Deprem Yardım

TURQUALITY

turquality, turquality nedir, turquality sertifikası, turquality ön koşullar, turquality ön inceleme, turquality marka yönetimi, turquality marka performansı, turquality tedarik zinciri yönetimi, turquality pazarlama, turquality ürün tasarım, turquality destek programı, turquality onay süreci, turquality destekler, turquality devlet yardımları, turquality başvuru
marka destek

TURQUALITY® NEDİR

TURQUALITY®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. TURQUALITY® “Türk” ve “Kalite” kelimelerinin birleşimiyle ve üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar kadar tüm prosesleri kapsayan bir akreditasyon süreci olarak tanımlanır.


Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur. (www.ihracat.co)

Bu destek kapsamında, İhracatçıBirlikleri’nin, Üretici Dernek ve Birlikleri’nin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla ve Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birlikleri’nin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurtiçinde ve yurtdışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü harcamalar, bu destek ile ilgili olarak hazırlanmış kanun(lar) çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır.

Bu günün gelişmiş ekonomilerine bakıldığında, gelişmişliğin arkasındaki asıl gücün ekonomik güç olduğu görülmektedir. Ekonomik gücü sağlayan esas unsurların başında, fason üretimden uzaklaşarak markalı üretim yapmak ve yarattığımız markalarla dünya ölçeğinde kaliteli mal ve hizmet satabilme kabiliyetine sahip olmak yatmaktadır.


türk markaları

TURQUALITY® SERTİFİKASI

22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”de belirtilen logoyu ifade eder.
Turquality Komitesinin onayı çerçevesinde kullanımına izin verilecek sertifikadır. Logo olarak ilgili Tebliğde “Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7'nci maddesinin 1'nci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı adına koruma altına alınan, fonu Pantone “3125 C” olan ve tasarımı aşağıda yer alan TURQUALITY sertifikasını ifade eder.” (www.ihracat.co)

TURQUALITY® KAPSAMINDA MARKA

Turquality kapsamında kabul edilmiş marka tanımı 556 sayılı kanun hükmünde kararnamede ifade edilen şekliyle şöyledir: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

TURQUALITY® HEDEFLER

Bu projenin asıl amacı kalite ve güvenilirlik, imaj, satış sonrası servis, lojistik, adına standartlar oluşturmak, sonradabu etiket altındaki firmaları bu prosesleri gerçekleştirme aşamasında desteklemek, böylece Türk ürünlerinin uluslararası imajını güçlendirmektir.
 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.


türk markaları

TURQUALITY® BAŞVURU ÖNCESİ ÖN KOŞULLAR

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Kurum ve şirketlere uygulanan destek oranı farklılık göstermekte olup başvuruların uygulamacı kuruluş olan Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılması gerekmektedir.
2006/4 sayılı Tebliğin 12’nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanlığı firmasından bir ön inceleme yaparak rapor düzenlemesi talep edilir. 
Turquality: ilgili tebliğ : http://www.turquality.com/mevzuat/2006-4_sayili_teblig

Turquality programı ile ilgilenen firmalar, programa başvurmadan önce, firmanın mevcut kapasite ve yeterliliğini ölçmek için, Turquality resmi sitesinde yer alan ön değerlendirme setini doldurarak, kriterleri ne derecede karşılayabildiklerini tespit edebilirler: 
Turquality ön değerlendirme seti : http://www.turquality.com/on-degerlendirme-seti

Yönetim Danışmanlığı firmasınca destek müracaatında bulunan şirketle ilgili olarak yapılacak inceleme için;
 • Yıllık satış geliri 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 8.000 ABD Doları + KDV,
 • 25 milyon ABD Doları  Yıllık satış geliri 75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 12.000 ABD Doları + KDV,
 • Yıllık satış geliri 75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 18.000 ABD Doları + KDV,
karşılığı TL’nin Proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren Turquality sekreteryasına makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur. (www.ihracat.co)


turquality ön inceleme seti

TURQUALITY® FİRMA ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

İki aşamalı bir yapıda tasarlanan TURQUALITY® Marka Destek Platformu'nun "firmaya özel danışmanlık hizmetlerinden" oluşacak ikinci aşaması kapsamına dahil edilecek firmaların belirlenebilmesi amacıyla Deloitte Yönetim Danışmanlığı ile beraber geliştirilen Firma İnceleme Çalışması'nın uygulanmasına Nisan 2006 tarihi iti barı ile başlandı. 

Çalışma kapsamında firmalar, detaylı bir soru seti kullanılarak, yönetsel ve organizasyonel kabiliyetleri açısından değerlendiriliyor. Çalışmanın hedefi, TURQUALITY® hedefleri doğrultusunda belli mesafe kat etmiş firmaları tespit etmek ve bu firmalara zaman kaybetmeden ikinci aşama danışmanlık hizmetlerine başlanması. TURQUALITY® Programı, firmaların başarısını desteklemek için bir grup eğitim, danışmanlık ve rehberlik (coaching) sürecinden geçirmeyi; olimpiyat takımı benzetmesinden yola çıkarak, aralarından potansiyel şampiyonları belirlemek üzere bir grup atlet yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Olimpiyat takımı örneğinden devam etmek gerekirse, öncelikle aday sporcular arasından olimpiyat takımını oluşturmak gerekmektedir.

Bu aşamada Deloitte Danışmanlık ile TURQUALITY® Sekreteryası’nın beraber yürüttüğü Firma Ön İnceleme Çalışması yer almaktadır. Başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma ile firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir. Bu incelemeyi gerçekleştiren TURQUALITY® Çalışma Grubu şu kişilerden oluşur Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur.

TURQUALITY® Çalışma Grubu; TURQUALITY® Programının teknik çalışmaları ile uygulamasını yürütür. TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının seçimi konularında .TURQUALITY® Komitesi’ne istişari nitelikte görüş bildirir. Turquality havuzunda bulunan firmalar, “Delliote” denetim ve danışmanlık firması tarafından incelenecek ve firmaların eksik görülen taraflarına yine uluslararası danışmanlık firmalarınca “Coaching” verilecektir. 

Şimdilik ilk etap aday firmalar arasında tekstil ve deri dışında, gıda, kozmetik, kuyumculuk, inşaat malzemeleri, elektronik eşya gibi sektörlerin de temsilcisi firmalar mevcuttur ve sürekli olarak havuzda yeni aday firmalar da toplanmaktadır. TURQUALITY® Destek Programı’na dahil olamayan firmaların, 2006/4 sayılı Tebliğin Uygulama Esaslarında belirtildiği süreç doğrultusunda Programa tekrar başvurmaları mümkün olacaktır. 

Başvuru yapan firma yeniden Firma Ön İnceleme Çalışması’na tabii tutulacak ve belirlenen kriterlere ilişkin öngörülen düzeyde olması durumunda TURQUALITY® Destek Programı’na dahil olmaya hak kazanacaktır. (www.ihracat.co)TURQUALITY STRATEJİK PLANLAMA VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ

Stratejik plan, işletme ve çevresi arasındaki ilişkileri analiz edersek, amaçları ve bunlara ulaşmanın yollarını belirler; işletmenin hangi alanlarında faliyette bulunulacağı hangi hareket tarzları ile ve hangi kaynaklarla amaçlara ulaşılacağı, kaynakların nasıl tahsis edileceği gibi en temel konuları kapsar.

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. 

Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır. (www.ihracat.co)


TURQUALITY® MARKA YÖNETİMİ

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. 

Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır. 

TURQUALITY® programı iki tamamlayıcı aktiviteden oluşur. Bir yandan Turquality marka ve logosunu taşımasına yönelik kalite standartlarına ulaşmak için gelişime yönelik bir “kalite klavuzu ve akreditasyon düzeni”. Diğer yandan ise tüm dünyada Türk firmalarının en iyi kıyaslama derecelerine ulaşmasını için halihazırda uygulanan esaslı bir denetim programıdır. (www.ihracat.co)

TURQUALITY® MARKA PERFORMANSI

Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.
TURQUALITY® TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. 

Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir. (www.ihracat.co)

Tedarik Zinciri; yeni ürün geliştirilmesi, pazarlama, operasyonlar, dağıtım, finans, müşteri hizmetleri gibi birçok alanı kapsadığından alanı oldukça geniştir. Ayrıca Tedarik Zinciri, tersine lojistik faaliyetleri ile geri dönüşümü sağlamak biçimiyle ürünün yeniden kullanılmasını kapsayacak bir şekilde daha geniş bir çerçevede incelenebilir. 

Tedarik Zinciri, bitmiş bir ürünü tedarikçinin tedarikçisinden, müşterinin müşterisine, üretmesini ve teslimatını kapsayan her türlü çabayı ifade etmektedir. Tedarik Zinciri, ürünlerin ve hizmetlerin üretiminden son tüketiciye ulaşıncaya kadar izlediği farklı süreçleri ve faaliyetleri kapsayan, yukarı ve aşağı doğru bağlantıların işleyişini, yani işletmenin bağlantı ağlarını (network) ifade etmektedir.

TURQUALITY® PAZARLAMA MÜŞTERİ VE TİCARET YÖNETİMİ

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. 

Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir. (www.ihracat.co)

TURQUALITY® ÜRÜN TASARIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

TURQUALITY® FİNANSAL PERFORMANS

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir. (www.ihracat.co)


TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI ONAY SÜRECİ

Şirketlerin 2006/4 sayılı Tebliğin 10, 11 ve 12’nci maddelerinde sayılan destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için anılan maddelerde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeden önce Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması ve Stratejik İş Planlarının onaylanması gerekmektedir. 124 2006/4 sayılı Tebliğin esas amacı uluslararası Türk markaları yaratılmasıdır. Bu itibarla, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranacaktır. 

Müsteşarlık tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde; şartları haiz olduğu belirlenen şirketlerin; “Stratejik Planlama, Finansal Performans, Tedarik Zincir Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Gücü, Ürün Tasarımı Geliştirme, Pazarlama, Müşteri, Ticaret yönetimi, Kurumsal Yönetişim, İnsan Kaynakları, Bilgi Sistemleri.” alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen 2006/4 sayılı Tebliğin 12’nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanlığı firmasından bir ön inceleme yaparak rapor düzenlemesi talep edilir. (www.ihracat.co)
TURQUALITY® DESTEKLER

Destek süresinin başlangıç tarihi, her halikarda şirketin ilk markasının destek kapsamına alındığı ve Stratejik İş Planının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihtir.

20’nci maddesi çerçevesinde; Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketler Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren 4 yıl, TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren 5 yıl.

İhracatçı Birliklerine % 80 oranında, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri ile şirketlere % 50 oranında destek sağlanır.

Firma TURQUALITY® nin performans kriterlerini tam olarak karşılayamıyorsa “Marka Destek Programına dahil edilerek, buradaki desteklerden yararlanıyor. Ancak 6 ay sonra bu kriterleri karşılar hale geldiğinde tekrar TURQUALITY® Destek Programı’na müracaat edebiliyor.

Dünya markası yaratmak için, desteklediği gelişim potansiyeli olan her firma için ayrı ayrı markalaşma yol haritaları çıkaran TURQUALITY®, en doğru stratejiyi belirledikten sonra birlikte çalıştığı firmalara, ihtiyaç paralelinde kurumsal kimliği geliştirici birçok fırsat da, sunuyor. TURQUALITY®’nin firmalara sağladığı destekler arasında, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka tescil harcamaları, kalite belgeleri, moda-endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere (Mağaza, Showroom, Shop-inshop, Franchising Mağazaları) ilişkin kira ve dekorasyon giderleri, her türlü danışmanlık (stratejik, operasyonel, organizasyonel, teknolojik) giderleri gibi birçok fırsat yer alıyor. (www.ihracat.co)DESTEK PROGRAMI KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLERE SUNULAN DESTEKLEME UNSURLARI

Ön inceleme sonrası başvuruda bulunan firmalar tespit edilen yeterlilik kriterlerine göre 2 ayrı program kapsamında farklı destek unsurlarına hak kazanırlar . TURQUALITY® programına hak kazanamamış fakat MARKA/TURQUALITY® kapsamına alınmış firmalar şu destek unsurlarından belirtilen oranlarda 4 yıl boyunca %50 oranında faydalanabileceklerdir.
 • Marka Tescili Harcamalarının Desteklenmesi: % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi: % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
 • Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi: % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar karşılanır.
 • Reyonların Desteklenmesi: %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.
 • Showroomların Desteklenmesi: % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları desteklenir.
 • Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi: %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
 • Franchising Desteği: %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
 • Danışmanlık Desteği %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları desteklenir.
TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Desteklerin %50’si Devlet desteği kapsamında olmakla birlikte, Marka programının aksine bu programda herhangi bir üst sınır yoktur. Destek Unsurları ise şu şekildedir:
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının
 • Desteklenmesi:
 • Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir
 • İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi:
 • Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Giderlerinin Desteklenmesi:
 • Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi:
 • Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi:
 • Danışmanlık Desteği.

MARKA/TURQUALITY® DESTEK UNSURLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin, yurt dışında açmış oldukları ve/veya açacakları birimlerinin bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için Türkiye’deki ana şirket ile yurtdışında açılan birim/birimleri arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.
Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.

Şirketin;
 • Aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı sayısı 3'ü geçemez
 • Desteklenecek mağaza sayısı destek süresi boyunca 50 adedi geçemez
 • Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmalar, dekorasyon ve demirbaş giderleri 100.000 ABD Doları'nı geçemez
 • Franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı bir yıl içerisinde 20, destek süresi boyunca 100'ü geçemez
 • Mağaza başına desteklenecek dekorasyon giderleri, 50.000 ABD Doları'nı geçemez.
turquality dünya


TURQUALITY® HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEMELER

Şirket ile SDŞ’lerin, 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkındaki Tebliğ”de belirtilen faliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için her faliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin harcama belgelerinden (fatura, banka dekontu, bilet vb.) tarihi en yakın olan esas alınarak en geç 6 (altı) içerisinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesi teminen, bağlı
bulundukları İhracatçı Birliği’ne yada İGEME’ye iletmeleri gerekmektedir. 

Müsteşarlık gerekli incelemenin yapılmasına müteakip, ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir. Müsteşarlık alınan bildirim üzerine, TCMB ödemeyi öncelikle yapar.

TURQUALITY® DEVLET YARDIMLARI KAVRAMI

Devlet yardımı en genel anlamıyla belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelismesini saglamak amacıyla kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen destek, yardım ve özendirmeler olarak da tanımlanmaktadır. 

İhracata yönelik devlet yardımlarının veriliş amacı, işletmelerin üretim yapısını ve ürün kalitesini güçlendirmek suretiyle uluslar arası pazarlardaki rekabet yeteneklerini arttırmak, firmaların ihracat faaliyetlerine yöneltmek ve uluslar arası pazarları tanımalarını sağlamak ve dogrudan pazarlama, pazarda derinleşme ile markalaşma faaliyetlerini desteklenmesini hedeflemektir.

AB’nde devlet yardımları Avrupa Toplulugu kurucu anlaşmasının 36, 73, 86, 87, 88 ve 89. maddelerinde toplanmaktadır. Özellikle 36. madde de rekabet kurallarına ilişkin hükümler ile yapısal ya da doğal şartlar sebebiyle gelişmemiş işletmelerin korunması ve ekonomik kalkınma programı çerçevesinde işletmelere yardım yapılmasına izin verilebilir hükmünü içermektedir. 86. madde de ise, genel ekonomik çıkarlara yönelik hizmetleri yürütmekle görevli veya mali nitelikteki tekel özelliğine sahip işletmeler kendilerine verilmiş olan belirli görevlerin ifasını hukuken rekabet ile ilgili kurallara tabi olarak yaparlar denmektedir. 

87. madde de ise, üye devletler tarafından devlet kaynakları vasıtasıyla herhangi bir şekilde yapılan belirli teşebbüsleri yada belirli malların üretimini kayırarak yapılan rekabeti bozucu her türlü yardımı üye devletler arasındaki ticareti etkilediği ölçüde ortak pazarla bağdaşmaz hükmüne yer verilmiştir. (www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,102,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,11,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TURQUALITY
TURQUALITY
turquality, turquality nedir, turquality sertifikası, turquality ön koşullar, turquality ön inceleme, turquality marka yönetimi, turquality marka performansı, turquality tedarik zinciri yönetimi, turquality pazarlama, turquality ürün tasarım, turquality destek programı, turquality onay süreci, turquality destekler, turquality devlet yardımları, turquality başvuru
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ngySR6cDHVx1d-kX6kI_LPgcQVu-wb3sykCaF0F3nTl34yh02OS9wUqw_6-0L9HWI-EMGjw2NVKBewnNjtz8mmbgAmLlg8nX6ufAcAbqwgyDIQYkAphCne_5Ze0sjVqcIp9pOHdUGNM/s640/turquality.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ngySR6cDHVx1d-kX6kI_LPgcQVu-wb3sykCaF0F3nTl34yh02OS9wUqw_6-0L9HWI-EMGjw2NVKBewnNjtz8mmbgAmLlg8nX6ufAcAbqwgyDIQYkAphCne_5Ze0sjVqcIp9pOHdUGNM/s72-c/turquality.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/11/turquality.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/11/turquality.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content