4.10.2016

İTHALATTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ithalatta enerji verimliliği, enerji verimlilik

15.08.2016 itibarı ile, öncelikle “klima, elektrikli motor, elektrikli süpürge gibi ürünlerin ithalatında, ürün güvenliği denetimine istinaden, enerji verimliliği denetimleri de yapılacak. Enerji verimliliği denetimleri, ilgili kamu kuruluşları ve ilgili sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak, orta ve uzun vadede; enerji etiketi olmayan ürünlerin ithalatının yasaklanması, enerji tüketimi açısından verimsiz ürünlerin fazla enerji tüketmesinden kaynaklanan elektrik israfının önlenmesi gibi faydalar gözetilerek kararlaştırılmıştır. Enerji verimliliğinin, konu ile ilgili ürünlerin ithalat ve yurtiçi satışında bir kıstas olarak gözetilmesi, tüketicilerin enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesine de katkı sağlayacaktır.
2016/9 sayılı CE Tebliği kapsamında Elektrikli Süpürge, Klima ve Elektrik Motoru cinsi ürünlerin eko tasarım gerekleri ve enerji etiketlemesine ilişkin denetimleri, 15.08.2016 tarihinden itibaren yapılacak olup ithalat başvuruları ekte yer alan Denetim Rehberlerine göre gerçekleştirileceği bahse konu denetimler GTİP karşılığında Eko Design ve Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği bulunan ürünlerde, diğer yönetmelikler (LVD, EMC vb.) kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla yapılacaktır.


Bu uygulama ile ilk aşamada 500 milyon dolardan fazla bir ithalat hacmine sahip ürün grubunun, enerji verimliliği denetimi yapılarak Türkiye tüketici piyasasına girmesi sağlanacaktır. Bu denetimler vasıtasıyla, Türkiye AB mevzuatına uyum konusunda bir aşama daha kaydetmiş olacaktır.

Enerji Verimliliği Kanunu
18/4/2007 sayılı, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik kanun.(www.ihracat.co)

Enerji Verimliliği Nedir?
Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir. Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, yaşam standardında ya da üretimde miktar ve kaliteyi düşürmeden en aza indirilmesidir. Özet olarak enerji verimliliği, gereksiz enerji kullanımından kaçınmaktır. Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur; yani mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kaliteyi ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir.

Enerji yoğunluğu nedir
Enerji Yoğunluğu kavramı, gelişmişlik tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerji harcanarak üretilen birim ekonomik değer arasındaki ilişkidir. Gayri safi yurtiçi hâsıla başına tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Gelişmişlik, az enerji kullanarak çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümlenebilir.(www.ihracat.co)

Avrupa Birliği Ülkelerinde Enerji Verimliliğine yönelik çalışmalar
Avrupa Topluluğu ülkeleri, topluluğun enerji politikasına bağlı olarak, enerjinin gereksiz kullanımını azaltmak, mevcut kullanımı optimize etmek, enerji maliyetleirni azaltmak, dış ülkelere olan enerji bağımlılığını azaltmak ve sera gazı emisyon oranlarını düşürmek amacıyla, enerji verimliliği üzerine pek çok çalışma yapılmaktadır. AB üyesi ülkelerdeki enerji üretimi, ve tüketimine yönelik ortak faydaları hedefleyen ve topluluğun her üyesi için bağlayıcı olan kural ve uygulamalar benimsenmiştir. AB ülkelerinde, 2020’ye kadar sera gazları emisyonunda %20 düşüş sağlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında %20’ye varan artış sağlanması ve 2020 yılı itibarı ile, 1990 yılındaki tüketimin %20 altına inilmesi hedeflenmiştir.Türkiyede kişi başına düşen enerji tüketim oranı, “OECD ülkeleri” ortalamasının %20 si kadardır, enerji yoğunluğuna bakıldığında OECD ortalamasının iki katı olduğu görülür. Bu oranlar Birim enerjiden üretilen ekonomik değer biriminin OECD ülkelerine göre daha düşük, fakat genel tüketimin fazla olduğunu gösterir.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre gelişmiş ülkelerde enerji yoğunluğu 0.1-0.2 arası oranlarda gerçekleşirken, Türkiyede bu oran 0.38 dir. Sonuç olarak, tüm bu rakamlar Türkiye de enerji verimliliğinin arttırılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.(www.ihracat.co)

Ülke
GDP  (milyar $)
Tüketim (milyon TEP)
Enerji yoğunluğu
Kişi başına tüketim (TEP/nüfus)

Türkiye
190,3
72,5
0,38
1,06

Japonya
5 648
520,7
0,09
4,09

ABD
8977,9
2281,5
0,25
7,98

Yunanistan
144,8
28,7
0,20
2,62

OECD
27880,9
8970
0,19
4,68

Dünya
34399,8
10029
0,29
1,64

Dört Kişilik Ailenin Elektrik Tüketimi Araştırması
2011 yılında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) tarafından yapılan çalışmada, büyük kentlerde yaşayan orta gelirli dört kişilik bir ailenin elektrik tüketimine dair ortalama kullanım oranları baz alınarak ortalama değerler hesaplanmıştır. Rapora göre, elektrikli gündelik ev gereçleri ve aydınlatmadan doğan tüketim payı hesaplanmıştır. Bu rakamlar hesaplanırken, tasarruflu olmayan ampullerin kullanıldığı ve evde genel ısınma ve su ısıtmak için elektrikli sistemler kullanıldığı farz edilmiştir. (www.ihracat.co)
hane içi elektrik tüketimi, elektrikli ev aletleri


Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar
  • Binalarda Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Isıtma & Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Ev Aletlerinde Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Ulaşımda Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • Sanayi Kuruluşlarında Enerji Verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder