Deprem Yardım

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

türk vergi sistemi, MOTORLU TAŞIT VERGİSİ, Arazi Vergisi, Bina Vergisi, GAYRİMENKUL VERGİSİ, Vasiyet ve hediye Vergisi, Varlık vergisi, GÜMRÜK VERGİSİ, DAMGA PULU VERGİSİ, ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ, BANKACILIK VE SİGORTACILIK VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, DEĞERLİ VERGİ, KDV, KDV Beyanı, KDV mükellefleri, GİDER VERGİSİ, DEĞERLİ VERGİ, Stopaj Vergi İadesi, Özel Vergi İadesi, Yıllık Kurumlar Vergisi İadesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Stopaj Vergi İadesi, Yıllık vergi iadesi, Bireysel Gelir Vergisinin Beyanı,
Türk vergi sistemi


Türkiye'de vergi teşviklerine ilişkin kısa bir açıklama yapmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Türkiye'de çoklu vergi sistemi uygulanmaktadır. Türk vergi rejimi üç ana başlık altında toplanabilir.

I) Gelir Vergisi

 • Kurumlar Vergisi
 • Bireysel Gelir Vergisi

II) Harcama Üzerinden Alınan Vergiler

 • Katma değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Damga Vergi Vergisi
 • Özel İletişim Vergisi
 • Bahis Ücreti Vergisi
 • Gümrük Vergisi

III) Servet Üzerinden Vergiler

 • Miras ve Hediye Vergileri
 • Emlak Vergisi
 • Motorlu Taşıt Vergisi


I) GELİR VERGİSİ


1) BİREYSEL GELİR VERGİSİ


Gelir Vergisinin Konusu ve Unsurları

Gelir, gerçek kişiler tarafından bir takvim yılında elde edilen kar ve kazanç net miktarı olarak tanımlanır. Gelir unsurları yedi kategoride sınıflandırılır. Bunlar;

- Ticari faaliyetlerden elde edilen gelir,
- Tarım gelirleri,
- Profesyonellerden gelen gelir,
- Ücret ve maaşlar,
- Sermaye yatırımından elde edilen gelir (faiz ve temettüler),
- Taşınmaz varlıklardan ve haklardan elde edilen gelir,
- Diğer gelirler ve kazançlar.

Gelir Vergisinin Mükellefleri
Bu türden gelirlerden birini veya tümünü kazananlar, Bireysel Gelir Vergisine tabidir. Bu tür gelirleri alanlar Bireysel Gelir Vergisi mükellefleridir.

Türkiye'deki bir kişi gelirinde çalışan olarak vergiden ve serbest meslek sahibi olarak gelirden sorumludur. "Daimi ikamet" sınavına cevap veren bir bireyin vergisi, Türkiye'de ve yurt dışında kazanılan gelir üzerinden hesaplanacaktır. Türkiye'de istihdam edilen yabancı bir yerleşik kişi, Türkiye'de sadece kendi gelirinden vergi öder.

Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi için, herhangi bir takvim yılı boyunca Türkiye'de 6 aydan fazla ikametgah oluşturulmalıdır. Bir takvim yılı süresince Türkiye'de altı aylık sürelerden daha az bir süre harcayan ve alışılmış evleri Türkiye'de olmayan veya altı aydan fazla bir süre kalmış olmakla birlikte, belirli ve geçici bir görev için Türkiye'ye gelen yabancı (örneğin, işadamı , Uzman, basın veya radyo, TV muhabiri) yerleşik olmayacak ve sadece Türkiye'de istihdam edilen gelir üzerinden vergilendirilecektir. (www.ihracat.co)

Bireysel Gelir Vergisinin Beyanı
Türk Vergi Sisteminde gelir vergisi beyannameye dayanmaktadır. Üç vergi iadesi türü vardır.

A) Yıllık vergi iadesi
Yıllık beyan, bir takvim yılı boyunca çeşitli kaynaklardan elde edilen kazançların ve kazançların konsolidasyonu için kullanılır. Geliri yalnızca bir ücretten olan bir kişi yıllık getiri yapmak zorunda değildir. İşveren, çalışandan vergi indirir ve her ay vergi makamlarına aktarır. Her bir takvim yılı için yıllık vergi beyannamesi, bir sonraki yılın Mart ayının 15'inci gününe kadar sunulacaktır. Bir takvim yılı boyunca ülkeyi kalıcı olarak terk edenlere yapılan bildirimler, kalkıştan 15 gün önce ve ölüm durumunda da, ölüm tarihinden sonraki 4 ay içinde verilir.

Tip Bildirimi Saati
15 Şubat Kron Toplam Vergisi
Diğerleri 15 Mart
Birikmiş vergi, diğer ticari gelirle beyan edilen 15 Mart


B) Stopaj Vergi İadesi
Tevkifat, Vergi Dairesine, işverenler tarafından ödenen vergilerin ve diğer kişilerin stopaj vergilerinin vergiye tabi toplam net gelir tutarlarıyla birlikte beyanında kullanılan bir vergi beyannamesi olarak tanımlanır. (www.ihracat.co)

Bunlar vergileri kesmekle yükümlüdürler.
- Kamu idareleri ve kurumları,
- Kamu ticareti endişeleri ve diğer kuruluşlar,
- Ticari şirketler ve iş ortaklıkları,
- Dernekler, dini ve vakıf vakıfları,
- Derneklerin ticari faaliyetleri ve dini ve vakıf vakıfları,
- Yatırım fonlarını güvence altına alanlar,
- Gerçek kârlarını bildirmekle yükümlü olan esnaf ve serbest çalışan bireyler,
- Tarımsal kazancı, bilanço veya tarımsal ticaret hesabına dayalı olarak belirlenen çiftçilere.

Kaynakta tevkif edilen vergiler, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar vergi dairesine bildirilir. Bu vergiler, bu ayın 26'cı gününün akşamı nedeniyle ödenmektedir.

C) Özel Vergi İadesi
Yerleşik olmayan vergi mükelleflerinin yıllık vergi iadesi yapmaları gerekmez. Özel vergi beyannamesi, belirli vergi borcuna tabi olan vergi mükellefleri tarafından belli kar ve kazançların raporlanması için kullanılır.


2) KURUMSAL GELİR VERGİSİ

Kurumların kazançları ve kazançları kurumlar vergisinin konusudur. Kurumlar vergisine tabi gelir unsurları;

- Ticari faaliyetlerden elde edilen gelir,
- Tarım gelirleri,
- Profesyonellerden gelen gelir,
- Ücret ve maaşlar,
- Sermaye yatırımından elde edilen gelir (faiz ve temettüler),
- Taşınmaz varlıklardan ve haklardan elde edilen gelir,
- Diğer gelirler ve kazançlar.

Vergilendirilebilir olay, şirket kar / kazançlarının elde edilmesidir.
Kurumlar Vergisi mükellefi
Aşağıdaki kuruluşlar kurumlar vergisi mükellefidir.

- Sermaye şirketleri,
- Kooperatif şirketleri,
- Devlet İktisadi Teşebbüsleri (kamu iktisadi teşebbüsleri),
- Vakıf ve derneklere ait ekonomik varlıklar,
- Ortak girişimler.

Bir şirketin vergi sorumluluğunun tam veya sınırlı olması İster ikamet durumuna bağlıdır. Türkiye'de yasal ikametgahı veya yönetim yeri (yerleşik şirket) olan bir şirket tam vergi borcuna sahip olacaktır; Bu durumda, dünya çapındaki gelir vergilendirilir. Yerleşik olmayan bir şirket bir şube veya bir ortak girişim yoluyla iş yapıyorsa, sınırlı vergi yükümlülüğü olacaktır; Yani yıllık olarak Türkiye'de kazanılan kazançlarla ilgili tam kurumlar vergisine tabidir. Türkiye'de bir varlık yoksa, kazanılan gelir üzerinden genellikle stopaj vergilendirilir; Örneğin Türkiye'de sağlanan hizmetler için. Bununla birlikte, çifte vergilendirme antlaşmasından kaçınılması halinde, indirilmiş stopaj vergisi oranları uygulanabilir. (www.ihracat.co)


Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden% 20 oranında uygulanmaktadır.
Vergi mükellefleri (ticari faaliyetlerden gelirler ve sınırlı vergi yükümlülüğü altındaki tarım hariç) kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemekle birlikte, bu ödemeler cari dönem kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Genel olarak, Kurumlar Vergisi, beyanlara (vergi beyannamesi) dayanarak, vergilerinden sorumlu kişi tarafından değerlendirilir.

Kurumlar Vergisi beyannamesi 3 kategoriye ayrılabilir

A) Yıllık Kurumlar Vergisi İadesi
Yıllık vergi beyannamesi, bir hesap dönemi boyunca gerçekleşen net kurumsal kazançların raporlanması için geçerlidir.
Kurumlar vergisi beyannameleri, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayda mükellefin ilişkili bulunduğu vergi dairesine teslim edilir. Kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili mali yılın kapanışını takip eden dördüncü ayın 1'inci ve 25'inci günleri arasında vergi beyannamelerini doldurup beyan ederek vergi dairesine gönderirler. Kurumlar vergisi, vergi beyannamesinin doldurulacağı ayın sonuna kadar ödenebilir.

B) Özel Vergi İadesi
Sınırlı vergi yükümlülüğü bulunan yerleşik olmayan yabancı şirketler, belirli kazanç ve kazançları bildirmek için özel vergi beyannamesi kullanmaktadır. Kazanç ve kazanç elde edilmesinden itibaren 15 gün içinde özel vergi beyannamesi verilir. (www.ihracat.co)

C) Stopaj Vergi İadesi
Vergi tevkifatı yapmakla yükümlü olanlar, ay boyunca yaptıkları ödemelerin yapıldığı veya tahakkuk etmesiyle ilgili olarak vergi dairesine kısa bir vergi beyannamesi veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve kârları doldurmaları gerekir Bir sonraki ayın 20. gününün akşamına kadar, bu vergilerden muaf tutulan vergilerin yanı sıra yerinde olmaları ve bu ayın 26'cı gününün akşamına kadar öderler.II. GİDER VERGİSİ


1. DEĞERLİ VERGİ (KDV)

Türk vergi sistemi malların ve hizmetlerin arzı ve ithalatı için katma değer vergisi tarh eder. KDV'nin Türkçe adı KDV'dir ve 1985 yılında çıkarılmıştır.

KDV Konusu
Türkiye'de yapılan işlemler KDV'ye tabidir. Vergilendirilebilir işlemler arasında mal ve hizmet tedariki, mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetler sayılabilir. Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler KDV'ye tabidir.

Ticari, endüstriyel, tarımsal veya bağımsız mesleki faaliyetler kapsamında mal ve hizmet tedariki,

Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

Diğer aktiviteler.


KDV mükellefleri
KDV mükellefleri, yasal statüleri veya nitelikleri ve diğer vergilerle ilgili olan konumlarından bağımsız olarak vergilendirilebilir işlemlerde bulunanlardır. Tevkifat memuru, vergi mükellefi adına ilgili vergi dairesine vergi hesaplayan ve ödenen kişilerdir.

KDV dahil vergi oranları
Çeşitli mal ve hizmet gruplarına KDV dahilinde üç farklı fiyat uygulanmaktadır.

Azalan Oran% 1 Liste No Ben kurutulmuş gıdalar, pamuk, buğday,
 % 8 koyun ve sığır, ekmek, gazete ve dergi vs. Liste No II temel gıda maddeleri (süt, makarna, yağ vb.) Ve diğer mallar ve hizmetler
Genel Oran% 18 Listelerin Dışındaki Mallar I ve II

KDV Beyanı
KDV'de vergilendirme, mükelleflerin yazılı beyan ettiği vergi beyannamelerine dayanmaktadır. Vergilendirme döneminde vergiye tabi olmayan işlemler olsa bile vergi beyannamesi beyan etmek zorundalar.

Aylık dönemlere tabi olan mükellefler, bir sonraki ayın 20'si günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine dosyalarını iade etmelidir. Üç aylık dönem için, takip eden üç ayın 20'inci günü akşamına kadar beyanname vermeli ve iadelerini sunmalıdırlar. (www.ihracat.co)

2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan mallar verginin konusudur. Listelerdeki mallar için, Özel Tüketim Vergisi yalnızca bir kez ücretlendirilir.

Farklı vergi oranlarında özel tüketim vergisine tabi olan ağırlıklı olarak 4 farklı ürün grubu bulunmaktadır

Liste I petrol ürünleri, doğal gaz, yağlama yağı, solventler ve solvent türevleri ile ilgilidir.
Liste II, otomobiller ve diğer araçlar, motosikletler, uçaklar, helikopterler, yatlar ile ilgilidir.
Liste III, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içkiler ve kola ilişkilidir.
Liste IV, lüks ürünlerle ilgilidir.
Özel Tüketim Vergisinin mükellefleri

Mükellefler listelere göre farklıdır. Onlar;

Liste I için; Petrol ürünleri imalatçıları ve ithalatçıları,
Liste II için; Motorlu taşıt tüccarları, müzayededen satış yapan veya satan ihracatçılar
Liste III için; Üreticileri, ihracatçıları veya satıcıları tütün, alkollü içecekler ve kola müzayedeleriyle pazarlamaktadır.
Liste IV üreticileri, ihracatçıları veya satıcıları lüks ürünler açık artırması yoluyla.

3. BANKACILIK VE SİGORTACILIK VERGİSİ

Bankaların, sigorta şirketlerinin ve bankacıların tüm işlemleri bu verginin konusudur. Onların adına ürettikleri hizmetler nedeniyle faiz, komisyon ve harcama adı altında toplanan vergiler üzerine vergi olacaktır.

Mükellefler bankalar, sigorta şirketleri ve bankacılardır. Finansman şirketleri, borç verenler ve faktoring şirketleri mükelleflerdir.

BITT'deki vergilendirme dönemi takvim yılının her ayıdır. Mükellefler vergiye tabi işlemlerini ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar beyan eder. (www.ihracat.co)

4. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Cep telefonu, kablo radyo ve televizyon yayınları ile telekomünikasyon hizmetleri genellikle verginin konusudur. Vergilendirilebilir olay, bu hizmetleri yerine getirmektir.

Mükellefler, bu hizmetleri sunan işletmelerdir.

Vergilendirme dönemi takvim yılının her ayıdır. Her ay toplanan vergiler, bir sonraki ayın 15'inci günü akşamına kadar beyan edilir ve ödenir.

5. DAMGA PULU VERGİSİ

Damga Vergisi Kanununa ekli listede, geniş bir yelpazede belgeler vergi konusudur. Bu belgeler, fiiller, sonuçlar, resmi raporlar, ticari işlemlerle ilgili kağıtlar, makbuzlarla ilgilidir. Bu belgeler hazırlandığında vergi gelir.

Mükellefler, bu belgeleri imzalayan kişilerdir. Vergi, belgenin değerinin bir yüzdesi olarak vergilendirilir. Damga vergisi, gelir pulunu yapıştırarak, basılı pul koyarak, makbuz karşılığında ve durarak dört yolla ödenebilir.

6. GÜMRÜK VERGİSİ

Vergi konusu yurtdışından ithal edilen mallardır. Vergilendirilebilir olaylar, malların serbest dolaşımı, gümrük beyannamesinin tescili ve kısmi muafiyet durumunda geçici ithalattır.

Vergi mükellefi esas olarak gümrük dairesine beyan eden kişidir.

Gümrük vergileri mükellef tarafından yazılı beyan üzerinde değerlendirilir ve iletişimden itibaren 10 gün içinde ödenir. (www.ihracat.co)

III. VARLIK VERGİSİ


1. Vasiyet ve hediye Vergisi

Türk vatandaşlarına ait malların ve malların, Türkiye'de bulunmayan, geri dönüşsüz, miras yoluyla ya da başka bir şekilde geçiş konusu vergi konusudur.

Vergi mükellefi malları miras yoluyla ya da gereksiz yere satın alan kişi. Ödeme yapmadan Türkiye dışından mülk sahibi olan Türk vatandaşları da bu vergiye tabidir.

Davalı tarafından verilen beyan üzerinde miras ve hediye vergisi değerlendirilir.

Miras söz konusu olduğunda, deklarasyon, ölüm tarihi ile birlikte hukukun üstünlüğü olarak dört ay içerisinde sunulacaktır. Ölüm Türkiye'de meydana gelir ve mükellef Türkiye dışındaysa beyan süresi altı aya çıkar. Ölümün ve mükelleflerin Türkiye dışındaysa beyan süresi tekrar dört ay olacak. Bununla birlikte, ölüm yabancı bir ülkede gerçekleştiğinde ve mükellef başka bir yabancı ülkede olduğunda bildirim süresi sekiz ay uzatılmıştır.

İletimlerin gereksiz olması halinde, beyan mülklerin edinildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde teslim edilecektir.

emlak vergisi

2. GAYRİMENKUL VERGİSİ

A) Bina Vergisi
Türkiye'de yapılar vergi konusu. Vergilendirilebilir olaylar binanın mülkiyetidir, intifa hakkı oluşturur veya binanın sahibi olarak davranır.

Vergi mükellefi, varsa binanın sahibi, intifa hakkı sahibidir veya bunların hiç kimsesi yoksa binanın sahibi olarak davranır.

Vergi değerlendirmesi ilgili belediye tarafından yapılır. Vergi, yıllık beyan ile değerlendirilir ve tahakkuk ettirilir. Gayrimenkul vergisi iki taksitte ödenir. Mart, Nisan ve Mayıs ayında ilk taksit, Aralık ayında ikinci taksit ödenecek. (www.ihracat.co)


B) Arazi Vergisi
Vergi konusu Türkiye'de topraklardır. Vergilendirilebilir olaylar arazinin mülkiyetidir, intifa hakkı oluşturur veya binanın sahibi olarak hareket eder.

Vergi mükellefi, var ise arazinin sahibidir, intifa hakkı sahibidir veya bunların hiç kimsesi yoksa arazinin sahibi olarak davranan kişi.

Vergi değerlendirmesi ilgili belediye tarafından yapılır. Vergi, yıllık beyan ile değerlendirilir ve tahakkuk ettirilir. Arazi vergisi iki taksitte ödenir. Mart, Nisan ve Mayıs ayında ilk taksit, Aralık ayında ikinci taksit ödenecek.

3. MOTORLU TAŞIT VERGİSİ

Vergi konusu motorlu taşıt. Vergilendirilebilir olay, motorlu taşıtların trafik, belediye ve rıhtımlara kaydıdır.

Mükellefler trafik, belediye ve rıhtım tescilinde kendi adlarına kayıtlı motorlu taşıtlara sahip gerçek ve tüzel kişilerdir ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından idame ettirilen sivil hava aracı kayıtları.

Vergi Ocak ayı başında değerlendirilmekte ve tahakkuk edilmektedir. Motorlu taşıt araçları vergileri her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. (www.ihracat.co)

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,28,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TÜRK VERGİ SİSTEMİ
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
türk vergi sistemi, MOTORLU TAŞIT VERGİSİ, Arazi Vergisi, Bina Vergisi, GAYRİMENKUL VERGİSİ, Vasiyet ve hediye Vergisi, Varlık vergisi, GÜMRÜK VERGİSİ, DAMGA PULU VERGİSİ, ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ, BANKACILIK VE SİGORTACILIK VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, DEĞERLİ VERGİ, KDV, KDV Beyanı, KDV mükellefleri, GİDER VERGİSİ, DEĞERLİ VERGİ, Stopaj Vergi İadesi, Özel Vergi İadesi, Yıllık Kurumlar Vergisi İadesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Stopaj Vergi İadesi, Yıllık vergi iadesi, Bireysel Gelir Vergisinin Beyanı,
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIrv1FEKYb4m0Txn_Au7Prm1t0eaMyf7kkOoQbW12v_WeX6VCROutBgQdzaezdOa000AHUM-mqMGJMDv_FgpfCcjyJdsaXknhpE0c9GRUFomXJLpI5lr9Ia1N3PTvxxJcobGMCw_YJg7E/s640/gelir_vergisi.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIrv1FEKYb4m0Txn_Au7Prm1t0eaMyf7kkOoQbW12v_WeX6VCROutBgQdzaezdOa000AHUM-mqMGJMDv_FgpfCcjyJdsaXknhpE0c9GRUFomXJLpI5lr9Ia1N3PTvxxJcobGMCw_YJg7E/s72-c/gelir_vergisi.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2017/02/turk-vergi-sistemi.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2017/02/turk-vergi-sistemi.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content