9.11.2016

İTHALATI YASAK VE ÖZEL İZNE TABİ MALLAR

ithalatı yasak ürünler


Dünya genelinde her ülkede ve kimi zaman uluslararası anlaşmalar kapsamında pek çok ülkede ortak olarak, karşılıklı ticareti yasak ya da sınırlı ve özel izinlere tabi olan ürünler vardır. ülkeler, kendi gümrük sınırlarında bir takım ürünlerin geçmesini yayınladıkları ithalat tebliğ ve kanunlar yolu ile yasaklar ya da sınırlandırır. 

Esrar ve Müstahzar Afyon : 2313 sayılı Uyuşturucu Maddeleri Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 sayılı Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu türden uyuşturucu maddelerin ticareti ve dolayısıyla ithalatı yasaklanmıştır.
Ayrıca “ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/4” tebliği ile Sağlık Bakanlığının özel izni ile Ek-1’deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. (www.ihracat.co)
Resmi gazete linki (Ek1 için)


İpek Böceği Tohumu : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal izinleri hariç, ipek böceği tohumunun ithali 859 sayılı “İpek Böceği Tohumu ithalatı yasak iken 26/4/2007 sayılı tebliğ ile bu kanun ve dolayısıyla yasak yürürlükten kaldırılmıştır.

Zirai Amaçla Kullanılan gübre ve tütrevleri: Her Türlü Toprak, Yaprak, Sap, Saman, Ot ve Tabii Gübrenin ithali yasaktır. Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünleri kapsar. ) Ek-5/B’de G.T.P ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Oyun Alet ve Makineleri : 1968 Tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik veya yarı otomatik el ve ayakla kullanılan oyun alet ve makinelerinin ithali yasaktır. 
23.1.2008 tarihli ve 5728 Sayılı Kanun’un 325. Maddesi’yle değiştirilen 2. maddesi’nin , Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’langırt’’ ibaresi iptal edilmiştir. Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.
Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklıdır.
Resmi gazete linki

Sahte etiket ve ambalaj maddesi : 4458 sayılı Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyarınca sahte etiket ve ambalaj maddesinin ithalatı yasak bulunmaktadır. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (2), (6), (8), (9), (10), (13) ve (20) numaralı bentleri 18/6/2009 tarihli 5911 nolu kanunla değiştirilmiştir.(www.ihracat.co)
Resmi gazete linki


Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddeler : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” uyarınca; Tebliğ eklerinden Ek-A’da yer almayan ülkelerden Ek-I’ ve Ek-II’de GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin, Ek-B’de yer almayan ülkelerden Ek-III ve Ek-IV GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin ithalatı yapılamaz.


Bazı Boyar Maddeler : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”, ile ithal edilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında yasaklanmış olan maddeler kullanılarak üretilmiş olup olmadığının risk değerlendirmesi yoluyla denetlenmesini düzenlemektir.
Resmi gazete linki

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki Ek-I sayılı listede kayıtlı maddelerin ithali ve Ek-II sayılı liste kapsamı maddelerin Ek-A’da belirtilen ülkelerden ithali yasaktır.
 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, ek-1, ek-2 ve ek-3’te yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.
Resmi Gazete linki

Bazı Atık ve Maddeler : T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının yayınladığı tebliğ kapsamında “İthali Yasak ve Atık Maddeler” listesi kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır. Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (www.ihracat.co)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder