Deprem Yardım

CE İŞARETİ

CE işareti, CE işaretinin ölçüleri, CE işaretli ürünler, CEürün grupları, CE nedir, CE uygunluk, CE soru cevap, Conformite Europeenne, Conformity of Europe, ce hangi ürünlerde zorunlu, ce başvurusu nereye yapılır, ihracatta ce zorunlumu, ce şartları neler, ce hangi ülkelerde geçerli
CE mark

CE İşareti Kapsam ve İçeriği

CE, Fransızca “Conformite Europeenne”, İngilizce “Conformity of Europe”, Türkçe “Avrupa Normlarına Uygunluk” sözcüklerini temsil etmektedir. CE İşareti, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak için geliştirilen bir uygunluktur. CE bir tür değerlendirme ve işaretleme sistemidir. Bir ürünün, Avrupa Birligi Direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik ve tüketicinin korunması gereklerine, kalite geliştirme faaliyetlerine katılımının sağlanmasıdır.
CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Ancak, CE İşareti iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün direktifleri için CE İşareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş olmaktadır. 

CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.
AB’ye üye ülkeler birbirleriyle dış ticaret ilişkisinde bulunurken, AB dışında kalan ülkelere karşı kotalar, tarifeler, kambiyo kısıtlamaları gibi yasal düzenlemelerde bulunmaktadırlar. Bunun amacı, ülkelerin ulusal sanayilerini, ekonomilerini rekabete karşı korumaktır. Her ülkenin yasal düzenlemeleri, politik istikrarı, hükümetin yabancı yatırımcılara ve ithalata karşı genel tutumları, burokrasisi ve tüketicilere karşı bakış açısı birbirinden farklı olduğundan uluslararası pazarlara açılmak isteyen işletmelerin bu düzenlemelere dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Bu bağlamda “CE” İşaretinin temel amaçları bir ürünün AB Komisyonu Direktifleri’nin “temel gereklilikleri”ne uygunluğunu göstermek, ürünlerin pazarda yer bulabilmesine olanak sağlamak, ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak ve uygun olmayan ürünlerin gümrükler ve uygulayıcı otoriteler tarafından reddedilmesine imkan sağlamaktır.
CE uygunluk işareti, 1985 yılında benimsenen Yeni Yaklaşım politikası ile gündeme gelmiştir. Bu işaret Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerin, ilgili direktiflere uygun olduğunu ve öngörülen bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren AB mevzuatına uygunluk işaretidir. CE işareti, ilgili ürünlerin AB direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu belirtmekte ve AB üyesi ülkeler arasında rahatca serbest dolaşıma girmesini sağlamaktadır. Bu işaret bir nevi ürünün pasaportu işlevini görmektedir.
CE mark
Üstünde CE işareti taşıyan bir ürün AET içindeki her bir ülkeden geçerken o ülkenin ulusal standartlarına uygun olup olmadığı konusunda muayeneye tabi tutulmaktan kurtulmaktadır. Avrupa Birliği, ülkelerin ulusal standartları arasındaki farklılıkları gidermek için “Uyumlaştırılmış Standartlar” olarak ifade edilen Avrupa Normlarını (EN) düzenlemiş, her ülkenin kendi ulusal standardını bunlarla uyumlu hale getirmesini şart koşmuştur. Böylece ülkeler kendi uyumlaştırılmış ulusal standartlarını hazırlamış ve tek pazar içindeki standartlarda uyum temin edilmiştir.
Bu işaret sadece Avrupa Topluluğu pazarında milli otoritelere bir ürünün harmonize milli gerekliliklerle uyum içinde olduğunu gösterir. Halen “CE” işareti Avrupa’da pazarlanan pek çok elektrikli ve elektronik ürünler için bir gerekliliktir. İşaret ya ürün üzerinde veya ürün ambalajı veya kullanım talimatı üzerinde yapıştırılmalıdır. (www.ihracat.co)
CE uygunluk işareti, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un uygulama yönetmeliklerinden “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında bazı sanayi ürünlerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak üretildiklerini ve bu uygunluğun üretici yada onaylanmış kuruluşlar tarafından  doğrulandığını gösteren bir işarettir.
Türkiye’de yurtiçi ticarette 4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuat ve Avrupa Birliği uyum yasalarına göre 23 adet ürün gurubunda zorunludur.

CE mark

TÜRKİYEDE CE İŞARETİ ZORUNLU ÜRÜN GRUPLARI


Sıra
Direktifin Kapsadığı Alan
Uyumundan Sorumlu Kuruluş
1
Alçak Gerilim Cihazları
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2
Basit Basınçlı Kaplar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3
Gaz yakan aletler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
4
Sıcak su kazanları
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
5
Elektromanyetik uyumluluk
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6
Makinalar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7
Sivil kullanım için patlayıcılar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
8
Otomatik olmayan tartı aletleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
10
Asansörler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11
Dondurucular
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12
Basınçlı kaplar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13
Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
14
Floresan lambalarda enerji etkinliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
Sağlık Bakanlığı
16
Tıbbi cihazlar
Sağlık Bakanlığı
17
In vitro tıbbi tanı cihazları
Sağlık Bakanlığı
18
Oyuncaklar
Sağlık Bakanlığı
19
Gezi amaçlı tekneler
Denizcilik Müsteşarlığı
20
İnşaat malzemeleri
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
21
Kişisel korunma donanımları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
22
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
Telekomünikasyon Kurumu
23
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

CE UYGUNLUK İNCELEMESİ VE ALINMA ŞARTLARI

CE Uygunluk İşaretinin ürüne iliştirilmesinde üreticinin öncelikle yapması gereken şey ürününün, halihazır durum itibarıyla 23 adet olan ve ürüne CE Uygunluk İşareti iliştirilmesini öngören Yeni veya Global Yaklaşım Direktifleri kapsamına girip girmediğini tespit etmektir. Bunun için üretici, sözkonusu Direktiflerin kapsam bölümünde listelenen ürün ve ürün gruplarını incelemelidir,

CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

·         Bir ürünün, CE işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir.
·         CE uygunluk işareti; İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda "CE" harflerinden oluşur. Bu işaret için öngörülen oranlara ve şekle bağlı kalınmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir. Ürüne veya veri levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, etiketine, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştirilir. Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.
·         CE uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştirilir.
·          İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, CE uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası yer alır.
·         Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini gösteren başka bir işaretleme yer alabilir.
·         Ürünlere, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez.
·         Ulusal veya uluslararası bir standarda uygunluğu belirten işaretler CE uygunluk işaretinin görünebilirliğine ve okunabilirliğine zarar vermemek kaydıyla, ürüne, ambalajına veya ekli dokümanına iliştirilebilir.
CE uygunluk işareti, üretici tarafından iliştirilir. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştirilir. (www.ihracat.co)
Üreticilerimiz, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli; gerekiyorsa üretim bandında değişikliğe gitmeli ve belgelendirme için hazırlık çalışmalarına başlamalıdırlar.
Uyumlaştırma ile yükümlü olduğumuz AB direktiflerinden halihazır durum itibariyle 28 adedi yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer almakta ve bunların 23’ü için CE uygunluk işareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda CE uygunluk işareti taşıması zorunlu olan ürün ve ürün grupları, AB’nin ilgili mevzuatı, bunların uyumundan sorumlu olan kuruluşlar ve uyum çalışmalarında son durum gösterilmektedir. (www.ihracat.co)
Ürün Adı
AB’nin ilgili mevzuatı
Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar
1.Alçak gerilim cihazları
Low voltage equipment (73/23/EEC;93/68/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2.Basit basınçlı kaplar
Simple pressure vessels (87/404/EEC;90/488/EEC;93/68/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3.Oyuncaklar
Toys
(88/378/EEC;93/68/EEC)
Sağlık Bakanlığı
4.İnşaat malzemeleri
Construction products (89/106/EEC;93/68/EEC
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5. Elektromanyetik uygunluk
Electromagnetic compatibility
(89/336/EEC;92/31/EEC;93/68/EEC)
(98/13/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6. Makinalar
Machinery
(98/37/EC;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7. Kişisel korunma donanımları
Personal protective equipment
(89/686/EEC;93/68/EEC;93/95/EEC;96/58/EC
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8.Otomatik olmayan tartı aletleri
Non-automatic weighing instruments
(90/384/EEC;93/68/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9. Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar
Active implantable medical devices
(l90/385/EEC;93/42/EEC;93/68/EEC)
Sağlık Bakanlığı
10.Gaz Yakan Aletler
Gas appliances
(90/396/EEC;93/68/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11.Sıcak su kazanları
Hot water boilers
(92/42/EEC;93/68/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12.Sivil kullanım için patlayıcılar
Civil explosives
(93/15/EEC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13.Tıbbi cihazlar
Medical devices
(93/42/EEC;98/79/EC)
Sağlık Bakanlığı

14.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres
(94/9/EC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15.Gezi Amaçlı Tekneler
Recreational craft
(94/25/EC)
Denizcilik Müsteşarlığı
16.Asansörler
Lifts
(95/16/EC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
17.Dondurucular
Household electric refrigerators, freezers and combinations
(96/57/EC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
18.Basınçlı kaplar
Pressure equipment
(97/23/EC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
19.Telekomünikasyon terminal cihazları
Telecommunications terminal equipment
(98/13/EC)
Telekomünikasyon Kurumu
20.In vitro tıbbi tanı cihazları
In vitro diagnostic medical devices
98/79/EC)
Sağlık Bakanlığı
21.Floresan lambalarda enerji etkinliği
Energy efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting (2000/55/EC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
22.Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar
Cableway installations designed to carry persons (2000/9/EC)
Belirlenmedi
23. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
Radio and telecommunications terminal equipment
(99/5/EC)
Telekomünikasyon Kurumu


CE İşareti Taşıyacak Ürün Grupları, AB’nin İlgili Mevzuatı ve Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar

Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1901
  
CE işareti ile ilgili temel varsayım üreticinin bizzat kendisinin ürettiği ürünün ilgili direktife uygunluğunu sağlaması ve kontrol etmesi olduğundan, CE işaretini de ürün üzerine kendisi koyar. CE işaretini veren bir kuruluş yoktur. Sadece AB içinde, ilgili direktiflerde belirlenmiş durumlarda yüksek risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirmesi yapan onaylanmış kuruluşlar bulunmaktadır. Bunun dışında kalan ürünler için gerekli uygunluk çalışması yapıldıktan sonra, her kuruluş kendisi CE işaretini ürünün üzerine koyabilmektedir. (www.ihracat.co)

CE certificate

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,104,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,29,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,13,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: CE İŞARETİ
CE İŞARETİ
CE işareti, CE işaretinin ölçüleri, CE işaretli ürünler, CEürün grupları, CE nedir, CE uygunluk, CE soru cevap, Conformite Europeenne, Conformity of Europe, ce hangi ürünlerde zorunlu, ce başvurusu nereye yapılır, ihracatta ce zorunlumu, ce şartları neler, ce hangi ülkelerde geçerli
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSYyQEg4xBRz7lRiL8Sdircp6k7eW4gUB8d0zO4z3fWSChT4sIzDxIvYFFyl-1dNylLlqoNkEnNDjEnJ8997KQnPOVuHBGmOmwilZH9ZZilHHV_PJf5FN5w_CAUTwdx-vZUC0ZsNm4nZo/s640/multinational_3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSYyQEg4xBRz7lRiL8Sdircp6k7eW4gUB8d0zO4z3fWSChT4sIzDxIvYFFyl-1dNylLlqoNkEnNDjEnJ8997KQnPOVuHBGmOmwilZH9ZZilHHV_PJf5FN5w_CAUTwdx-vZUC0ZsNm4nZo/s72-c/multinational_3.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/12/ce-isareti.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/12/ce-isareti.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content