Deprem Yardım

ANALİZ RAPORU VEYA EKSPERTİZ RAPORU GEREKTİREN ÜRÜNLER

analiz belgesi, certificate of analysis, halı ekspertiz raporu, hediyelik eşya ekspertiz raporu, boykut sertifikası, kara liste sertifikası, helal belgesi, helal certificate, GİMDES, TSE, Dünya helal birliğüi, Helalder, HEDEM, Koşer sertifikası, Kosher certificate, Kaşrut, Kaşerut, FSC sertifikası, Forest Stewardship Council, Orman koruma konseyi, Kimberly süreci sertifikası, E1 Laminat parke belgesi, Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası, Phytosanitary Certificate, Kontrol Belgesi, Conformity Certificate, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi, Doğal Arı Balı Analiz Belgesi, Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası, Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası, Borsa Tescil Beyannamesi, CITES Belgesi, Hasat Belgesi, Menşei Belgesi, Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi, AQAP Belgesi, GMP Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Tip Onayı Belgesi, Spesifikasyon Belgesi, Certificate of Specification, Nükleer İzne Esas Olacak Belge
analyze report


İhracat veya İthalatı Rapor ve Belge Şartına Bağlı Ürünler

İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, veya ithalatçı firmaların talep etmesi durumunda analiz belgesi hazırlanması gerekmektedir. Gümrük Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşların vereceği ekspertiz raporuna itibar edileceği belirtilmiştir. Ekspertiz raporları ticaret ve sanayi odaları tarafından verilmektedir. 

Certificate of Analysis
Analiz Belgesi (Certificate of Analysis)
Boya, çimento, asit ve bu gibi kimyasal maddeler ve bu maddeleri muhteviyatında bulunduran analiz gerektiren malların nem oranı, erime derecesi ve bu malların formüllerini oluşturan element ya da bileşiklerin ad ve oranlarını gösteren belgedir. İthalatçılar ithal edilecek malın niteliğinin veya saflığının bilirkişi tarafından belirlenmesini gerekli görmeleri durumunda, mala ait numunenin uzman bağımsız kuruluşlar tarafından analizi yapılmasını ve sonucun belgelenmesini talep edebilirler. 
(www.ihracat.co)

Halı Ekspertiz Raporu
Eski Eserler Mevzuatı uyarınca, eski eser niteliği taşıyan malların ihracı yasaktır. Ülkemizden ihraç edilen el halılarının eski eser niteliğinde olup olmadığını belirlemek için ilgili mal, ihracatçının bağlı bulunduğu oda tarafından ekspertiz işlemine tabi tutulmaktadır. 

Bu işleme başlamak için bir dilekçe ile ticaret ve/veya sanayi odasına başvurulmaktadır. Oda tarafından ekspertize tabi tutulan halıların eski olduğunun saptanması halinde, Türk İslam Eserleri Müzesi'nce ikinci bir ekspertiz işleminden geçirilir. Halıların eski eser olmadığını gösteren rapora istinaden oda tarafından ilk raporda yer alan hususlar da belirtilerek gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere rapor sureti ihracatçıya verilmektedir. 

Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu
Ülkemizden ihraç edilen bakırdan ve pirinçten mamul hediyelik eşyaların ihracı, Eski Eserler Kanunu gereğince ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun sonucuna göre düzenlenen rapora göre gümrük idarelerince ihracına izin verilmektedir. Bu tür bir malı ihraç edecek kişilerin, bağlı bulunduğu odaya bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

Lületaşı İhracatında Ekspertiz Raporu Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır. Ekspertiz işlemi için ihracatçı, bağlı bulunduğu odaya fatura ve ilgili form ile başvurmaktadır. Ekspertiz komitesi nezaretinde lületaşı mamulleri, ileri derecede işlem görmüş olması ve "Türk Elişi Sanatının" estetiğinden yoksun bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak incelenmektedir. 


İncelendikten sonra ambalajlanan mamuller, bölge ticaret ve sanayi müdürlüğü ve oda tarafından mühürlenerek, gümrük idarelerine teslim edilmek üzere tanzim edilen bir rapor ile birlikte ihracatçıya verilmektedir. Bu belgeleri bizzat ihracatçılar düzenleyip onaylayacakları gibi alıcının ismini vereceği bir merci tarafından da düzenlenebilir. Günümüzdeki en tipik örnekler İsrail karşısında Arap ülkelerinin tutumundan kaynaklanmaktadır. (www.ihracat.co)

Boykot, Kara Liste Sertifikası ( Black List Certificate )
Birbiri ile savaş halinde bulunan veya siyasi ilişkileri kesilmiş ya da zedelenmiş ülkeler, birbirlerini kara listeye aldıklarından dış ticaret ilişkilerinde ticaret partnerlerinin kendi kara listeleri ile hiçbir ilgisi olmadığının beyan ve onaylanmasını istemektedir. 

Bu tür belgeler, malın belirli bir ülke menşeli olmadığını, ticari tarafların kara liste, boykot kapsamında olmadıklarını, ihracatçının boykot kapsamı bir ülke ile ticari ilişkisi bulunmadığını, malın boykot kapsamı (ismi verilen) bir ülkenin karasularında, hava sahasından geçemeyeceğini, taşıma aracının o ülkenin bandırasını taşımadığını, gemi kaptanının o ülkenin uyruğunda olmadığını ve buna benzer hususları beyan etmektedir. 


Radyasyon Analiz Belgesi / Sarı Belgesi (Radiation Certificate) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ihracatçı firmaların talebi üzerine düzenlenen Radyasyondan Ari Belgesi (Sarı Belgesi) ve/veya Radyasyon Analiz Belgesi ülkemizde zorunlu uygulamada değildir. Ancak, Avrupa Birliği’nin 737/90 sayılı mevzuatı çerçevesinde, ihracat yapılan ülkenin mevzuatı nedeniyle (talep etmesi halinde ) Radyasyondan Ari Belgesi (Sarı Belgesi) ve / veya Radyasyon Analiz Belgesi ihracatçı firmalarımızca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun ilgili birimlerinden ithalatçı ülke makamlarına sunulmak üzere temin edilmektedir. 


Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için (Çernobil Nükleer kazasından sonra) radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgelerin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, ihracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne başvurarak söz konusu belgeleri temin etmektedirler. 

Helal Belgesi ( Helal Certificate )
İslami kriterler ve insani gereklere göre uygunluğu bu belgenin teminini gerektiren gıda ürünlerinin ihracatı için gerekli belgedir. İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerin islami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Helal Belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatının il müftülüklerince düzenlenmektedir. (www.ihracat.co)
Helal Belgesi Veren Kuruluşlar:
1. GİMDES
2. TSE
3. Dünya Helal Birliği
4. Helalder
5. HEDEM

Koşer Sertifikası ( Kosher Certificate )
İsrail’e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen "koşer sertifikaları" aranmaktadır. Yahudiliğe göre; yenilmesi ve kullanılmında dinen bir sakınca bulunmayan, helal ürünlerdir. Bunları belirleyen kurallara ise Kaşerut ya da Kaşrut kuralları denir. Yurt dışında üretilen veya yurt dışına satılan birçok ürünün üzerinde, farklı ülkelerde yaşayan Yahudi müşteriler göz önünde bulundurularak koşer ibaresi bulunur. (www.ihracat.co)

Forest Stewardship Council, Orman Koruma Konseyi
FSC Sertifikası  (Forest Stewardship Council - Orman Koruma Konseyi)
Orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya dönüştüren bir firmada CoC (koruma ve gözetim zinciri) yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla FSC tarafından akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili FSC standardına göre yapılan denetimler sonucunda firmaya verilen belgedir. Sertifika "Forest Stewardship Council (FSC)” tarafından verilmektedir. 


Kimberley Süreci Sertifikası
Ham elmas sevkiyatında her yüklemenin Kimberley Süreci Sertifika Sisteminin gereklerine uygun olarak yapıldığını tevsik eden, Kimberley Sürecine ait belgelerde belirtilen asgari standartları taşıyan, belirli bir şekli olan ve elmasın menşeini, özellikleri ile ithalat ve ihracatçısını gösteren onaylı belgedir. Kimberley Süreci Sertifika Sistemi, Güney Afrika Cumhuriyeti öncülüğünde 5 Kasım 2002 tarihli “Interlaken Deklarasyonu” ile oluşturulan ve amacı çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasta yasadışı ticaretinin önlenmesi, elmas ticaretinin kontrol altına alınması olan bir sistemdir.  


Türkiyede Kimberley Süreci Sertifika Sistemine uygun olarak oluşturulan sertifika ve beraberinde hazırlanan uygunluk yazısı İstanbul Altın Borsası, tarafından ihracatçılara verilir ve bu begeler ihracat aşamasında gümrük işlemlerinde kullanılır. (www.ihracat.co)
Resmi Gazete: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/10/20061031-4.htm


E1 Laminat Parke Belgesi
Ahşap levhaların üretiminde kullanılan formaldehitin tespiti amacıyla, üretim yerinin incelenerek teknolojik yeterlilik ve üretim kontrolünün sağlandığınıntespiti ile, alınan numunelerin muayene test sonuçlarının standartta belirtilen E1 sınırlar içerisinde sonuçlanması durumunda düzenlenen belgedir.  Laminat parke bileşenlerinde sağlığa zarar verecek madde olmadığını, var ise miktarın uluslararası standarlarla belirlenen sınırın altında olduğunun, sağlık için bir problem teşkil etmediğini gösteren belgedir. 
(www.ihracat.co)


E1 BELGELENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLER • Yüzlendirilmemiş; Yonga Levhalar, OSB, MDF, Masif Ahşap Levhalar, LVL (Soyma Tabakalı Lamine Kereste). • Boyanmış veya Yüzlenmiş; Yonga Levha, OSB, MDF, Kontrplak, Masif Ahşap Levhalar, Lif levhalar, Çimentolu Yonga Levhalar, Laminatlar, Parkeler.

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası ( Phytosanitary Certificate ) 
Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının, ihraç edeceği ürünlerde hastalık ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu gösteren "Bitki Sağlık Sertifikası” adlı belgeyi temin etmesi gerekmektedir. 
Söz konusu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri'nden temin edilmektedir. (www.ihracat.co)
Bu uygulamanın uluslararası geçerliliği olması nedeniyle Bitki Sağlık Sertifikası önemli bir belgedir. Bu belgenin ihracat sırasında gümrük idarelerine ibrazı zorunludur. 

Kontrol Belgesi ( Conformity Certificate ) 
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan tarım ürünleri, ihracatta zorunlu kalite denetimine tabidir. Bu uygulamanın amacı, geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır. 


Sözkonusu maddelerin ihracatında, ihracatçı firmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına müracaat etmektedirler. Yapılan kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından, ihracatçıya "Kontrol Belgesi" verilmektedir. 


Taze meyve ve sebze ihracatı yapan firmalarımız, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince düzenlenen Kontrol Belgelerini Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gümrüklerine ibraz ettikleri takdirde, belge kapsamı taze meyve ve sebze ihracat partilerinin Avrupa Birliği ülkelerine denetlenmeden girmesini sağlayabilmektedirler.

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi 
Kanada, ABD ve Avustralya'ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı'nın (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmakta olup, numune alınması işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi 
Doğal Arı Balı Analiz Belgesi, bal ihracat ve ithalat aşamalarında gümrüklerde aranılan zorunlu belgeler arasında olup, uygulamanın amacı sahte ve tağşişli balların ihraç ve ithal edilmesinin engellenmesidir. Numune alınması işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. 
(www.ihracat.co)

Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası 
Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgelerin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, ihracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne başvurarak temin etmektedirler. 

Et Süt ve Kuru Meyveler Dışında Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İhracatında Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası ( Food Safety / Health Certificate )
 
Et, süt ve kuru meyveler dışında gıda ve gıda katkı maddeleri ile gıda ambalaj materyallerinin ihracatında sertifika düzenlenmesi ve onaylanması amacıyla yapılacak kontrollerdir. 


Onay işlemleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince tarım ürünleri ihracatında parti bazında yapılan denetimlerden muafiyet getirilerek bürokrasinin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihracatçılarımızın oto kontrole yöneltilmesi suretiyle kalite bilincinin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

Borsa Tescil Beyannamesi 
Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi'dir. (www.ihracat.co)


•Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir. 

•Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir. 
İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu 


İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde, bu ürünlerdeki tarım paylarını belirten ve kimyager tarafından onaylanmış belgedir. 
CITES Belgesi 
Nesli tehlike altında olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracatında CITES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında beyannamelere eklenmesi gerekir.

Hasat Belgesi 
Çiçek soğanlarının, üretim alanlarında, dikim, vejetasyon, hasat ve ihracat aşamalarında kontrolleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığını tarım il müdürlüğü tarafından yapılır ve elde edilen çiçek soğanlarının büyütme veya üretme olduğunu belirten onaylı "Hasat Belgesi" verilir. 

Menşei Belgesi 
Devlet ormanlarından elde edilecek doğal çiçek soğanlarına ihracat izni verilebilmesi için Tarım ve Köy işleri Bakanlığını tarım il müdürlüğü'nden Menşei Belgesi alınması gerekmektedir. 
(www.ihracat.co)

Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi 
Orman ürünlerinin ihracı için istihsal yerinden, tekele tabi eşyada ise bu idarece tanzim olunarak verilen belgelerdir. 

AQAP Belgesi 
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi”ni ifade eder.


Good Manufacturing Practices
GMP Belgesi “İyi  Üretim  Uygulamaları” (Good Manufacturing Practices)
İnsan sağlığını doğrudan etkileyen, gıda, ilaç, kozmetik ve cihazların üretiminde, hijyen koşullarının sağlanması ve üretimin bu koşullarda yapılması ve ayrıca bir ürünün hammadde temini ve ambalaj malzemelerinin belirlenmesi aşamalarından itibaren nihai tüketiciye ulaşana kadar takip edilmesi ve uyulması gereken kuralları içeren bir belgelendirme sistemidir. Türkiyede TSE tarafından, AB topluluğunda da kabul edilen standartlar gereğince belgelendirme yapılmaktadır. 
(www.ihracat.co)


sanayi sicil belgesi
Sanayi Sicil Belgesi 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamına giren sanayi işletmelerine, devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.   6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra, iki ay içinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırması zorunludur. Birden fazla tesiste çalışma gerçekleştiriliyorsa, Her üretim yapılan tesisin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.


Tip Onayı Belgesi 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgedir.

Spesifikasyon Belgesi ( Certificate of Specification ) 
İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, Malların uluslararası standartlarının ayırımını yapan, ürünün fiziksel, kimyasal özelliklerini, bileşen miktarları veya besin öğeleri miktarları gibi değerleri göster, imalatçı firmanın TS veya ISO Belgesine bağlı olarak düzenlediği belgedir. Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürünle ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünlerde ibraz edilir.

Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge 
Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla nükleer madde, nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracatında İzne Esas Olacak Belgedir. 
(www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: ANALİZ RAPORU VEYA EKSPERTİZ RAPORU GEREKTİREN ÜRÜNLER
ANALİZ RAPORU VEYA EKSPERTİZ RAPORU GEREKTİREN ÜRÜNLER
analiz belgesi, certificate of analysis, halı ekspertiz raporu, hediyelik eşya ekspertiz raporu, boykut sertifikası, kara liste sertifikası, helal belgesi, helal certificate, GİMDES, TSE, Dünya helal birliğüi, Helalder, HEDEM, Koşer sertifikası, Kosher certificate, Kaşrut, Kaşerut, FSC sertifikası, Forest Stewardship Council, Orman koruma konseyi, Kimberly süreci sertifikası, E1 Laminat parke belgesi, Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası, Phytosanitary Certificate, Kontrol Belgesi, Conformity Certificate, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi, Doğal Arı Balı Analiz Belgesi, Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası, Gıda Güvenliği/Sağlık Sertifikası, Borsa Tescil Beyannamesi, CITES Belgesi, Hasat Belgesi, Menşei Belgesi, Orman/Tekel Nakliye Tezkeresi, AQAP Belgesi, GMP Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Tip Onayı Belgesi, Spesifikasyon Belgesi, Certificate of Specification, Nükleer İzne Esas Olacak Belge
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh77NSumiHzZ4AUBKOhY0YCcrRKhiZlO5ffgPXwN6INI7thDc2VlE7mEeFS0OPF2M921Y-yiQrGPsu2ilBvakdTMxVNhaxATgjwvQ25PJSjGnX1NbGZ1fJHLwgjJmvVjFNyrERn_1Nq1tE/s640/analiz.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh77NSumiHzZ4AUBKOhY0YCcrRKhiZlO5ffgPXwN6INI7thDc2VlE7mEeFS0OPF2M921Y-yiQrGPsu2ilBvakdTMxVNhaxATgjwvQ25PJSjGnX1NbGZ1fJHLwgjJmvVjFNyrERn_1Nq1tE/s72-c/analiz.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/09/analiz-raporu-veya-ekspertiz-raporu.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/09/analiz-raporu-veya-ekspertiz-raporu.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content