Deprem Yardım

İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

ihracatta kullanılan belgeler, ihracat faturası, ihracat proforma fatura, ihracat navlun faturası, ATR dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR.1 Dolaşım sertifikası, menşe şehadetnamesi, A.T.A. karnesi, ATA karnesi, Tır karnesi, ihracar Sigorta Belgesi, Koli Müfredat Listesi, Çeki Listesi, Konşimento, Helal Belgesi, Radyasyon Belgesi, Sağlık Sertifikası, Analiz Raporu, Standardizasyon Kontrol Belgesi, Borsa Tescil Beyannamesi,
a.tr, eur.1, menşe, konşimento

İhracat İşlemlerinde Gerekli Belgeler

İhracat işlemlerinde kullanılan evraklar arasında, e-fatura (Türkçe fatura), İngilizce fatura ve paket listesi ihracatçı firma tarafından hazırlanır. İhracatçının verdiği bilgilere veya şablon forma istinaden nakliyeci konşimento veya CMR hazırlar, gümrük komisyoncusu ise dolaşım belgeleri ve beyannameyi hazırlar. Gerek duyulduğunda ilgili kuruluşlardan, analiz sertifikası, sağlık sertifikası gibi belgeler alınır.

FATURALAR

Ticari Türkçe Fatura 
İhracatı yapılacak ürünlere dair mal cinsi, özellikleri, birim fiyatı, ürünün satış birimi, adedi, ağırlığı gibi bilgileri içeren, firma kaşesi ve imza içeren faturadır. Türkçe fatura olarak tabir edilen ve gümrüğe sunulan faturalar maliye kaşelidir.
Proforma Fatura
Teklif aşamasında, ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, standart özelliklerinin, teslim ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacıyla hazırlanan teklif faturasıdır.
Orijinal Dilinde (İngilizce)Fatura
Satıcının alıcıdan kendi dilinde hazırlanmış bir fatura talep edebilir, özel bir talep yok ise ingilizce olarak hazırlanan ve türkçe faturadaki detayların haricinde var ise müşterinin özel taleplerini ya da akreditif gibi özel bir satış yöntemi ile yapılan satışlarda gerekli ek bilgilerin yazılabileceği, teslim ve satış şartlarının yer aldığı ve firma antetli kağıdına basılıp kaşe ve imza ile teslim edilen evraktır.
Navlun Faturası
genel olarak orjinal fatura teslim şekline uygun incotermse göre navlun bedelini ayrı bir satır olarak ya da ürünün birim fiyatına yedirilmiş olarak içerir. (www.ihracat.co)

DOLAŞIM BELGELERİ

A.TR Dolaşım Belgesi
Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında kullanılan belgedir.
Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası
Gümrük Müsteşarlığı’nca “ Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce verilen kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.
Basitleştirilmiş işlemden yararlanmak isteyen ihracatçılar, müracaat formunu ve taahhütnameyi doldurarak Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne) başvurur.
EUR-MED Dolaşım Sertifikası
Pan Avrupa ve Pan Avrupa Akdeniz menşe kümülasyonu çerçevesinde ikili ya da çapraz kümülasyonlarda kullanılan belgedir.  
EUR.1 Dolaşım Sertifikası 
Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı eşya ile AKÇT ürünleri, AB menşeli tarım ürünleri ihracatında kullanılan belgedir.


DİĞER BELGE DÖKÜMAN VE SERTİFİKALAR

Menşe Şahadetnamesi / Özel Menşe Şahadetnamesi
İhracatçının bağlı bulunduğu Oda tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini gösteren belgedir. Genelleştirilmiş Preferanslar(Tercihler) Sistemi kapsamındaki ülkelerin uyguladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için bu kapsamdaki ülkelere yapılan ihracatta özel bir menşe şahadetnamesi (Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir. Belge düzenlenen ülkeler: Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna

Arap Boykot Listesi’nde Yer Almadığına Dair Belge
Arap ülkelerine ihracat yapacak olan firmaların Arap Boykot Listesi’nde  yer almadıklarına dair bir belge almak için Ticaret Odası’na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucu firmanın Arap ülkelerince boykot edilen ihracatçı firmalar arasında yer almadığının belirlenmesini takiben hazırlanan belge Oda tarafından onaylanmaktadır.İhracat sırasında ibrazı istenen faturanın ve Menşe Şahadetnamesinin tasdikinde de, faturanın ve menşe şahadetnamesinin arkasına ihracatçı firmanın Arap Boykot Listesi’nde yer almadığını belirten kaşe basılmaktadır.

A.T.A Karnesi
Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA karneleri Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yetkilendirilmiş Odalardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda’ya iade edilmektedir.

TIR Karnesi
TIR sisteminde  taşıma yapan firmaların TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalardan temin edebilecekleri TIR karneleri, araçlardaki malların gümrük vergileri teminatını sağlayan belgelerdir. Taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR karneleri Oda’ya iade edilmektedir.  

Sigorta Belgesi
İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır. Bu şekilde ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

Koli Müfredat Listesi
İhraç edilecek malların miktarları, fiyatları ve konteynerlerin ihtiva ettiği ambalajların adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir.

Çeki Listesi
Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval vs. ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.

Konşimento
Malın taşınmak üzere teslim alındığını ve varış noktasında teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.

Helal Belgesi
İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, müftülüklerce düzenlenmektedir.

Radyasyon Belgesi
Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir.  İthalatçı, belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek Radyasyon Belgesi talep edebilir. Bu belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu’dur.

Sağlık Sertifikası
İhraç konusu  malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır. (www.ihracat.co)

Analiz Raporu
Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli bir rapordur.

Standardizasyon Kontrol Belgesi
İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Bölge Müdürlükleri’ne müracaat edilmelidir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur. 

Borsa Tescil Beyannamesi
Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi’nde bulunup ihracatı yapılacak tarım ürünlerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin gümrükçe tescilinden önce aranmaktadır.

Diğer Belgeler
Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi gibi.

İHRACAT İŞLEMLERİNDE GÜMRÜK İDARESİNDE ARANAN BELGELER

İhracat işlemlerinde gümrükte aşağıda yer alan belgeler aranmaktadır. İhracatı yapılacak ürün tipine göre listede yer alan evraklar değişmekle birlikte, e-fatura ve çeki listesi her koşulda talep edilecektir; 
 • E-Fatura (zorunlu)
 • Çeki Listesi (zorunlu)
 • Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi
 • Bitki ve bitkisel ürünlerde, hastalık ve zararlıların bulunmadığını gösteren "Bitki ve Parçaları için Sağlık Belgesi"
 • Kontrole Tabi Eşyada Kontrol Belgesi
 • Tekele Tabi Eşyada, Bu İdarece Verilen Nakliye Tezkeresi
 • İhracı İlgili İdarelerin İznine Tabi Eşya İçin Yetkili Makamlarınca Verilen İzin Kağıtları
 • Gerektiğinde Eşyanın Yükleneceği Nakil Aracının Geleceğini Bildirir Acenta veya   Kumpanya Belgesi
 • Dış Ticaret Rejimi Ve Türk Parası Kıymetini Koruma Karar Ve Tebliğlerinin Gerektirdiği Diğer Belgeler: (Lisans, acenta mektubu, tescil beyannamesi, banka mektubu, taahhüt beyannamesi gibi)
 • Kumanya Listesi: (Çıkış yapan deniz, kara ve hava nakil araçlarına verilecek kumanyaların kayıtlı olduğu belgedir. Bu belge beyanname addolunarak, gümrük işlemleri bunlar üzerinde yürütülür.)
 • Standardizasyon Kontrol Belgesi: (Çıkışı standardizasyon kontrolüne tabi tutulmuş maddelerin (Antepfıstığı, pamuk, yemeklik zeytinyağı, palamut v.b.) ihracatında aranılan belgedir. Bu belgeye sahip olmayan mezkur maddelerin çıkışına gümrüklerce hiçbir surette izin verilmez.)
 • Yabancı Ülkelere Seyahat Edenlere Ait Geçici Çıkış Beyannamesi ve Taahhütnamesi: (İkametgahı Türkiye’de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı memleketlere geçici olarak çıkaracakları ve en geç iki yıl içerisinde geri getirecekleri,  kendilerine ait taşıtlar için düzenlenen belgedir.) (Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi ibraz edilmediği takdirde.)

Yukarıda belirtildiği gibi gerekli bilgi ve belgeleri ihtiva edecek şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmiş, ihracatçı ve varsa komisyoncusu tarafından da imzalanmış olan gümrük beyannamesi Gümrük İdaresinin çıkış manifesto servisince, çıkış tescil defterine tescil edilir. Çıkış beyannamesinin belirtilen şekilde tescil edilmesiyle birlikte gümrük idaresinde ihracat için işlem başlamış olur. (www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
ihracatta kullanılan belgeler, ihracat faturası, ihracat proforma fatura, ihracat navlun faturası, ATR dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR.1 Dolaşım sertifikası, menşe şehadetnamesi, A.T.A. karnesi, ATA karnesi, Tır karnesi, ihracar Sigorta Belgesi, Koli Müfredat Listesi, Çeki Listesi, Konşimento, Helal Belgesi, Radyasyon Belgesi, Sağlık Sertifikası, Analiz Raporu, Standardizasyon Kontrol Belgesi, Borsa Tescil Beyannamesi,
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4MUwX-d2es7kRnFM1EfikPPoAnfSzhFepR2ovwsKkZ1NMHs3uPChfKkdQd-hGoGvw5t0YprsFYhE39rExjYv5zZfIzQ-_4e_mXdewS4hVMwnF8zzu66RYu3tqLAQEU_K0X2h5idXUbY/s640/exportdocs.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4MUwX-d2es7kRnFM1EfikPPoAnfSzhFepR2ovwsKkZ1NMHs3uPChfKkdQd-hGoGvw5t0YprsFYhE39rExjYv5zZfIzQ-_4e_mXdewS4hVMwnF8zzu66RYu3tqLAQEU_K0X2h5idXUbY/s72-c/exportdocs.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/05/ihracatta-kullanilan-belgeler.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/05/ihracatta-kullanilan-belgeler.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content