26.03.2017

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

uluslararası ticaret finansmanı


Ticaret finansmanı, ticaret ve uluslararası ticaretle ilgili belirli faaliyetlerin finanse edilmesi süreciyle ilgilidir. Ticaret finansmanı, borç verme, akreditif, faktoring, ihracat kredisi ve sigorta gibi faaliyetleri içerir. Ticaret finansmanı ile uğraşan şirketler arasında ithalatçılar ve ihracatçılar, bankalar ve finansörler, sigortacılar ve ihracat kredi kuruluşları ve diğer hizmet sağlayıcılar yer almaktadır.

Ticaret Finansmanı
Ticaret finansmanı faaliyetlerine ilişkin geri ödeme koşulları genellikle kısa vadeli olup, çoğunluk sadece belirli bir finansal işlemin tamamlanması için kullanılmaktadır. Bu finansman, uluslararası pazarda alıcıların ve satıcıların çıkarlarını korumaya ve birden fazla para birimini içerebilecek işlemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir güvenlik ağı oluşturmaktadır.

Uluslararası ticaret yüzyıllar boyunca var olmasına rağmen, ticaret finansmanı, ticareti daha da kolaylaştırmanın bir aracı olarak gelişti. Ticaret finansmanının yaygın kullanımı, uluslararası ticaretin muazzam büyümesine katkıda bulunan faktörlerden biridir. Ticaret finansmanı, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin %80 ila %90'ının bu finansman yöntemine dayandığını tahmin etmektedir. (www.ihracat.co)Ticaret Finansmanı, Ödeme Gücü ve Likidite
Genel finansman borç ödeme veya likidite konularını kapsamak için kullanılabilir, ancak ticaret finansmanı kullanımı, alıcının likidite sorunu yaşadığı veya herhangi bir finansman sıkıntısında olduğunu göstermez. Bunun yerine, döviz dalgalanmaları, siyasi istikrarsızlık, ödememe dışı konular veya ilgili taraflardan birinin kredi itibarı ile ilgili sorular gibi uluslararası ticarette mevcut olan benzersiz risklere karşı koruma sağlamak için kullanılabilir.

Uluslararası Ticaret Finansmanı
En basit biçimiyle, ticaret finansmanı, bir ihracatçı ve ithalatçının farklı ihtiyaçlarını herkesin çıkarlarına uyacak kendi finansman planını hazırlayabilmesi şeklinde çalışır. Bir ihracatçı, ithalatçı tarafından bir ihracat sevkiyatı için önceden ödeme yapılmasını tercih ederken, ithalatçıya yönelik risk, ihracatçının ödemeyi basitçe cebe atabileceği ve sevkiyatı reddetmesidir. Tersine, eğer ihracatçı, krediyi ithalatçıyı genişletirse, ithalatçı, ödemeyi reddedeceği gibi, gereğinden fazla geciktirebilir.

Ticaret finansmanı alanında bu sorunun ortak bir çözümü, ithalatçısının kendi ülkesindeki bir banka aracılığıyla ihracatçının adına açılmış bir akreditif vermesidir. Akreditif, esasen, malların sevk edildiğine dair belgelenen kanıtları aldıktan sonra, akreditif veren banka tarafından ihracatçıya ödeme yapılmasını garanti eder. Bu biraz hantal bir süreç olsa da, kredi sistemi en popüler ticaret finans mekanizmalarından biridir. (www.ihracat.co)

İhracat
Bir ihracat, bir ülkede üretilen malların satış veya ticaret için başka bir ülkeyesevk edilmesine dayanan uluslararası ticaretin bir fonksiyonudur. Bu tür malların satışı, ihracatçı ülkenin döviz girdilerinin artması açısındanda fayda sağlıyor. Hali hazırda mal ve hizmet satın alınan bir ülkeye ihracat yapılıyorsa bu karşılıklı ticaretin dengeli yürümesi ve cari açık oluşmaması açısından önemlidir.

İhracat, ekonomik transferin en eski biçimlerinden biridir ve ticarette daha az kısıtlamaya sahip olan ülkeler arasında büyük oranlarda (tarifeler veya sübvansiyonlar gibi) ortaya çıkar. Gelişmiş ekonomilerde faaliyet gösteren en büyük şirketlerin çoğu yıllık gelirlerinin önemli bir bölümünü ihracattan diğer ülkelere türetmektedir. 

Mal ihraç etme yeteneği, daha genel mal ve hizmetler satarak bir ekonominin büyümesine yardımcı olur. Hükümetler içinde diplomasinin ve dış politikanın temel işlevlerinden biri, ekonomik ticareti, her iki partiye de fayda sağlayan yollarla teşvik etmektir.İhracat bir ülkenin ekonomisinin önemli bir bileşenidir. İhracatlar sadece uluslararası ticareti kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda istihdam, üretim ve gelir yaratarak ev içi ekonomik faaliyetleri teşvik ediyorlar. (www.ihracat.co)

İhracat rakamları baz alındığında başta giden ülkeler arasında dolar olarak Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Hollanda bulunmaktadır. Çin, başta elektronik ekipman ve makine ihracatı olmak üzere yaklaşık 2.3 trilyon ABD doları ihracat yapmaktadır. Birleşik Devletler başta sermaye malları ihracatı olmak üzere yaklaşık 1.6 trilyon dolar ihraç etmektedir.

Almanya öncelikli olarak motorlu kara taşıtları ihracatı yapıyor, Almanyanın  yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık ihracat hacmi var. Japonya'nın başta motorlu taşıt ihracı olmak üzere yaklaşık 684 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Nihayet, Hollanda'nın başta makine ve kimyasallar ihracatı olmak üzere yaklaşık 672 milyar dolarlık ihracatı bulunmaktadır. (www.ihracat.co)

Şirketler İçin İhracatın Avantajları
Şirketler, çeşitli nedenlerle ürün ve hizmetleri ihraç etmektedir. İhracat, eğer doğru yapılırsa, yeni pazarlara doğru genişleyerek satış ve kârlarını artırabilir. Hatta önemli bir küresel pazar payı yakalamak için bir fırsat sunabilir. Birden çok pazara çeşitlenerek yayılmış iş riskini ihraç eden şirketler. 

Dış pazara yapılan ihracat artan talebi karşılamak için operasyonları genişleterek birim başına maliyeti genellikle düşürebilir. Son olarak, dış pazarlara ihraç eden şirketler, genellikle, yeni teknolojilerin keşfedilmesine, pazarlama uygulamalarına ve yabancı rakiplere yönelik anlayışlara olanak tanıyan yeni bilgi ve deneyim kazanırlar.

İhracat Zorlukları
İhracatçı şirketler için farklı pazarlarda satış ve pazarlama faaliyetleri yürütmenin yurt içi satışlardan bağımsız farklı masrafları ve yatırım zorunlulukları var. Şirketlerin, dış pazarı araştırmaya önemli kaynaklar ayırması ve ürünü farklı pazarlarda ki yerel taleplerin değişkenliğine bağlı olarak düzenlemesi veya değiştirmesi gerektiği için ekstra maliyetlerin olması muhtemel. 

Farklı ülkelrrden müşterilerle açık hesap çalışmanın getirdiği riskler, akreditif gibi karışık ödeme yöntemleri ile çalışmak, uluslararası sevkiyat ve gümrük masraf ve prosedürlerine maruz kalmak gibi ihracata has süreçler bulunmaktadır. İhracatçı şirketler genellikle daha yüksek bir finansal risk derecesine maruz kalmaktadırlar. (www.ihracat.co)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder