş kısıntı ve yasakları, tekeller, giriş işlemleri, giriş izni vb. gibi, uluslararası tecimde uygulanan gümrük tarifelerinde ya da tarife etkisini taşıyanlardan başka engellerdir.
Tarife dışı ticaret politikası önlemleri Mesures non tarifaires de politique commerciale commune Non-tariff common commercial policy measures
Tarife izahnamesi Notes explicatives du tarif Explanatory notes of tariff
Tarife kotaları Contingents tarifaires Tariff quotas
Tarife pozisyonu Classement tarifaire Tariff classification
Tarife tavanları Plafonds tarifaires Tariff ceilings
Tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar Régles générales pour l’interprétation du tarif General rules for the interpretation of the tariff
Tasdikli fatura Facture certifiée Certified invoice
Tasfiye edilecek eşya Marchandise à liquider Goods to be disposed
Taşıma senedi Titre de transport Bill of lading
Tebliğ tarihi Date de communication Date of notification
Tek İdari Belge Document administratif unique (DAU) Single Administrative Document (SAD)
Telif hakkı Droit d’auteur Copyright
Teminat sertifikası Certificat de cautionnement Security certificate
Temsil hakkı Droit de représentation Right of representation
Tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri Traitement tarifaire préférentiel, mesure tarifaire préférentielle Preferential tariff treatment, Preferential tariff measure
Teşebbüs Entreprise Enterprise/undertaking
Teslim emri Bon de livraison Delivery order
Ticaret politikası önlemleri Mesures de politique commerciale Commercial policy measures Gözetim veya korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmis tarife dışı
önlemleri ifade eder. (G.Y. 3/)
Ticari mahiyete olmayan eşya Marchandise à caractère non-commercial Non-commercial goods
Ticari mahiyetteki eşya Marchandise à caractère commercial Commercial goods
Toplam kalite yönetimi Management de la qualité totale Total quality management
Topluluk eşyası Marchandise communautaire Community goods
Transit rejimi Régime transit Transit procedure
ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınma uygulaması
Transit teminatı Acquit –à- caution de transit Transit security
Tüketim malı Produit de consommation Consumption product
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi Personne établie dans le territoire douanier de la Turquie Person established in the customs territory of the Turkey
Türkiye Gümrük Bölgesi Territoire douanier de la Turquie Custons territory of the Turkey
Tüzel kişi Personne morale Legal person
Üçüncü ülke Pays tiers Third country AB üyesi ülkeler dısındaki ülkeler ile Türkiye gümrük bölgesi üzerindeki serbest bölgeler
Ürün Produit Product
Usülsüzlük Irrégularité Irregularity
Vergi iadesi
Ristourne des droits
remboursement
Drawback of duties
Repayment of duties
Veri işleme tekniği Technique de traitement de donnée Data processing technique Elektronik veri degişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değisimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar
sistemine girişi. (G.Y. 3/j maddesi)
Verimlilik oranı Taux de rendement Rate of yield Belirli miktardaki ithal eşyanın işlenmesi sonucunda elde edlien işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı (4458 sayılı G.K. 108/8 maddesi )
Yetkili alıcı Destinataire agree Authorized consignee
Yetkili sevkiyatçı Expéditeur agree Authorized consignor
Yolsuzluk Corruption Corruption
Yükümlü Débiteur Declarant Gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri ifade eder.

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
static_page
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: SÖZLÜK
SÖZLÜK
Dış ticaret rehberi, dış ticaret sözlüğü, dış ticaret tanımlar, dış ticaret klavuzu, Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan terimler, ticari sözlük, dış ticaret sözlüğü, ihracat sözlüğü, ithalat sözlüğü, ihracat terimleri, ithalat terimleri, dış ticaret terimleri, ihracat ingilizce türkçe sözlük, ihracat fransızca türkçe sözlük, fransızca ihracat terimleri, fransızca ithalat terimleri, fransızca dış ticaret terimleri, ithalat ingilizce türkçe sözlük, ithalat fransızca türkçe sözlük, Aktarma beyanı nedir, Declaration for transhipment nedir, ambalaj listesi nedir, packing list nedir, ambar nedir, warehouse nedir, antrepo nedir, bonded warehouse nedir, antrepo makbuzu nedir, warehouse receipt nedir, manifesto nedir, ata karnesi nedir, ATR nedir, avarya nedir, ayrıcalıklı tarife işlemi nedir, ayrımcı olmayan gümrük tarifesi nedir, bağlayıcı tarife nedir, basitleştirilmiş beyan nedir, declared value nedir, kıymey beyanı nedir, BİLGE nedir, port of loading nedir, port of unloading nedir, çeki listesi nedir, çıkış gümrüğü nedir, dahilde işleme rejimi nedir, D1 belgesi nedir, dış ticaret politikası nedir, dökme mal nedir, bulk Cargo nedir, dış ticaret politikası nedir, foreign trade policy nedir, indirect tax nedir, dolaylı vergi nedir, dolaysız vergi nedir, direct tax nedir, DTO nedir, WTO nedir, elleçleme nedir, handling nedir, ertelenmiş kontrol nedir, eşdeğer eşya nedir, equivalent goods nedir, fark giderici vergi nedir, fatura bedeli nedir, fatura nedir, EUR1 nedir, geçici ithalat rejimi nedir, geçici muafiyet nedir, gayrı kabili rücu nedir, fiziki gümrük muayenesi nedir, geçici muafiyet nedir, genişletilmiş gümrük bölgesi nedir, gümrük kotası nedir, genel antrepo nedir, götürü usulü vergi nedir, gümrük gözetimi nedir, gümrüklü eşya nedir, gümrük mevzuatı nedir, gümrük kanunu nedir, gümrük müşaviri nedir, gümrük vergisi nedir, gümrük vergi cetveli nedir, customs debt nedir, customs duties nedir, gümrük vergi muafiyeti nedir, ihracat beyanı nedir, ihracat iadesi nedir, ihracat rejimi nedir, iade nüshası nedir, iç sınır nedir, irsaliye nedir, ithalat izin belgesi nedir, smuggling nedir, ithalat vergisi nedir, konşimento nedir, bill of lading nedir, konsinye nedir, mahreç nedir, menşe nedir, menşe ülke nedir, country of origin nedir, ön izin belgesi nedir, proforma invoice nedir, proforma fatura nedir, bribery nedir, şartlı muafiyet sistemi nedir, serbest antrepo nedir, free zone nedir, serbest bölge nedir, serbest dolaşım nedir, sevkiyat nedir, spesifikasyon nedir, stok kaydı nedir, tarife dışı engeller nedir, tarife tavanı nedir, tariff quotas nedir, tariff classification nedir, tarife tavanları, tariff ceilings, transit rejimi, üçüncü ülke nedir, verimlilik oranı nedir, vergi iadesi nedir, gümrükte vergi iadesi, third country nedir, rate of yield nedir,
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/p/terimler.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/p/terimler.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content