Deprem Yardım

MÜŞTEREK AVARYA - GENERAL AVERAGE

Müşterek Avarya (general average) ilkesi, York-Anvers kurallarının 1890 yılında uluslararası ticaret hukukunun bir parçası olarak kabulünden beri, den
MÜŞTEREK AVARYA GENERAL AVERAGE

Müşterek Avarya (general average) ilkesi, York-Anvers kurallarının 1890 yılında uluslararası ticaret hukukunun bir parçası olarak kabulünden beri, denizaşırı ticaretin resmi kurallarından biridir ancak geçmişi çok daha öncesine dayanır. 1801 tarihli Birkley and Others against Presgrave mahkeme kararı, müşterek avarya’nın en yalın tarifini yapar: “Geminin ve yükün korunması için yapılan olağanüstü fedakarlıklar veya yapılan harcamalar sonucunda ortaya çıkan tüm kayıplar müşterek avarya kapsamına girer ve gemide yükü olan herkes tarafından orantılı olarak karşılanmalıdır."

Kısaca “Müşterek Avarya”, Bir yolculuk sırasında oluşan zarar ve giderlerin dağılımını düzenleyen deniz hukukunun önemli bir ilkesidir. Bu yazımızda müşterek avaryanın temel şartlarını, nakliyede oynadığı rolü, yük sahiplerini ve taşıyıcıları nasıl etkilediğini ele alacağız.

Müşterek Avarya Nedir?

Müşterek Avarya, bir armatörün gemiyi ve yükünü, gemi, mürettebat ve taşıdığı yükü tehdit eden bir ortak deniz tehlikelerinden korumak için gönüllü olarak olağanüstü harcamalara veya kayıplara katlandığı durumlarda uygulanan, deniz hukukunca kabul edilmiş yasal bir ilkedir. Bu ilke, armatörün, meydana gelen masraf veya kayıplar için yük sahipleri de dahil olmak üzere, seferde mali çıkarı olan tüm taraflardan katkı istemesine olanak tanır. Müşterek avaryaya katılım payı, yükün varış limanındaki değerine göre hesaplanır.

Müşterek Avaryayı Kim İlan Eder?

Müşterek avarya, gemi kaptanı tarafından armatörü temsilen ilan edilir. Ancak gerektiğinde müşterek avarya hakemi veya yetkili bir merci tarafından da ilan edilebilir. Müşterek Avarya, gemi kaptanı tarafından, geminin ve içindeki yükün tehlikede olduğuna ve zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi için olağanüstü tedbirlerin alınması gerektiğine inandığı zaman yapılır. Beyan yazılı olarak yapılmalı ve yük sahiplerine veya acentelerine sunulmalıdır. Beyan, maruz kalınan kayıp veya masrafın niteliğini ve kapsamını belirtmeli ve Beyannamenin gerekçesini sağlamalıdır. Yük sahipleri veya acenteleri Beyannameyi kabul etmeli ve katkıları için bir garanti vermelidir.

MÜŞTEREK AVARYA GENERAL AVERAGE

Müşterek Avarya Beyanına İtiraz Edilebilir mi?

Müşterek Avarya ilan edildiğinde, gemide yükü olan firmalar, müşterek avarya ilanının haklı olmadığına veya talep edilen masraf veya kayıpların makul veya gerekli olmadığına inanıyorlarsa, hukuki haklarını kullanarak karara itiraz edilebilir. Yük sahipleri, Beyana itiraz etmek için mahkemenin veya tahkimin müdahalesini isteyebilir. Müşterek avaryada  iddia edilen masrafları veya kayıpları gerekçelendirmek için ispat yükü gemi sahibine aittir.

Müşterek Avarya Kargo Sahipleri İçin Ne İfade Ediyor?

Kargo sahipleri, Kargo Sigortası veya Deniz Sigortası gibi sigorta teminatları ile Müşterek Avarya'nın mali etkisinden korunabilir. Bu sigorta poliçeleri, müşterek avarya katkı payının yük sahibine düşen payını teminat altına alabilir. Ancak teminat kapsamı, sigorta poliçesinin şartlarına ve koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Müşterek Avaryanın Temel Koşulları Nelerdir?

Müşterek avaryanın beyan edilebilmesi için üç temel şartın sağlanması gerekir:

1. Gönüllü Kurban (Voluntary Sacrifice)

İlk koşul, ortak denizcilik macerasını korumak için gönüllü bir fedakarlık veya harcama yapılması gerektiğidir. Bu, daha büyük bir kaybı önlemek için alınan önlemin gönüllü olması gerektiği anlamına gelir. Fedakarlık veya harcama iradi değilse müşterek avarya sayılmaz.

2. Ortak Deniz Macerası (Common Maritime Adventure)

İkinci şart, ortak deniz macerası için fedakarlık veya harcama yapılması gerektiğidir. Bu, gemi, yük ve navlun dahil olmak üzere yolculuğa dahil olan tüm tarafların yararına fedakarlık veya harcama yapılması gerektiği anlamına gelir.

3. Başarılı Sonuç (Successful Outcome)

Üçüncü şart ise fedakarlık veya harcamanın amacına ulaşmada başarılı olmasıdır. Fedakarlık veya harcama başarılı olmazsa müşterek avarya sayılmaz.

MÜŞTEREK AVARYA GENERAL AVERAGE

Müşterek Avarya Sürecinde Yetkili Hukuki Merci Kimdir?

Müşterek avarya sürecinde, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle müzakereler yoluyla anlaşma sağlanmaya çalışılır. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, müşterek avarya hakemi veya yetkili bir mahkeme devreye girer.

Müşterek avaryanın uluslararası hukukta düzenlenmesi amacıyla 1910 Brüksel Antlaşması, 1950 ve 1989 Protokolleri ve 2016 York-Antwerp Kuralları gibi uluslararası sözleşmeler ve kurallar vardır. Bu sözleşmeler, müşterek avarya sürecinde hangi mahkemenin yetkili olduğunu belirler.

Genellikle, müşterek avarya sürecinde yetkili mahkeme, geminin limanının bulunduğu ülkenin mahkemeleridir. Ancak bu durum taraflar arasında yapılan anlaşmaya veya müşterek avarya ilanında belirtilen hususlara göre farklılık gösterebilir. Taraflar, müşterek avarya sürecinde yetkili mahkeme konusunda anlaşmazlığa düştükleri takdirde, konu müşterek avarya hakemi veya yetkili bir mahkeme tarafından çözüme kavuşturulur.

Müşterek Avarya Süreci Nasıl İşler.

1. Zararın oluşması: Gemide veya yükte bir hasar meydana geldiğinde, müşterek avarya süreci başlar. Hasarın büyüklüğüne ve tarafların anlaşmalarına göre, müşterek avarya ilan edilir.

2. Müşterek avarya ilanı: Müşterek avarya ilanı, gemi kaptanı veya yük sahibi tarafından yapılır. İlan, hasarın ne kadar olduğunu, hangi nedenlerden kaynaklandığını ve hangi önlemlerin alındığını belirtir.

3. Kurtarma faaliyetleri: Müşterek avarya ilanından sonra, kurtarma faaliyetleri başlatılır. Bu faaliyetler, gemi ve yükün kurtarılması için yapılır. Kurtarma faaliyetleri sırasında, gemi veya yükün kaybedilmesi riski de olabilir.

4. Harcamaların belirlenmesi: Kurtarma faaliyetleri sırasında yapılan harcamalar, müşterek avarya sürecinde dikkate alınır. Harcamaların belirlenmesi, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığında bir müşterek avarya hakemi tarafından yapılır.

5. Paylaşım: Harcamalar belirlendikten sonra, taraflar arasında paylaşım yapılır. Paylaşım, tarafların müşterek avarya ilanında belirttikleri oranlara göre yapılır.

6. Ödeme: Harcamaların paylaşımı yapıldıktan sonra, taraflar kendi paylarına düşen harcamaları öderler.

7. Sigorta: Müşterek avarya sürecinde, tarafların sigorta poliçeleri de dikkate alınır. Sigorta şirketleri, hasarın büyüklüğüne ve sigorta poliçelerindeki şartlara göre ödeme yaparlar.

8. İşlemin sona ermesi: Müşterek avarya süreci, tarafların ödemeleri yaptıktan sonra sona erer.

Hangi Olaylar ve Harcamalar müşterek avaryaya dahildir?

Müşterek avarya harcamaları, gemi ve yükün korunması, kurtarılması, onarımı ve yer değiştirilmesi gibi işlemleri içerir. Müşterek avarya kapsamında ödenecek harcamalar arasında aşağıdakiler yer alabilir:

  • Gemi ve yükün kurtarılması için yapılan masraflar
  • Gemide meydana gelen hasarın onarımı için yapılan masraflar
  • Yükün boşaltılması ve yer değiştirilmesi için yapılan masraflar
  • Kurtarma gemileri ve ekipmanları için yapılan masraflar
  • Liman ve kanal ücretleri gibi masraflar
  • Personel, yiyecek, su, yakıt ve diğer giderler gibi operasyonel masraflar
  • Gemi ve yükün sigortasıyla ilgili masraflar

MÜŞTEREK AVARYA GENERAL AVERAGE

Ever Given Süveyş Kanalı Blokajı ve Müşterek Avarya

23 Mart 2021'de dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu ve dünyanın en işlek ticaret yollarından birinin altı gün boyunca kapanmasına neden oldu. Olay, küresel ticarette önemli bir gecikmeye neden olurken, Müşterek Avarya uygulamasına ilişkin tartışmaları da alevlendirdi. Geminin kaptanı Müşterek Avarya ilan etti ama haklı mıydı? Kargo sahipleri itiraz edebilir mi? Müşterek Avarya, Mısır hükümetinin Süveyş Kanalı'nın kapanmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar için talep ettiği tazminatı karşılıyor mu? Bu gibi sorular ışığında müşterek avarya sürecinin yıllarca süren bir hukuk mücadelesi olarak sürmesi bekleniyor.

Sonuç olarak müşterek avarya, deniz hukukunun bir sefer sırasında oluşan zarar ve giderlerin dağılımını düzenleyen önemli bir ilkesidir. Müşterek bir avaryanın ilan edilebilmesi için üç temel şartın karşılanması gerekir: gönüllü fedakarlık, ortak deniz macerası ve başarılı sonuç. Bir müşterek avarya olayı meydana geldiğinde, meydana gelen kayıplar ve masraflar, sefere dahil olan tüm taraflarca orantılı olarak paylaşılır. Bu, kargoları olaydan doğrudan etkilenmemiş olsa bile, kargo sahiplerinin oluşan kayıplara katkıda bulunmaları gerekebileceği anlamına gelir.

Yazan: Aykut Alan

Kaynaklar:

https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/2016-York-Antwerp-Rules-with-Rule-XVII-correction.pdf

https://vlex.co.uk/vid/birkley-and-others-against-802109809

https://bansarchina.com/general-average/ 

https://shapiro.com/resources/cargo-insurance-what-is-general-average/ 

https://gcaptain.com/shipowner-declares-general-average-for-ever-given/  


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: MÜŞTEREK AVARYA - GENERAL AVERAGE
MÜŞTEREK AVARYA - GENERAL AVERAGE
Müşterek Avarya (general average) ilkesi, York-Anvers kurallarının 1890 yılında uluslararası ticaret hukukunun bir parçası olarak kabulünden beri, den
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLuN420RQMrUymrcnqVDSjIl4Pyip5lsNB8rK7NZXmuG1iHTF-6zBI-1MCavk7OVtotMHjXNhr0ZuBbLoom0YycvmZa_pcIQpnTVciOZy0kGxnagmTbksKQP3GKvqwH41dREnBHhUu9s9g4KussOHd-aO4HKzgjR2-5k8ZGcTPo7zddmz2KqSiXDBQvw/s16000/MUSTEREK-AVARYA-00.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLuN420RQMrUymrcnqVDSjIl4Pyip5lsNB8rK7NZXmuG1iHTF-6zBI-1MCavk7OVtotMHjXNhr0ZuBbLoom0YycvmZa_pcIQpnTVciOZy0kGxnagmTbksKQP3GKvqwH41dREnBHhUu9s9g4KussOHd-aO4HKzgjR2-5k8ZGcTPo7zddmz2KqSiXDBQvw/s72-c/MUSTEREK-AVARYA-00.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2023/04/musterek-avarya-general-average.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2023/04/musterek-avarya-general-average.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content