18.08.2016

TRANSİT TİCARET


transit trade

İhracat Yönetmeliğinde transit ticaret : Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik başka bir firmaya satılması, şeklinde tanımlanmıştır.
Örnek vermek gerekirse Çinde bir tedarikçi firmadan satın alınan ürün doğrudan doğruya İspanyadaki bir müşteriye satılır, bu bir transit ticarettir. Mal Çinden İspanya’ya doğrudan, yani hiç Türkiye’ye uğramadan sevk edilebilir. Türkiyede transit ticareti gerçekleştiren firma sadece fatura keser. Aynı durumda Çindeki teraikçi malı Türkiye'ye gönderip Transit ticareti yapan firma malı Türkiye'de bir antrepoya indirdikten sonra, Türkiye üzerinden sevkiyat yapabilir. Her iki durumda Transit ticarettir

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca transit ticareti kabul edilmeyen mallar, transit ticarete konu olamaz. İthalatın ve ihracatın yasaklandığı ülkeleri veya antrepoları içeren transit ticaret yapılamaz.transit ticarete dair notlar:
  • Transit ticaret bir ödeme şekli değil, bir ticaret şeklidir.
  • Gerçekte bir ithalat ve ihracat işlemi olmadığından, gümrük beyannamesi düzenlenmez.
  • Transit ticaret işlemlerine dair Vergi, Resim, Harç İstisnası uygulanır.
  • Transit ticaret talepleri, "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılmaktadır.
  • Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak; ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilemez.

transit trade

TRANSİT TİCARET İŞLEYİŞİ

Fatura Hareketi: Transit ticareti gerçekleştiren firmaya tedarikçi fatura kesmeli. Transit ticareti gerçekleştiren firmada malı sattığı firmaya fatura kesmeli. Doğal olarak ödeme vadesi gelince transit ticareti yapan firma tedarikçisine ödeme yapacak ve malı satın alan nihai firma ise transit ticareti gerçekleştiren aracı firmaya ödeme yapacak. Malın seyri değil nihai adrese ulaşması önemlidir, yani transit ticareti gerçekleştiren firmanın ülkesine uğrayıp uğramaması ödenmeli değildir.


TRANSİT TİCARETE DAİR MUHASEBE İŞLEMLERİ

Transit ticarete konu ürün ile ilgili düzenlenen GÇB farklı kod ile düzenlenir,firma şifresi ile vedop tan baktığınızda diğer ihracatlarla alakalı düzenlenmiş GÇB ler gibi transit ticarete ait GÇB leri ,vedop sisteminde göremezsiniz. Transit ticarete konu mallar şirketin mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen, millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.

Dolayısıyla, katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemler “Katma Değer Vergisi Beyannamesinde”, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Ba)” ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" de hiçbir şekilde yer almayacaktır.

KDV açısından ,KDV Kanununun 6/b maddesine göre Türkiye’de ifa edilmeyen veya Türkiye’de faydalanılmayan hizmetler Türkiye’de yapılmamış sayılır ve verginin konusuna girmez,bu nedenle yukarda ki teslimler, KDV beyanına dahil edilmez.


TRANSİT TİCARETE DAİR ÖNEMLİ NOKTALAR

Yurt dışından getirilen malların transit ticaret yoluyla yurt dışına gönderilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılırmı?
ihracat işlemleri altında yer alan transit ticaret işlemlerinin finansmanı (alış bedelinin transferi) amacıyla (satış bedeli tahsil edilmiş ise kredi kullandırılamaz) yurt içinden veya yurt dışındaki bankalardan temin edilen döviz kredilerinde; 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Nolu Tebliğin 2. maddesi çerçevesinde vadeye bakılmaksızın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin % 0 (sıfır) olarak uygulanır


Döviz kazandırıcı faaliyetlerde (transit ticaret) damga vergisi istisnası
Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan bir malın doğrudan doğruya yurtdışına satışı ile bir malın yurtdışından, serbest bölgelerde mukim gerçek/tüzel kişilerden ya da antrepolardan satın alınarak Türkiye üzerinden transit olarak yurtdışına satılmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara re'sen damga vergisi istisnası uygulanmaktadır.

Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde transit beyanname kullanılması
KDV Kanununun 14. maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24.12.1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Yabancı bir ülkede başlayıp, Türkiye'den geçerek bir başka yabancı ülkede sona eren (transit), yük ve yolcu taşıma işlerinin tamamı katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder