Deprem Yardım

SERBEST BÖLGELER

turkey free trade zone, FTZ

TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER

turkey trade zoneTÜRKİYE SERBEST BÖLGELER MÜDÜRLÜKLERİ

 • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü E-Mail: sbgm@ekonomi.gov.tr
 • Adana-Yumurtalık Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: adanaysbm@ekonomi.gov.tr
 • Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: antalyasbm@ekonomi.gov.tr
 • Avrupa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: avrupasbm@ekonomi.gov.tr
 • Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: bursasbm@ekonomi.gov.tr
 • Denizli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: denizlisbm@ekonomi.gov.tr
 • Ege Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: egesbm@ekonomi.gov.tr
 • Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: gaziantepsbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iahlsbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: iendustrisbm@ekonomi.gov.tr
 • İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: itrakyasbm@ekonomi.gov.tr
 • İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: izmirsbm@ekonomi.gov.tr
 • Kayseri Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kayserisbm@ekonomi.gov.tr
 • Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: kocaelisbm@ekonomi.gov.tr
 • Mardin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mardinsbm@ekonomi.gov.tr
 • Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: mersinsbm@ekonomi.gov.tr
 • Rize Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: rizesbm@ekonomi.gov.tr
 • Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: samsunsbm@ekonomi.gov.tr
 • Trabzon Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: trabzonsbm@ekonomi.gov.tr
 • Tübitak Mam Teknoloji Serbest Bölge Müdürlüğü E-Mail: teknolojisbm@ekonomi.gov.trSERBEST BÖLGELERE DAİR TÜM KONULAR

I. Genel bilgi - Soru 1-21             
II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları - Soru 22-71      
A. Gelir ve kurumlar vergisi istisnası - Soru 22-41                            
B. Devir ve birleşme - Soru 42                                  
C. Transfer fiyatlandırması - Soru 43-47               
D. Ücret istisnası - Soru 48-71                   
III. İş hukuku - Soru 72 
IV. Sosyal güvenlik mevzuatı - Soru 73
V. Vergi Usul Kanunu - Soru 74-82         
VI. Katma Değer Vergisi Kanunu - Soru 83-88   
VII. Özel Tüketim Vergisi Kanunu - Soru 89-92 
VIII. Teşvik mevzuatı - Soru 93 
IX. Damga vergisi ve harçlar - Soru 94-95            
X. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu - Soru 96    
XI. Gider Vergileri Kanunu (BSMV) - Soru 97    
XII. Emlak Vergisi Kanunu - Soru 98       
XIII. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun - Soru 99    
XIV. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun - Soru 100


II. Genel Bilgi

1. Serbest bölge nedir? 

Genel olarak “Serbest Bölgeler”, bir ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla birlikte ithalat ve ihracat açısından Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen, ülkede geçerli olan  ticari, mali ve iktisadi alanlara yönelik hukuki ve idari düzenlemelerinin tamamen veya kısmen uygulanmadığı veya farklı uygulandığı, ekonomik açıdan teşvik edilen yerler olarak tanımlanabilir.     

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca “Serbest Bölgeler”, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen; serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olarak tanımlanmıştır.     

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca “Serbest Bölgeler”, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olarak tanımlanmıştır. 

2. Serbest bölgelerin kuruluş amaçları nelerdir? 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1. maddesinde, bölgelerin kuruluş ve işletilme amaçları aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, Doğrudan yabancı yatırımları ve  teknoloji girişini hızlandırmak,  işletmeleri ihracata yönlendirmek, Uluslararası ticareti geliştirmek.   

3. Türkiye’de faaliyette bulunan serbest bölgeler hangileridir?        
4. - 2010 yılında serbest bölgelerin Türkiye  ekonomisi üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?  

Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, Türkiye’deki  serbest bölgelerin 2010 yılı ticaret hacmi yaklaşık 18,5  milyar dolar tutarındadır. Ticaret hacminin yaklaşık  % 94’lük kısmını, sanayi ürünleri oluşturmaktadır.  Toplam ticaret hacminin % 41’lik kısmını Türkiye ile yapılan  işlemler, % 36’lık kısmını OECD ve AB ülkeleri ile yapılan  işlemler, kalan % 23’lük kısmını da diğer ülkelerle yapılan  işlemler oluşturmaktadır.  Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelerde 2010 yılı  sonu itibariyle yaklaşık 48.600 personel istihdam  edilmektedir. Toplam istihdamın yaklaşık % 37’si Ege  Serbest Bölgesi’ne aittir. 

5. Serbest bölgeler Türkiye gümrük bölgesi  dışında mıdır?  

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 6. maddesi uyarınca  serbest bölgeler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin  gerçekleşeceği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından  Türkiye Gümrük Bölgesi dışı, menşe hükümlerinin  uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi  sayılır. 

6. Serbest bölgelerde uygulanmayacak  mevzuatlar hangileridir?  

Aksi belirtilmedikçe ülke genelinde uygulanan mevzuat,  serbest bölgelerde de uygulanacaktır.  Öte yandan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca  bölgelerde uygulanmayacak mevzuat aşağıdaki gibidir: Gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat  hükümleri,  4817 sayılı Yabancıların Çalışma   izinleri Hakkında Kanun, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ölüm ve yangın halleri, kanalizasyonların inşa ve tamiri ile içme, kullanma, endüstri suyunu sağlamaya ve gaz, su, elektrik sarfiyatını denetlemeye yönelik maddeleri dışında kalan hükümleri,  5682 sayılı Pasaport Kanunu,  5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de   ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun,  Diğer kanunların 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na aykırı hükümleri,  3218 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler, 2886 sayılı Devlet   ihale Kanunu hükümleri.

7. Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri  arasında yapılan ticaret, dış ticaret rejimine  tabi midir?  

Türkiye’den bölgeye sevk edilen mallar ile bölgeden  Türkiye’ye sevk edilen mallar, dış ticaret rejimine tabi  tutulur ve bu rejime göre ihraç/ithal edilmiş sayılır. Bir  parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD doları veya  karşılığı Türk lirasını geçmemek üzere Bölge Müdürlüğü  onayı ile bölgeye getirilen, Türkiye çıkışlı, doğrudan bir  üretimin girdisi olmaksızın, serbest bölgelerde tüketilmek  veya kullanılmak üzere gönderilen bazı mallar, isteğe bağlı  olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. 

8. Serbest bölgeler ile diğer ülkeler ve serbest  bölgeler arasında yapılan ticaret, dış ticaret  rejimine tabi midir?  

Serbest bölgeler ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler  arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. 

9. Serbest bölgelerde kimler hangi faaliyetlerde  bulunabilir?  

Serbest bölgelerde; Yüksek Planlama Kurulunca uygun  görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler  yapılabilir.  Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Dış Ticaret  Müsteşarlığı’ndan ruhsat almak kaydıyla serbest bölgelerde  faaliyette bulunabilirler. 

10. “Faaliyet ruhsatı” almak için nasıl  başvurulur  

Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek veya tüzel  kişiler “Faaliyet Ruhsatı” almak için “Faaliyet Ruhsatı  Müracaat Formu”nu Bölge Müdürlüğüne tevdi ederler.  “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu”nun doldurulup  doğrudan elden teslim edilmesi veya taahhütlü olarak  posta yoluyla gönderilmesi ve faaliyet ruhsatı müracaat  ücretinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki  Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılmasıyla müracaat  yapılmış olur. 

11. Faaliyet ruhsatı müracaatlarının  değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler  nelerdir?  

Faaliyet ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesinde  dikkate alınan ana hususlara aşağıda yer verilmiştir: Faaliyetin üretim faaliyeti niteliğinde ve çoğunlukla yurtdışına satışa yönelik olması esastır.  Alım-satım faaliyetlerinde de yurtdışına satış esas olup, hammadde, ara malı ve yatırım malları öncelikli olmak üzere yurtiçine satışa da belli oranlarda izin verilebilir. Müracaat konusu faaliyetin insan sağlığı ve çevre açısından zarar verici mahiyette olmaması. 

Genel Müdürlükçe belirlenecek hassas ürünleri kapsamaması ve yurtiçi piyasada yıkıcı ve haksız rekabete ortam sağlayıcı vasıfta olmaması nitelikleri aranır.  Faaliyetin; belli kapasitede istihdam yaratacak nitelikte olması, doğrudan yabancı yatırım niteliğinde olması, yeni ve/veya yüksek teknoloji içermesi, uluslararası ticareti destekleyecek bir hizmet mahiyetinde olması ve serbest bölgedeki sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması hususları göz önünde bulundurulur.  

Bölgenin fiziki ve altyapı imkânlarının, yapılması planlanan faaliyet için uygun olması şartı aranır.  Başvuru sahibi firma ile ortaklarının veya yeni kurulacak firma ortaklarının geçmiş performanslarının, müracaat formunda yer alan taahhüt niteliğindeki yatırım, üretim, ticaret ve sermaye büyüklüklerini doğrulayacak mahiyette olması gerekmektedir.  

Bunlar dışında Türkiye ve dünyadaki genel ekonomik durum, iç ve dış piyasalardaki arz ve talep dengesindeki değişmeler ile rekabet gücünün korunması hususları göz önüne alınarak gerektiğinde ilave kriterler aranabilir.   

12. Faaliyet ruhsatının geçerlilik süresi ne  kadardır?  

Yatırımcı kullanıcıların faaliyet ruhsatı süresi; üretim  faaliyetleri için 45 yıl, diğer faaliyet konuları için ise 30  yıldır. Kiracı kullanıcıların faaliyet ruhsatı süresi ise üretim  faaliyetleri için 20 yıl, diğer faaliyet konuları için 15 yıldır. 

13. Ruhsat süresinin bitiminde faaliyetine  devam etmek isteyen kullanıcılar ne  yapmalıdır?  

Faaliyet ruhsatı süresi bitmek üzere olan ve ara  vermeksizin faaliyetine devam etmek isteyen kullanıcılar,  faaliyet ruhsatı süresi dolmadan önce, Serbest Bölgeler  Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde  müracaatta bulunurlar. Müracaatın uygun bulunması  halinde, faaliyet ruhsatının sona erdiği tarihten itibaren  başlamak üzere aynı numarayla yeni bir faaliyet ruhsatı  düzenlenir. 

14. Kullanıcıların faaliyetlerinin geçici olarak  durdurulması ve faaliyet ruhsatının iptaline  ilişkin esaslar nelerdir?  

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesinde  yer alan esaslara uyulmaması durumunda kullanıcıların  faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya faaliyet  ruhsatlarının iptali mümkündür.   

15. “Serbest Bölge   işlem Formu (SB  iF)” nedir?  

SB  iF, serbest bölgede faaliyette bulunan kullanıcıların  yurtdışına, yurtiçine veya serbest bölge içerisindeki  kullanıcılara yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili  olarak düzenledikleri bir belgedir. Bölge içi mal satışlarında  SB  iF, hem alıcı hem de satıcı tarafından düzenlenmektedir. 

16. Serbest bölgelere mal giriş çıkışları nasıl  düzenlenmektedir?  

Uygulama Yönetmeliği’nin 33. maddesine istinaden,  bölgelere mal giriş ve çıkışı, Serbest Bölgelere Mal Giriş  Çıkışı konulu Genelge kapsamında yürütülür. 

17. Serbest bölgelerde imalatçı kullanıcılar ile  06.02.2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı  alan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen  mal hareketlerine ilişkin özel hesap ücreti  uygulaması genel olarak nasıldır?  

Yurtdışından bölgeye getirilen malların CIF değeri  üzerinden binde 1, bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların  FOB değerleri üzerinden binde 9 oranında Özel Hesap  Ücreti alınır.  Kapalı alan inşaatının tamamlanması, ek yatırım yapılması,  üretim konusunda faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcıların  üretimde kullanacakları yatırım mallarının girişi, makine  ve teçhizatın yenilenmesine ilişkin mal girişleri veya  kapasite artırımına yönelik yeni makine, teçhizat ve ofis  makineleri girişi yatırım ve tesis safhasında yapılan mal  girişi olarak kabul edilir. Yatırım ve tesis safhasında  kullanılmak üzere veya tevsi ve kapasite artırmak amacıyla  yurtdışından veya bölge içinden satın alınan bu mallardan  Özel Hesap Ücreti alınmaz. 

18. Serbest bölgelerde 06.02.2004 tarihinden  sonra faaliyet ruhsatı alan imalatçı  kullanıcıların dışındaki kullanıcılar tarafından  gerçekleştirilen mal hareketlerine ilişkin özel  hesap ücreti uygulaması nasıldır?  

Bu kullanıcılar tarafından, yurtdışından bölgeye getirilen  ve/veya bölgeden Türkiye’ye çıkarılan mallardan Özel  Hesap Ücreti alınmaz.  Bu kullanıcılar tarafından, yatırım ve tesis safhasında veya  tevsi ve kapasite artırmak amacıyla getirilenler de dahil  olmak üzere yurtdışından getirilerek bölge içinde satılan  malların CIF değeri üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap  Ücreti alınır.  06.02.2004 tarihinden önce ruhsat almış olup da bu  tarihten sonra faaliyet ruhsatı süresini uzatan imalatçı  kullanıcılar dışındaki kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen  mal hareketlerinde de aynı uygulama geçerlidir.   

19. Hem üretim hem de 06.02.2004 tarihinden  sonra alım satım ruhsatı alan kullanıcılar  tarafından gerçekleştirilen mal hareketlerine  ilişkin özel hesap ücreti uygulaması nasıldır?  

Üretim ruhsatı kapsamında Türkiye’den veya yurtdışından  getirdiği mallardan ürettiği ürünlerini kendi bünyesinde  bulunan alım satım ruhsatı kapsamına devretmesi ve alım  satım ruhsatı kapsamında yurt içine satması halinde,  yurtiçine satılan malların FOB değerleri üzerinden 1000/9 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.  Alım satım ruhsatı kapsamında 1000/1 oranında ücret  ödemeden yurtdışından getirdiği malı, kendi bünyesinde  bulunan üretim ruhsatı kapsamına devretmesi halinde,  bu malların CIF değeri üzerinden binde 1 oranında Özel  Hesap Ücreti alınır. 

20. Serbest bölgelerde fason imalat, bakım  onarım ve ileri derecede işçilik faaliyetlerine  ilişkin özel hesap ücreti uygulaması genel  olarak nasıldır?  

Kullanıcının kendisine ait olan mallar için bölge dışında  fason imalat veya ileri derecede işçilik işlemleri yaptırması  halinde bu işlemlerden katma değer üzerinden 1000/1  oranında Özel Hesap Ücreti alınır.  Kullanıcının kendisine ait olmayan, fason imalat, bakım onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemleri  amacıyla bölgeye geçici olarak getirdiği malların bölgeye giriş ve çıkışında Özel Hesap Ücreti alınmaz. 

Söz konusu  malların bölgede işçilik gördükten sonra bölgeden nihai  çıkışında bölgede yaratılan katma değer üzerinden 1000/1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır. Kullanıcı firmalar arasında gerçekleşen ticaret kapsamında, fason imalat, bakım-onarım faaliyetleri ve ileri derecede  işçilik işlemleri neticesinde bölgede yaratılan katma değer  üzerinden binde 1 oranında Özel Hesap Ücreti alınır. 

21. Serbest bölgelerde ödemeler hangi para  birimi ile yapılır?  

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler  dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk lirası  olarak yapılmasına da karar verebilir. Ancak, bölgede  yatırım sırasındaki mal ve hizmet bedelleri ile işçi ücretleri  ve kiralar Türk lirası üzerinden ödenebilir. Bölge Müdürlüğü  ile bu bölgelerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlara bütün ödemeler Türk lirası ile yapılır.   


II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları 

A. Gelir ve kurumlar vergisi  istisnası  22. Serbest bölgelerde  kurumlar vergisi istisnasının  kapsamı nedir?  

Serbest bölgelerde kurumlar vergisi  istisnasının kapsamı, faaliyet ruhsatının  alındığı tarih ile faaliyet konusuna göre  farklılıklar göstermektedir.    istisna, sadece serbest bölgelerde  yürütülen faaliyetlerden elde edilen  kazançlara ilişkindir. Dolayısıyla,  serbest bölgelerde şubesi bulunan  kurumlar ile kanuni veya iş merkezi  serbest bölgelerde olan mükelleşerin,  bu bölgeler dışında yürüttükleri  faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar  istisna kapsamında değildir.    istisnanın, Gelir ve Kurumlar Vergisi  Kanunları uyarınca tevkif suretiyle  ödenecek vergilere şümulü yoktur. 

23. Serbest bölgelerde  faaliyette bulunanların GVK ve  KVK uyarınca vergi kesintisine  tabi ödemeleri üzerinden vergi  kesintisi yapma yükümlülüğü  var mıdır?  

Serbest bölgelerde faaliyette  bulunanların, Gelir Vergisi Kanunu ve  Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca  vergi kesintisine tabi ödemeleri  üzerinden vergi tevkifatı yapmaları  gerekmektedir. 


24. Serbest bölgelerde  faaliyette bulunanlar,  Türkiye’nin taraf olduğu Çifte  Vergilendirmeyi Önleme  Anlaşmalarından  yararlanabilirler mi?  

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan  tam mükelleşer, Türkiye’nin taraf  olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme  Anlaşması hükümlerinden  faydalanabilmektedir. Bu kapsamda  bölgede faaliyet gösteren tam  mükelleşer, dar mükellef kişi ve  kurumlara yaptıkları stopaja tabi  ödemelerle ilgili olarak anlaşmalar  kapsamında kesinti yapmama veya  düşük oranlı kesinti yapma hakkına  sahiptirler. 

25. Serbest bölgede faaliyette  bulunan kurumlar vergisi  mükelleşerinin kar dağıtımı  yapmaları halinde tevkifat  uygulanır mı?  

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan  kurumlar vergisi mükelleşerinin, bu  bölgelerde elde ettikleri kazançları  dağıtmaları halinde, dağıtılan kâr  payları üzerinden elde edenin hukuki  niteliğine göre Gelir Vergisi  Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar  Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30.  maddeleri kapsamında vergi kesintisi  yapılması gerekmektedir. Öte yandan,  kar dağıtımı esnasında Gelir Vergisi  Kanunu’nun geçici 62. maddesi ile Çifte  Vergilendirmeyi Önleme  Anlaşmalarının ilgili hükümlerin de  dikkate alınması gerekeceği tabiidir. 

26. Serbest bölgelerde  faaliyette bulunanların  mevduat faizi ve repo  gelirlerinden vergi kesintisi  yapılır mı?  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren  kurumlar vergisi mükelleşerinin  serbest bölgelerdeki banka veya diğer  finans kurumlarında bulunan mevduat  hesaplarına tahakkuk ettirilen faizler  ile repo kazançları üzerinden,  yürürlükteki mevzuat hükümleri  çerçevesinde vergi kesintisi yapılması  gerekmektedir. Bu kazançların istisna  kapsamında değerlendirilmesi  durumunda, kesinti yoluyla ödenen  vergilerin mahsup ve/veya iadesi söz  konusu olmayacaktır.   

27. 06.02.2004 tarihi itibariyle ruhsat sahibi  olanlar açısından kurumlar vergisi istisnası  uygulaması nasıldır?  

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca  06.02.2004 tarihi itibariyle serbest bölge faaliyet ruhsatı  sahibi mükelleşerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı  olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler  dolayısıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden  istisnadır. 

28. - 06.02.2004 tarihinden önce üretim  faaliyeti dışında bir alanda faaliyet ruhsatı  almış mükelleşerin, faaliyet ruhsat sürelerinin  uzatılması halinde kurumlar vergisi  istisnasından yararlanabilirler mi?  

06.02.2004 tarihinden sonra, mükelleşerin faaliyet  ruhsatlarının süresinin çeşitli nedenlerle (inşaat süresi ile  ilgili süre uzatımları hariç) uzatılması durumunda, istisna  süresinin uzaması söz konusu değildir. 

29. Serbest bölgelerde üretim faaliyetlerinde  bulunan mükelleşer açısından kurumlar vergisi  istisnası uygulaması nasıldır?  

Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleşer  açısından faaliyet ruhsatının alınış tarihinin kurumlar  vergisi istisnasının uygulanmasına etkisi bulunmamaktadır.  Bu mükelleşerin serbest bölgelerde imal ettikleri ürünlerin  satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği’ne tam  üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme  döneminin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnası  kapsamındadır.  

Dolayısıyla 06.02.2004 tarihinden sonra imalat ruhsatı  almış mükelleşer ile 06.02.2004 tarihi itibariyle imalat  ruhsatına sahip olmakla birlikte ruhsat süreleri sona eren  ve süre uzatımına giderek imalat faaliyetlerine devam  eden mükelleşerin, bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin  satışından elde edecekleri kazançları, Avrupa Birliği’ne  tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme  döneminin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnası  kapsamında değerlendirilecektir. 

30. İstisna kazanç tutarının tespiti nasıl  yapılır?  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleşere sağlanan  istisna, bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla, mükelleşerin  serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri  hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderlerin  düşülmesi sonucu bulunacak kazanç kurumlar vergisinden  istisna olarak değerlendirilecektir.    

İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi  matrahının tespiti açısından, istisna kapsamında bulunan  ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı  ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait  hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle  ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak  şekilde tutulması gerekmektedir. 

31. Serbest bölgelerde elde edilen faiz, repo  ve kur farkı gelirleri istisna kapsamında mıdır?  

Serbest bölgelerde yürütülen istisna kapsamındaki  faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade  farkı gelirleri de istisna kapsamında değerlendirilmektedir.  Aynı şekilde, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler  çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak ödemelerde  kullanılıncaya kadar geçici olarak serbest bölgelerde  mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de söz konusu  istisnadan yararlanabilmektedir. 

İstisnanın bunun dışında,  serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve  benzeri faaliyet dışı gelirlere teşmil edilebilmesi, bu  istisnanın sadece bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler  dolayısıyla elde edilen kazançlar ile sınırlanması nedeniyle  mümkün bulunmamaktadır. 

32. TÜB  iTAK ve benzeri kurumlar tarafından  Ar-Ge projelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat  çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek  tutarları istisna kazanç kapsamında  değerlendirilebilir mi?  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleşere, istisna  kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak TÜB  iTAK ve  benzeri kurumlar tarafından Ar-Ge projelerine istinaden  ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek  tutarları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan  yararlandırılacaktır. 

33. Serbest bölgelerde yürütülen ve istisna  kapsamında olan faaliyetlerin zararla  sonuçlanması halinde, bu zararlar gider  yazılabilir mi veya ertesi yıla devredebilir mi?  

Serbest bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamında olan  faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, bu zararların  istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin  kazançlardan indirilmesi mümkün olmadığı gibi ertesi yıla  devredilmesi de mümkün değildir. 

34. Kurumlar vergisinden istisna edilen  kazançlara isabet eden giderlerin istisna dışı  kazançlardan indirilmesi mümkün müdür?  

Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin    olarak yapılan giderler, kurumun vergiye tabi diğer kazanç  tutarının tespitinde kurum kazancını azaltıcı veya kurum  zararlı ise bu zararı artırıcı bir unsur olarak indirim konusu  yapılamaz. Bu nedenle, istisna kapsamındaki gelirlerin  elde edilmesi için yapılan giderler, sadece söz konusu  kazançların tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. 

35. Müşterek genel giderler nasıl dikkate  alınır?  

Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan  mükelleşerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri hem de  serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek  genel giderleri, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin  toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtıma  tabi tutulur.  Bu dağıtımda kullanılacak maliyetlerin hesabında,  merkezde ve şubede oluşan satılan malın maliyeti ile  faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınır. 

36. Hem serbest bölgede hem de serbest bölge  dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana  tabi iktisadi kıymetlerinin amortismanları  nasıl dikkate alınır?  

Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan  mükelleşerin hem serbest bölgelerde hem de serbest  bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi  iktisadi kıymetlerinin amortismanlarının, esas itibarıyla  her bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak  dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle  kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin  amortismanlar ise diğer müşterek genel giderlerle birlikte  dağıtıma tabi tutulur. 

37. İstisna kazançların beyanında dikkat  edilmesi gereken hususlar nelerdir?    İstisnadan yararlanan kazançlar, kurumlar vergisi  mükelleşeri tarafından kurumlar vergisi beyannamesinin  “Zarar Olsa Dahi   indirilecek   istisnalar” bölümünde yer  alan “Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar” satırında  gösterilecektir.    istisna kapsamındaki faaliyetlerin zararla sonuçlanması  halinde (bu zararların istisna kapsamında olmayan  faaliyetlere ilişkin kazançlardan indirilmesi veya ertesi  yıla devredilmesi mümkün olmadığından), istisna  kapsamındaki faaliyetlere isabet eden zarar tutarı kadar  kanunen kabul edilmeyen gider beyan edilmesi  gerekecektir. 

38. Serbest bölgelerde yürütülen imalat  faaliyetlerinde bulunan mükelleşerin hangi  kazançları istisna kapsamı dışındadır?  

Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunmak üzere  ruhsat almış mükelleşerin;  Üretim dışı faaliyetlerden,  Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,  Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,  Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından,  elde ettikleri kazançları istisna kapsamında  değerlendirilmeyecektir. 

39. Üretilen ürünlerin satışının yurtiçi veya  yurtdışına yapılması kurumlar vergisi istisnası  açısından bir önem arz eder mi?  

Üretime dayalı istisna uygulamasında, imal edilen ürünün  yurtdışına veya yurtiçine satılmasının bir önemi  bulunmamaktadır. 

40. Üretime dayalı istisnanın uygulanabilmesi  için vergi dairesine verilmesi gereken belgeler  nelerdir?  

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinin ikinci  fıkrası uyarınca, serbest bölgelerde faaliyet gösteren  mükelleşerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri  kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna  edilebilmesi için;  Bölgelerde “imalat” faaliyetinde bulunmak üzere almış  oldukları ruhsatın bir örneğini,  Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bir örneğini, imalat faaliyetinde kullanılacak araç parkını gösteren  bir listeyi,  yeni mükellefiyet tesis ettirenler mükellefiyet tesisinde,  durum değişikliklerinde ise (yeni bir alanda imalata  başlayacak mükelleşerin bu durumu ruhsatlarına  işlettirdikten sonra) değişikliği müteakiben verecekleri ilk  geçici vergi beyannamesi ekinde, ilgili vergi dairesine  vermeleri gerekmektedir. 

41. İmalatın belli safhalarında dışarıdan fason  hizmet alınması istisna uygulamasına engel  teşkil eder mi?  

Kural olarak istisna uygulaması açısından, imalat  faaliyetinin serbest bölgede yapılması gerekmektedir.  Bununla beraber imalatın belli safhalarında dışarıdan  fason hizmet satın alınması istisna uygulamasına engel  teşkil etmez.    Ancak bunun için, fason imalatın sadece sanayi sicil belgesi  veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında  yaptırılması, imalatın fason imalattan çok işletmenin kendi  imalatından oluşması, istisnadan yararlanacak kazanç  tutarının fiili kapasite kullanımı ile sınırlı olması, iş riskinin  ve organizasyonunun üstlenilmesi, hammadde ve yardımcı  maddelerin temin edilmesi gerekmektedir. 


B. Devir ve birleşme 

42. Serbest bölgelerde gerçekleşen devir ve  birleşme hallerinde istisna nasıl uygulanır?  

Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin, Türk Ticaret  Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi  Kanunu’nun 18. maddesiyle 19. maddesinin birinci ve ikinci  fıkralarında düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir  hallerinde infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan  faaliyet ruhsatının, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından  devralan kurum adına yenilenmesi ve yenileme işlemi  sonrası da devralan şirketin bölgede faaliyet gösteriyor  olması durumunda, devralan şirket istisnadan  faydalanmaya devam edebilecektir.  Sadece faaliyet ruhsatının devri veya satın alınması  şeklinde gerçekleşen işlemlerde, ruhsatı devir veya satın  alan firmanın kurumlar vergisi istisnasından faydalanması  mümkün değildir. 

C. Transfer fiyatlandırması 

43. Serbest bölgede faaliyet gösteren  kurumlar ve şubeler, transfer fiyatlandırması  yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine  tabi midir?  

Serbest bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi  mükelleşeri ile kurumların serbest bölgede faaliyet  gösteren şubelerinin, merkezleri ile yurtiçi ve yurtdışında  bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler, transfer  fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine  tabidir.  11  Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye   ilişkin Form”u  doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde,  bağlı bulunulan vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 

45. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan  kurumlar vergisi mükelleşerinin, yıllık transfer  fiyatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu  var mıdır?  

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi  mükelleşerinin, ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi işlemlerine  ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu,  kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar  hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi  durumunda   idare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili  olanlara ibraz etmeleri zorunludur. 

46. Kurumlar vergisi mükelleşerinin serbest  bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca  rapor hazırlaması gerekir mi?  

Kurumlar vergisi mükelleşeri, serbest bölge şubeleri ile  yaptıkları işlemleri, hazırlayacak oldukları Yıllık Transfer  Fiyatlandırması Raporuna dahil edeceklerdir. Ancak bu  mükelleşerin serbest bölgede faaliyette bulunan  şubelerinin ayrıca rapor hazırlamasına gerek yoktur. 

47. Serbest bölge işlemleriyle ilgili peşin  fiyatlandırma anlaşması yapma olanağı var  mıdır?  

Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğleri uyarınca, tüm  kurumlar vergisi mükelleşerinin serbest bölgelerde  faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleşeri ile ilişkili  kişi kapsamında yaptıkları işlemleri ve serbest bölgelerde  faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleşerinin bu  bölgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi  mükelleşeri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri  ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda   idare’ye  başvurmaları mümkündür. 

D. Ücret istisnası 

48. Serbest bölgelerde istihdam edilen  personelin ücretlerine uygulanacak gelir  vergisi istisnanın kapsamı nedir?  

Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren  yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar serbest  bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini  yurtdışına ihraç eden mükelleşerin istihdam ettikleri  personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisnadır. 

44. Serbest bölgede faaliyette bulunan  mükelleşerin transfer fiyatlandırması, kontrol  edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye  ilişkin formu doldurma gibi bir zorunlulukları  var mıdır?  

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi  mükelleşerinin, yurtiçi ve yurtdışı ilişkili kişilerle bir hesap  dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım yada satım  işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol   

49. - 06.02.2004 tarihinden sonra faaliyet  ruhsatı alan mükelleşer bu istisnadan  faydalanabilir mi?  

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleşer, ruhsat  tarihlerine bakılmaksızın, şartları sağlamaları durumunda  istisnadan yararlanabilirler. 

50. Ücret gelir vergisi istisnasına konu  edilebilecek ücret ödemeleri hangileridir?  Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleşerin  üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri  ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir. Üretim faaliyeti  ile birlikte başka konularda da faaliyette bulunan  mükelleşerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb.  departmanlarda çalışan personelleri de istisna kapsamında  değerlendirilecektir. Birden fazla konuda (üretim, mal  satışı vs.) faaliyette bulunmak üzere izin alınması halinde,  sadece üretim faaliyetinin yürütüldüğü işyerleri itibarıyla  Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet  belgesinde yer alan işçilere ilişkin ücretler üzerinden söz  konusu istisna uygulanacaktır. 

51. Ücret gelir vergisi istisnasına konu  edilebilecek ücretlerde bir üst sınır var mıdır?  

Gelir vergisinden istisna edilen ücretlerde bir üst sınır  bulunmadığından, hesaplanan vergi tutarının tamamı  istisna edilebilecektir. 

52. Ücret gelir vergisi istisnası hangi hallerde  uygulanamaz?  

Aşağıda belirtilen ücretler için, istisnadan faydalanılmaz:  Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin %85’inden daha az bir kısmının yurt dışına ihraç edilmesi durumunda ödenen ücretler,  Serbest bölgede çalışan personelin çeşitli nedenlerle serbest bölge dışında çalıştığı sürelere ilişkin ödenen ücretler, istisnaya ilişkin bildirimleri, belirtilen süreler içinde vergi dairesine vermeyen mükelleşerin istihdam ettikleri çalışanlara ödenen ücretler,  Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükelleşer nezdinde çalışanlara ödenen ücretler. 

53. Üretilen ürünlerin toplam FOB bedeli nasıl  tespit edilir?  

Gelir vergisi istisnasından faydalanabilmesi için öncelikle  üretilen ürünlerin toplam FOB (Free on Board) bedelinin  tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “Toplam FOB  Bedeli”, üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ile toplam  üretilen ürün miktarının çarpılması sonucunda  bulunacaktır. “Üretilen Ürünlerin Birim FOB Bedeli” ise  üretilen mallardan satışı yapılanların satış tutarı toplamının  satılan ürün miktarına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. 

54. Toplam FOB bedelin tespitinde hangi kur  esas alınır?  

Yurtdışına ihraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin  tespitinde, satışa ilişkin belgenin yasal defterlere  kaydedildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen  döviz alış kurları esas alınacaktır. 

55. Üretilen ürünlerin aynı yıl içerisinde  satılmaması durumunda FOB bedeli nasıl  hesaplanır?  

Üretilen ürünlerin aynı yıl içinde satılamaması durumunda  “Ortalama FOB Bedeli” bulunacak ve buna göre toplam  FOB bedeli tespit edilecektir. Ortalama FOB Bedeli, birden  fazla yıla ait birim FOB bedellerinin ortalamasıdır. 

56. Yurtdışına satışa ilişkin %85 şartının  hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar  nelerdir?  

Yurtdışı satışa ilişkin %85 şartının gerçekleştirilmesinde  serbest bölgelere veya Türkiye’ye satılan mal bedelleri  dikkate alınmayacaktır. Serbest bölgede üretilen ürünler  ile satın alınan malların ihracının birlikte yapılması halinde,  sadece bölge içinde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin  en az % 85’nin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla  istisnadan yararlanılacaktır. 

57. Serbest bölgede faaliyet gösteren bir  ihracatçıya ihraç kaydıyla yapılan mal  teslimleri, %85 oranının tespitinde dikkate  alınır mı?  

Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici  firmaların ürünlerini, aynı veya başka bir serbest bölgede  faaliyette bulunan ihracatçılara, yurtdışına satılması  kaydıyla teslim etmeleri de yurtdışına satış olarak  değerlendirilecektir. Söz konusu malların, ihracatçıya  teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde  ihraç edilmesi zorunludur. Bu sürede ihraç edilmemesi  halinde, bu mallara ilişkin yurtdışı satış gerçekleşmemiş  olarak değerlendirilecektir. 

58.   işlenmek üzere yurtdışından getirilen  veya fason imalat kapsamında yurtiçinden  getirilen malların yurtdışına teslimi, %85  oranının tespitinde dikkate alınır mı?  

Yurtiçinden serbest bölgeye fason imalat kapsamında  getirilen veya işlenmek üzere yurt dışından bölgeye    getirilen maddelerin, bölge içinde çeşitli işlemlere tabi  tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilenlerinin veya  bu ürünlerden yurtdışına ihraç edilenlerinin ürün bedelleri,  %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate  alınmayacaktır. Bölgedeki işletmelerin fason imalat yanında  ayrıca bölge içinde üretim ve ihracat yapmaları durumunda  ise Kanun’da belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının  tespitinde fason imalat dışında üretim yapılan ve ihraç  edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır. 

59. Paketleme ve ambalajlama amacıyla  bölgeye getirilen malların yurtdışına teslimi,  %85 oranının tespitinde dikkate alınır mı?  

Serbest bölge dışında üretilerek bölgeye getirilen ve  bölgede sadece paketleme ve ambalajlama gibi bir takım  işlemlere tabi tutulan ürünlerin daha sonra serbest  bölgeden yurtdışına ihraç edilmesinde, ürün esas olarak  bölge içinde üretilmediğinden, söz konusu ürünle ilgili  olarak istisna hükümleri uygulanmayacaktır. 

60. Serbest bölgelerde yürütülen yazılım  faaliyetlerinin istisna kapsamında  değerlendirilmesi için gerekli şartlar nelerdir?  

Tebliğ’de yer verilen tanıma uygun bir programın ticari  amaçla CD şeklinde hazırlanması ve fiziki mal olarak fiilen  ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında  serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen  ücretler, Kanun’da belirtilen şartları taşıması koşuluyla,  gelir vergisinden istisna edilecektir. 

61. Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin bir  kısmının veya tamamının sonraki yıllarda  satılması durumunda istisnadan nasıl  faydalanılır?  

Bu durumda, üretimin yapıldığı ve istisnanın uygulandığı  yılda stokta kalan ürünlerin, sonraki yıllarda toplam FOB  bedeli bazında takibi gerekecektir.   ihraç edilen ürünlerin  toplam FOB bedelinin üretilen ürünlerin toplam FOB  bedeline oranı, %85 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde  istisnadan yararlanılacak, aksi durumda istisnadan  yararlanılamayacaktır. 

62. Birden fazla takvim yılında tamamlanan  imalat işlerinde de istisnadan faydalanılabilir  mi?  

Birden fazla takvim yılında tamamlanan imalat işlerinde,  imalatın tamamlanıp satışın yapıldığı yılda ürün toplam  FOB bedelinin %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleşerin,  imalat süresi içinde istihdam ettikleri personel ücretlerine  istisna uygulanacaktır. 

63. İstisna uygulamasından nasıl faydalanılır?    

İstisna kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden  hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyannameyle genel  hükümlere uygun hesaplanarak beyan edilecektir.  Söz konusu gelir vergisi istisnası hükümlerinden;  Aylar itibariyle tahakkuk eden gelir vergisi tutarlarının  tecil edilmesi ve tecil edilen bu gelir vergisi tutarlarının  şartların sağlanması durumunda terkin edilmesi suretiyle  veya  Aylar itibariyle hesaplanan gelir vergisi tutarlarının  beyan edilerek ödenmesi ve ödenen gelir vergilerinin  şartların sağlanması durumunda iade alınması suretiyle,  faydalanılması mümkündür.  Mükelleşerin yukarıdaki tercihi yaparken işlemlerinin  mahiyetleri ve üretim/satış beklentilerini dikkate alarak  gerçekleştirmelerinde fayda bulunmaktadır. 

64. Gelir vergisi istisnasından tecil-terkin  kapsamında yararlanmak isteyen mükelleşerin  yapacağı bildirimler nelerdir?  

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleşerden üretim  faaliyetinde bulunanların çalıştırdıkları tüm personelin,  üretim faaliyetiyle birlikte başka faaliyetleri de bulunanların  sadece üretim konusundaki faaliyetlerinde çalışanlara ait  ücretleri ve yararlanılan gelir vergisi tevkifat tutarına  ilişkin “Serbest Bölgeler Kanunu 1 Seri Numaralı Genel  Tebliği” ekinde yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına    ilişkin Bildirim”in, her aya ait muhtasar beyannamenin  verilme süresi içinde vergi dairesine ibraz edilmesi  gerekmektedir. 

65. Tecil edilecek verginin hesaplanmasında  asgari geçim indirimi mahsup edilir mi?  İstisna uygulamasında, asgari geçim indirimi mahsup  edilerek kalan tutar tecile konu olacaktır. 

66. İstisna şartlarının gerçekleşmemesi veya  ihlali durumlarında tecil edilen vergilerle ilgili  uygulama nasıldır?    

İstisna şartlarının ihlal edilmesi halinde, yıl içinde işten  ayrılan personel dahil uygulanan gelir vergisi tevkifat  istisnası nedeniyle tecil edilen vergiler cezasız olarak,  gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilir.  Serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin  %85’inin üretimin yapıldığı yılda yurt dışına ihraç  edilememesi durumunda da, üretimin yapıldığı yılda  tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi tevkifatı    işverenden cezasız olarak gecikme zammıyla birlikte tahsil  edilecektir. Ancak, ilgili yılda üretilen ürünlerin sonraki yıl  veya yıllarda yurtdışına ihracı ile asgari %85 ihracat  şartının sağlanması durumunda, ilgili vergi dairesi  tarafından söz konusu ücretlere ilişkin olarak tahsil edilmiş  olan vergi, mükellefe red ve iade edilecektir. Daha önce  tahsil edilen gecikme zammı açısından da 3 Seri Numaralı  Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri uyarınca işlem  yapılacaktır. 

67.   istisnayı, vergileri önce ödeme sonra iade  alma şeklinde uygulamayı tercih eden  mükelleşerin yapacağı bildirimler nelerdir?  

Bu mükelleşer Tebliğ ekinde yer alan “Gelir Vergisi Tevkifat  Tutarları ile   iade Edilecek Tutarlara   ilişkin Bildirim”i, Aralık  ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde  vergi dairesine vermeleri durumunda istisna  uygulamasından yararlanabileceklerdir. Buna istinaden  yıl içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden  hesaplanan ve ödenen ücretlere ilişkin gelir vergisi tevkifat  tutarları, vergi dairesi tarafından kendilerine red ve iade  edilecektir. 

68. Tecil edilen gelir vergilerinin terkini veya  ödenen vergilerin iadesi YMM raporuna  istinaden yapılabilir mi?  

İstisna şartlarının sağlandığının, yeminli mali müşavirler  tarafından düzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi  üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecek veya tercihen  mükellefçe ödenmiş olması durumunda red ve iade  edilecektir. 

69. Yeminli mali müşavirler tarafından  düzenlenecek faaliyet raporuna hangi belgeler  eklenmelidir?  

Düzenlenecek YMM Faaliyet Raporuna, gümrük çıkış  beyannameleri, serbest bölge işlem formları, serbest bölge  faaliyet ruhsatı, sanayi sicil belgeleri ile kapasite raporu  örnekleri vb. diğer belgeler eklenecektir. 

70. Kapasite raporunun sonradan alındığı  durumlarda, istisna nasıl dikkate alınır?  Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporuna kapasite  raporunun eklenmesi; üretimin konusu, işyeri, makine  tesisat ve sabit kıymetlerin durumu, yıllık üretim ve tüketim  kapasiteleri ile istihdam edilen personel hakkındaki  bilgilerin tespit edilmesine yönelik olduğundan, kapasite  raporunu gelir vergisi stopajına ait tutarların vergi  dairesince tecil işleminin yapıldığı dönemden sonra alan  mükelleşerce, söz konusu raporda belirtilen iktisadi  kıymetlerin, üretim tarihi itibarıyla mevcut olduğunun;  Tesisat ve makineler ile demirbaş ve hizmet alımına ilişkin faturalar,  Diğer kamu kurumlarınca kendi mevzuatları gereğince  düzenlenen rapor ve tutanaklar,    ilgili mevzuat gereği kamu kurumlarına verilen bildirim ve beyanlar,  gibi belgelerle tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Faaliyet  Tasdik Raporu ekinde kapasite raporunun da verilmesi  kaydıyla, kapasite raporunun alındığı tarihten önceki  dönemler için de gelir vergisi stopajı istisnası  uygulamasından yararlanılması mümkündür.  


71. Yeminli mali müşavirler tarafından  düzenlenecek tasdik raporunun ibraz süresi  nedir?  

Mükelleşer istisna uygulamasına ilişkin olarak yeminli mali  müşavirler tarafından düzenlenen faaliyet raporlarını en  geç faaliyette bulunulan takvim yılını takip eden yılın fiubat  ayının 15. günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi  verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.  Yıl içinde faaliyetine son veren ya da ürettiği ürünü sonraki  yıl içerisinde tamamen satan veya kısmen satışla % 85  şartını gerçekleştiren mükelleşer ise söz konusu raporları  faaliyetlerine son verdikleri ya da ürünü sattıkları veya %  85 şartını gerçekleştirdikleri ayı takip eden ikinci ayın 15. günü akşamına kadar muhtasar beyannameyi verdikleri  vergi dairesine teslim edeceklerdir.  

Tamamen veya kısmen ihraç kaydıyla mal satanlar ise  ihracatın fiilen gerçekleştirildiğine ilişkin belgeler de dahil  olmak üzere YMM raporuna ek yapılmak ve ayrıntıları  YMM raporunda belirtilmek suretiyle düzenlenecek faaliyet  raporunu, dönemin kapandığı ya da faaliyetin son bulduğu  veya toplam satışın yapıldığı tarihi izleyen aydan sonraki  dördüncü ayın 15. günü (yıl sonuna ilişkin olanlar Nisan  ayının 15. günü) vergi dairesine teslimi gerekir. YMM Faaliyet Raporunun süresi içerisinde ibraz  edilemeyeceğine ilişkin, mükelleşer veya YMM’ler  tarafından makul mazeret bildirilmesi halinde, 45 günü  geçmemek üzere ek süre verilebilmektedir. 

Dilekçe  verilmeksizin raporun ek süre dahilinde ibrazı halinde  rapor vergi dairesince kabul edilecek, ancak ek süre verilmesi için başvuruda bulunulmaması nedeniyle  usulsüzlük cezası tatbik edilecek, ek sürenin bitiminden  sonra ibraz edilecek YMM raporları ise işleme konmayacaktır. 

III. İş hukuku 

72. Serbest bölgelerde çalışma  esasları nasıldır?    

İş hukuku mevzuatı açısından, serbest  bölgede faaliyet gösterenler kişi ve  kurumların, Türkiye’de faaliyet  gösteren diğer kişi ve kurumlardan  herhangi bir farkı bulunmamaktadır.  Kullanıcılar, bunların bölgelerdeki  işyerleri ve bu işyerlerinde çalışanlar,  Bölge Müdürlükleri’nin gözetim ve  denetiminde Türkiye Cumhuriyeti  çalışma mevzuatı hükümlerine tabi  tutulurlar.  Türkiye sınırları içindeki işyerleri için  öngörülen asgari ücret ve fazla çalışma  esasları, Bölge Kurucu ve   işleticisi veya    işletici ile kullanıcıların işyerleri için de  uygulanır.  Kullanıcılar, Bölgede çalıştırma ihtiyacı  duydukları yabancı yönetici ve nitelikli  personel için Yabancı Personel Çalışma  Belgesi almak zorundadır. 

IV. Sosyal güvenlik mevzuatı 

73. Serbest bölgelerde sosyal  güvenlik mevzuatı uygulanır  mı?  

Serbest bölgeler mevzuatı uyarınca  bölgede faaliyette bulunan kullanıcılar  ile bunların yanlarında bir iş akdine  göre çalışan işçiler hakkında yabancı  uyruklular da dahil olmak üzere,  Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik  Mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak  Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal  güvenlik konusunda yapılan  sözleşmeler varsa, bu sözleşme  hükümleri de tatbik olunur.   

V. Vergi usul kanunu 

74. Serbest bölgede faaliyet  gösteren firmalar Vergi Usul  Kanunu hükümlerine tabi  midir?  

Serbest bölgede faaliyet gösteren  firmalar da Vergi Usul Kanunu  hükümlerine tabidirler. Bu  mükelleşerin de Vergi Usul Kanunu  hükümleri çerçevesinde defter  tutmaları ve belge kayıt düzenine ilişkin  hükümlere uymaları zorunludur. 

75. Serbest bölgelerde tek  düzen hesap planına uyma  zorunluluğu var mıdır?  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren  mükelleşerin, Muhasebe Sistemi  Uygulama Genel Tebliğlerine ve Tek  Düzen Hesap Planı’na uyma  zorunluluğu bulunmaktadır. 

76. Serbest bölgelerde yabancı  para cinsinden defter  tutulabilir mi?  

Tam mükellefiyete tabi gelir veya  kurumlar vergisi mükelleşerinin  serbest bölgede faaliyette bulunan  şubeleri ile serbest bölgede faaliyette  bulunan gerçek veya tüzel kişilerin  serbest bölge dışında ancak Türkiye  sınırları içerisinde faaliyette bulunan  şubeleri hariç olmak üzere, serbest  bölgede faaliyet gösteren gerçek veya  tüzel kişilerden isteyenlerin, defter  kayıtlarını Türk para birimi dışında  (Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası’nca, kuru günlük olarak  belirlenen) herhangi bir yabancı para  birimi ile yapabilmeleri mümkündür. 

77. Yabancı para birimi  cinsinden defter tutan  mükelleşerin, farklı para  birimleriyle yapılan  işlemlerinde uygulama  nasıldır?  

Serbest bölgede faaliyet gösteren söz  konusu mükelleşer, Türk para birimiyle  veya başka bir yabancı para birimiyle  yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği  günün Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası döviz alış kuruyla ilgili para  birimine çevirmek suretiyle işlem tesis  edeceklerdir. 

78. Söz konusu mükelleşerin  vergi matrahlarının tespiti ile  beyanları nasıl yapılır?  

Bu mükelleşerin, iktisadi işletmeye  dahil kıymetlerin değerleri ile vergi  matrahları kayıt yapılan para birimine  göre tespit edilmektedir.  Beyannamedeki tutarların ise  beyannamenin verilmesi gereken ayın  ilk gününün kuruyla Türk parasına  çevrilmek suretiyle TL cinsinden  gösterilmesi gerekmektedir. Verginin  ödenmesi, mahsubu ve iadesi  işlemlerinde de Türk para birimi esas  alınmaktadır. 

79. Yabancı para cinsinden  defter tutma uygulamasından  vazgeçilmesi mümkün müdür?  

Defter kayıtlarına esas alınan yabancı  para biriminden ilk kayıt yapılan hesap  dönemi dahil beşinci hesap döneminin  sonuna kadar dönülemez. 

80.   istisna kapsamında olan  ve istisna kapsamında  olmayan faaliyetlerin birlikte  yapılması durumunda  muhasebe kayıtları nasıl  tutulmalıdır?    

İstisnadan yararlanacak kazancın  tespiti açısından, mükelleşerin istisna  kapsamına giren faaliyetleri ile istisna  kapsamında değerlendirilmeyecek olan  faaliyetlerinden elde ettikleri  kazançlarını, ayrı ayrı tespit edebilecek  şekilde kayıtlarını tutmaları  gerekmektedir.   

81. Serbest bölgede faaliyet gösteren  mükelleşerin Ba-Bs bildirimi verme  yükümlülüğü var mıdır?  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleşerin, Ba-Bs  bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. fiubeler  açısından söz konusu bildirimler, bu mükelleşerin kanuni  merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri  birleştirilerek verilecektir. Ancak kanuni ve iş merkezi  yurtdışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya  temsilciliği bulunan mükelleşer, bildirim formlarında  merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest  bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet  alış/satışlarını bildireceklerdir. 

82. Serbest bölgede faaliyet gösteren  mükelleşer vergi incelemesine tabi midir?  

Vergi incelemeleri açısından serbest bölgelerde faaliyet  gösteren mükelleşerin yurtiçinde faaliyet gösteren diğer  mükelleşerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır.   

VI. Katma Değer Vergisi Kanunu 

83. Türkiye’den serbest  bölgelere yapılan mal  teslimlerinin KDV karşısındaki  durumu nedir?  

Türkiye’den serbest bölgeye satılan  mallar ihracat rejimine tabi olup, KDV  Kanunu uyarınca KDV’den istisnadır. 

84. Serbest bölge  hükümlerinin uygulandığı  malların KDV karşısındaki  durumu nedir?  

Serbest bölge hükümlerinin  uygulandığı malların teslimi katma  değer vergisinden istisnadır. 

85. Serbest bölgelerde faaliyet  gösteren firmalara Türkiye’de  yerleşik firmalarca verilen  hizmetlerin katma değer  vergisi karşısındaki durumu  nedir?  

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-  (ı) maddesine göre serbest bölgelerde  verilen hizmetler katma değer  vergisinden müstesnadır. İdare, şu ana kadar mukteza bazında  konu ile ilgili görüş vermiş olup,  muktezalardaki ortak asgari şartlar;  istisnanın uygulanabilmesi için  hizmetin serbest bölgede faaliyet  gösterenlere fiilen serbest bölgede  verilmiş olması ve hizmetten serbest  bölgede faydalanılması gerektiği  yönündedir.  Mevcut durumda Maliye Bakanlığınca  hazırlanan 60 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri taslağında konu ile  ilgili düzenleme yapılmış olup, serbest  bölgede, Türkiye’de ya da yurt dışında  yerleşik firmaların serbest bölge içinde bilfiil verdikleri hizmetlerin KDV den  müstesna olduğu belirtilmiştir.  

Yapılan düzenlemede, Türkiye’de veya  yurt dışında yerleşik firmaların bilfiil  serbest bölge içinde sundukları  temizlik, makine bakım, onarım ve  montaj vb. hizmetler ile bir serbest  bölgeden diğer bir serbest bölgeye  verilen hizmetlerin KDV den istisna  olduğu hüküm altına alınmıştır.  Söz konusu Sirküler taslağında; serbest  bölgede faaliyet gösteren kurumlara  Türkiye’de yerleşik firmalarca verilen  gümrük müşavirliği hizmetleri hakkında  da açıklama yapılmış olup, serbest  bölgeden yurtdışına giden mallar için  serbest bölgede verilen gümrük  müşavirliği hizmetlerinin KDV den  istisna olduğu; serbest bölgeden  Türkiye’ye, Türkiye’den serbest  bölgeye veya serbest bölgeden diğer  serbest bölgelere gönderilen mallara  ilişkin verilen gümrük müşavirliği  hizmetlerinin ise KDV ye tabi olduğu  belirtilmiştir. 

86. Hizmete ilişkin KDV  istisnasından yararlanılması  için hizmet verenlerin de  serbest bölge faaliyet  ruhsatına sahip olması zorunlu  mudur?  

Konu ile ilgili   idarenin şu ana kadar  vermiş olduğu muktezalarda, farklı  yaklaşımların olduğu görülse de; 60  Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri  taslağında bu konuya açıklık getirilmiş  ve hizmet ifa edenin serbest bölgede  faaliyette bulunma ruhsatının olup  olmamasının bu istisnanın  uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği  belirtilmiştir.   

87. Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan  fason hizmetlerin katma değer vergisi  karşısındaki durumu nedir?  

Serbest bölgedeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler  ihracat istisnası kapsamındadır. Bu istisna uygulamasında  fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının  devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi  tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet  hakkı sahibine iade edilmesini ifade etmektedir. Buna göre  serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin,  yurtiçinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi  tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi  suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamında  değerlendirilecektir. 

88. Serbest bölgede faaliyette bulunan  mükelleşerin KDV mükellefiyeti tesis  ettirmesine gerek var mıdır?  

93 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği hükümleri uyarınca,  münhasıran serbest bölgede faaliyet gösteren ve  dolayısıyla işlemleri katma değer vergisinden istisna olan  işletmelerin katma değer vergisi açısından mükellefiyet  kaydının tesis edilmesine gerek yoktur.   

VII. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

89. ÖTV’ye tabi malların  yurtiçinden serbest bölgelere  tesliminde ÖTV istisnası  uygulanabilir mi?  

ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinin 1  numaralı fıkrasında, Kanun’a ekli  listelerdeki malların ihracat  teslimlerinde ÖTV istisnası  uygulanabilmesi için:  Teslimin yurtdışındaki müşteriye  yapılması,  Teslim konusu malın Türkiye  Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden  çıkmış olması,  şartlarının birlikte gerçekleşmesi  gerektiği hükme bağlanmıştır.  Bu hüküm gereğince, yurtiçinden  serbest bölgelere yapılan teslimlerde  ihracat istisnası uygulanmayacaktır. 

90. Serbest bölgelere yapılan  ihraç kayıtlı teslimlerde ÖTV  tecil terkin müessesesi  uygulanabilir mi?  

Serbest bölgeye yapılan teslimler ÖTV  Kanunu uyarınca ihracat olarak  değerlendirilmediğinden, ihracatçılar  tarafından serbest bölgeye teslim  edilecek malların ÖTV mükelleşerinden  satın alınması durumunda, ÖTV  Kanunu’nun 8/2. maddesi kapsamında  tecil terkin uygulaması  yapılamayacaktır.  Öte yandan serbest bölgede faaliyet  gösteren ihracatçıya ihraç kayıtlı teslim  edilen malların serbest bölgeden  yurtdışı edilmesi durumunda, Özel  Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8.  maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre  tecil terkin uygulaması kapsamında  işlem yapılabilmesi mümkündür. 

91. Serbest bölge hükümlerinin  uygulandığı malların ÖTV  karşısındaki durumu nedir?  

Serbest bölge hükümlerinin  uygulandığı mallar ÖTV’den istisnadır.  Genel olarak bu malları, yurtdışından  serbest bölgeye getirilen mallar ve  serbest bölge içerisinde veya bir  serbest bölgeden diğer bir serbest  bölgeye teslim edilen mallar olarak  değerlendirebilmek mümkündür. 

92. Serbest bölgelerden yurtiçi  firmalara mal teslimlerinde  ÖTV uygulaması var mıdır?  

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer  yerleri arasında yapılan ticaret, dış  ticaret rejimine tabidir. Başka bir  deyişle, serbest bölgeden Türkiye’ye  satılan mallar genel anlamda ithalat  rejimi kapsamında olup, ÖTV’ye tabidir.   

VIII. Teşvik mevzuatı 

93. Serbest bölgelerde teşvik  mevzuatı uygulanır mı?  

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun  6. maddesinin son fıkrası uyarınca,  işleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim  safhalarında Bakanlar Kurulunca  belirlenecek vergi dışı teşviklerden  yararlandırılabilmektedir.  Prensip olarak teşvik mevzuatının  serbest bölgelerde uygulanamayacağına  dair herhangi bir düzenleme  bulunmamakla birlikte, pratikte ilgili  mevzuat kapsamında sağlanan destek  unsurlarının birçoğundan halihazırda  serbest bölgelerde yararlanılıyor olması  sebebiyle; serbest bölgede faaliyet  gösteren kurumların, yatırımlarını  genellikle teşvik belgesine  bağlamadıkları görülmektedir.  Öte yandan serbest bölgede faaliyet  gösteren birçok kurum, özellikle  Ar-Ge faaliyetlerine tanınan bazı destek  unsurlarından faydalanmaktadır.   

IX. Damga vergisi ve harçlar 

94. Serbest bölgelerde damga vergisi ve harç istisnası  uygulanabilir mi?  

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan  mükelleşerin, Avrupa Birliği’ne tam  üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın  vergilendirme döneminin sonuna  kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri  faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla  yaptığı işlemler harçtan, bu işlemlere  ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga  vergisinden müstesnadır.  Söz konusu damga vergisi ve harç  istisnasının uygulanmasında, faaliyet  ruhsatının türü ile faaliyet ruhsatının  alındığı tarihin bir etkisi  bulunmamaktadır. 

95. Serbest bölgede istihdam  edilen personele ödenen  ücretler üzerinden damga  vergisi hesaplanır mı?  

Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında  serbest bölge sınırları içerisinde  faaliyet gösteren firmaların, Avrupa  Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği  tarihi içeren yılın vergilendirme  döneminin sonuna kadar, münhasıran  serbest bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili  olarak istihdam ettikleri personele  ödenen ücretlere ilişkin düzenlenen  kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.   

X. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 

96. Serbest bölgede faaliyet  gösteren firmalar adına kayıtlı  taşıtlara ilişkin MTV ödeme  yükümlülüğü var mıdır?  

Karayolları Trafik Kanunu’na göre  trafik şube veya bürolarına kayıt ve  tescil edilmiş bulunan motorlu kara  taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine  (MTV) tabidir. Bu konuda serbest  bölgelere ilişkin herhangi bir istisna  veya muafiyet uygulaması  bulunmamaktadır.   

XI. Gider Vergileri Kanunu (BSMV) 

97. Serbest bölgelerde banka  ve sigorta muameleleri vergisi  istisnası uygulanır mı?  

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren  banka şubelerinin yaptığı işlemler  dolayısıyla lehe aldığı paralar genel  düzenlemeler çerçevesinde banka ve  sigorta muameleleri vergisine tabidir.   

XII. Emlak Vergisi Kanunu 

98. Serbest bölgede faaliyet  veren firmalara ait bina, arazi  ve arsalar için emlak vergisi  ödeme yükümlülüğü var mıdır?  

Emlak Vergisi Kanunu’nda gerek bina  vergisi ve gerekse de arazi vergisi ile  ilgili muafiyetlerin belirlendiği  maddelerde, serbest bölgelerde  bulunan bina ve arazilerin emlak  vergisinden muaf tutulmasına dair bir  hükme yer verilmediğinden, serbest  bölgede faaliyet gösterenlere ait bina,  arazi ve arsalar için emlak vergisi  yükümlülüğü bulunmaktadır.   

XIII. 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun 


99. Serbest bölgede faaliyet  gösterenler, Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanun hükümlerine  tabi midir?  

6183 sayılı Kanun’un uygulanması  açısından, serbest bölgede faaliyet  gösteren kişi ve kurumların, Türkiye’de  faaliyet gösteren diğer kişi ve  kurumlardan herhangi bir farkı  bulunmamaktadır.   

XIV. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması Hakkında Kanun 

100. Serbest bölgede faaliyet  gösterenler kurumların 6111  Sayılı Kanun hükümlerinden  faydalanabilmesi mümkün  müdür?  

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar  ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve  Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun” uygulaması  açısından, serbest bölgede faaliyet  gösteren kişi ve kurumların, Türkiye’de  faaliyet gösteren diğer kişi ve  kurumlardan herhangi bir farkı  bulunmamaktadır.      

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
static_page
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: SERBEST BÖLGELER
SERBEST BÖLGELER
serbest bölge, serbest ticaret bölgesi, free trade zone, türkiye STB, turkey FTZ, serbest bölge nedir, serbest bölgede nasıl şirket kurulur, serbest bölgede nasıl çalışılır, serbest bölge avantajı nedir, serbest bölge KDV, serbest bölge vergiler, serbest bölge vergi muafiyeti, serbest bölge mevzuatı, serbest bölgede ihracat, serbest bölgede ithalat, serbest bölge kuralları, serbest bölgeye satış, serbest bölgeye yatırım, serbest bölge kira, serbest bölgeye taşınmak, türkiyede serbest bölgeler, türkiye serbest bölge listesi, serbest bölgeler telefonları, serbest bölge adresleri, serbest bölge şirketleri, Adana-Yumurtalık Serbest Bölge, Adana serbest bölge iletişim, Adana serbest bölge nerde, Adana serbest bölge adres, Adana serbst bölge şirketler, Adana serbest bölge kiralar, Adana serbest bölgede yatırım, Antalya Serbest Bölge, Antalya serbest bölge iletişim, Antalya serbest bölge nerde, Antalya serbest bölge adres, Antalya serbest bölge şirketler, Antalya serbest bölge kiralar, Antalya serbest bölgede yatırım, Avrupa Serbest Bölge, Avrupa serbest bölge iletişim, Avrupa serbest bölge nerde, Avrupa serbest bölge adres, Avrupa serbest bölge şirketler, Avrupa serbest bölge kiralar, Avrupa serbest bölgede yatırım, Çrlu serbest bölge, Bursa Serbest Bölge, Bursa serbest bölge iletişim, Bursa serbest bölge nerde, Bursa serbest bölge adres, Bursa serbest bölge şirketler, Bursa serbest bölge kiralar, Bursa serbest bölgede yatırım, Denizli Serbest Bölge, Denizli serbest bölge iletişim, Denizli serbest bölge nerde, Denizli serbest bölge adres, Denizli serbest bölge şirketler, Denizli serbest bölge kiralar, Denizli serbest bölgede yatırım, Ege Serbest Bölge, Ege serbest bölge iletişim, Ege serbest bölge nerde, Ege serbest bölge adres, Ege serbest bölge şirketler, Ege serbest bölge kiralar, Ege serbest bölgede yatırım, EBSO, Gaziantep Serbest Bölge, Gaziantep serbest bölge iletişim, Gaziantep serbest bölge nerde, Gaziantep serbest bölge adres, Gaziantep serbest bölge şirketler, Gaziantep serbest bölge kiralar, Gaziantep serbest bölgede yatırım, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge, İstanbul Trakya Serbest Bölge, İstanbul Trakya serbest bölge iletişim, İstanbul Trakya serbest bölge nerde, İstanbul Trakya serbest bölge adres, İstanbul Trakya serbst bölge şirketler, İstanbul Trakya serbest bölge kiralar, İstanbul Trakya serbest bölgede yatırım, İzmir Serbest Bölge, İzmir serbest bölge iletişim, İzmir serbest bölge nerde, İzmir serbest bölge adres, İzmir serbest bölge şirketler, İzmir serbest bölge kiralar, İzmir serbest bölgede yatırım, Kayseri Serbest Bölge, Kayseri serbest bölge iletişim, Kayseri serbest bölge nerde, Kayseri serbest bölge adres, Kayseri serbest bölge şirketler, Kayseri serbest bölge kiralar, Kayseri serbest bölgede yatırım, Kocaeli Serbest Bölge, Kocaeli serbest bölge iletişim, Kocaeli serbest bölge nerde, Kocaeli serbest bölge adres, Kocaeli serbest bölge şirketler, Kocaeli serbest bölge kiralar, Kocaeli serbest bölgede yatırım, Mardin Serbest Bölge, Mardin serbest bölge iletişim, Mardin serbest bölge nerde, Mardin serbest bölge adres, Mardin serbest bölge şirketler, Mardin serbest bölge kiralar, Mardin serbest bölgede yatırım, Mersin Serbest Bölge, Mersin serbest bölge iletişim, Mersin serbest bölge nerde, Mersin serbest bölge adres, Mersin serbest bölge şirketler, Mersin serbest bölge kiralar, Mersin serbest bölgede yatırım, Rize Serbest Bölge, Rize serbest bölge iletişim, Rize serbest bölge nerde, Rize serbest bölge adres, Rize serbest bölge şirketler, Rize serbest bölge kiralar, Rize serbest bölgede yatırım, Samsun Serbest Bölge, Samsun serbest bölge iletişim, Samsun serbest bölge nerde, Samsun serbest bölge adres, Samsun serbest bölge şirketler, Samsun serbest bölge kiralar, Samsun serbest bölgede yatırım, Trabzon Serbest Bölge, Trabzon serbest bölge iletişim, Trabzon serbest bölge nerde, Trabzon serbest bölge adres, Trabzon serbest bölge şirketler, Trabzon serbest bölge kiralar, Trabzon serbest bölgede yatırım, Tübitak Mam Teknoloji Serbest Bölge, Tübitak Mam Teknoloji serbest bölge iletişim, Tübitak Mam Teknoloji serbest bölge nerde, Tübitak Mam Teknoloji serbest bölge adres, Tübitak Mam Teknoloji serbst bölge şirketler, Tübitak Mam Teknoloji serbest bölge kiralar, Tübitak Mam Teknoloji serbest bölgede yatırım,
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/p/serbest.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/p/serbest.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content