Deprem Yardım

TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER

Türkiye, genel olarak serbest piyasa koşulları ve DTÖ kurallarına uygun bir dış ticaret politikası izlemekle birlikte, yerli tarım ve sanayi üreticile
TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER

Türkiye, genel olarak serbest piyasa koşulları ve DTÖ kurallarına uygun bir dış ticaret politikası izlemekle birlikte, yerli tarım ve sanayi üreticilerini korumak ve ithal edilen malların güvenlik ve kalite standartlarını sağlamak gibi gerekçelerle bazı ürünlerin ithalatında tarife dışı engeller uygulamaktadır. Türkiye seksenli yıllara kadar tarife dışı engelleri sık kullanmakta idi. Doksanlı yıllarda dış ticaret politikası gümrük birliğinin etkisi ile AB standartlarında revize edildi. İki binli yıllarla birlikte Türkiye’nin ithalat politikasının çok sık değiştiğini görüyoruz. Yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu yerel hammadde üretimine dair sürdürülebilir ve uzun vadeli bir devlet politikası izlenmediği için, ithal ürünlere uygulanan tarife dışı engeller, ithal hammadde ve enerji bağımlılığı olan yerli üreticilerin maliyetlerini arttırmakta ve ihracatçıların küresel rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER

Türkiye'nin Tarife Dışı Engeller Uyguladığı Başlıca İthal Ürünler

1. Tarım Ürünleri Tarife Dışı Engeller:

Türkiye, meyveler, sebzeler ve tahıllar da dahil olmak üzere belirli tarım ürünlerinin ithalatına kısıtlamalar uygular. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği ve pek çok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları yaparak, karşılıklı gümrük vergisiz ticaret imkanı sağlamasına rağmen, tarım ürünleri yüksek oranda kapsam dışı bırakılmıştır ve tarım ürünlerinde tarife koruması yüksektir. İç piyasanın ihtiyacı ve yerli üreticilerin yıllık üretim miktarına bağlı olarak tarım ürünlerinin ithalatına dair kısıtlamalar dönemsel olarak gevşetilebilir. Bu kısıtlamalar kotaları, lisanslama gerekliliklerini veya sağlık ve bitki sağlığı düzenlemelerini içerebilir.

2. Tekstil ve Konfeksiyon Tarife Dışı Engeller:

Türkiye, ithal tekstil ve konfeksiyonun belirli kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için düzenlemeler uygulamıştır. Bu, etiketleme, paketleme ve test etme gerekliliklerini içerir. Türkiye özellikle Uzakdoğu ve Çin menşeli ürünler için tarife dışı engellere başvurmaktadır.

3. Demir ve Çelik Ürünleri Tarife Dışı Engeller:

Türkiye, yerel çelik endüstrisini korumak için son 30 yılda belirli çelik ürünlerinin ithalatına yönelik çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler, kotalar ve lisanslama gereksinimlerini içerir.

4. İlaçlar ve Tıbbi Ürünler Tarife Dışı Engeller:

Türkiye, ithal edilen farmasötik ürünlerin güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için düzenlemeler uygulamaktadır. Buna kayıt, test ve etiketleme gereksinimleri dahildir.

5. Elektrik ve Elektronik Ürünler Tarife Dışı Engeller:

Türkiye, ithal edilen elektronik ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak için düzenlemeler uygulamıştır. Bu, test ve sertifikalandırma için gereklilikleri içerir.

Tüketiciler ve yabancı üreticiler pahasına yerli sanayileri korumak için kullanılabildikleri için tarife dışı engellerin genellikle tartışmalı olduğunu not etmek önemlidir. Bazı durumlarda tarife dışı engeller, bir korumacılık veya ticaret ayrımcılığı biçimi olarak da kullanılabilir ancak içerik, oran ve süreç iyi hesaplanmazsa genellikle yerli ekonomiye de zarar verir.

TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER

Türkiye İthalat Politikası: İthalatta Başvurulan Önlemler

Türkiye'de hem ithalat hem de ihracat, lisanslama, kontroller ve kısıtlamalar dahil olmak üzere bir takım tarife önlemlerine tabidir. 11 mal kategorisi ithalat lisansı, 26 mal kategorisi ihracat lisansına tabidir. 

Türkiye, ithal ürünlerin güvenliğini ve kalitesini sağlamak, yerli sanayileri korumak ve ticaret dengesini korumak için tasarlanmış ithalat düzenlemelerine sahiptir. Önemli düzenlemelerden bazıları şunlardır:

1. Tarifeler:

Türkiye çoğu ithal mala gümrük vergisi uygulamaktadır. Oranlar ürün tipine göre değişmekle birlikte %20 veya daha fazla olabilir. Karşılıklı ticaret anlaşmaları ve gümrük birliği tüm ürünlere tarife muafiyeti getirmez. Örneğin geleneksel tarım ürünleri kapsam dışıdır. İşlenmiş tarım ürünlerinde sadece sanayi payı gümrük vergisinden muaf sayılır. Ancak 2020'nin son çeyreğinden itibaren, buğday, mısır ve ayçiçeği tohumu yağı gibi bazı tarım ürünleri üzerindeki yüksek tarifeler, artan gıda enflasyonu ve emtia maliyet artışlarını dengelemek için kaldırıldı. Ancak bu değişikliklerin dönemsel olduğu göz önünde bulundurulmalı, ithalatçı Türk firmaları ve Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı yapmak isteyen yabancı ihracatçıların güncel tarifeleri belirli aralıklarla kontrol etmeleri tavsiye edilir.

2. İthalat Lisansları, Standartlar ve Etiketleme:

Bazı ürünlerin Türkiye'ye ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan ithalat izni alınması gerekmektedir. Bu, ürünlerin belirli güvenlik, sağlık ve kalite standartlarını karşılamasını sağlamak içindir. İthal edilen ürünler Türk standartlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olmalıdır. Bu düzenlemeler, gıda güvenliğinden ürün etiketleme ve paketlemeye kadar her şeyi kapsar. İthal edilen ürünlerin standartlara uygunluğunun kontrolü konusunda TSE, Akreditasyon alanında TÜRKAK, deney ve laboratuvar çalışmalarında TÜRKLAB sorumludur.

3. Kısıtlamalar:

Türkiye, çeşitli nedenlerle belirli ürünlerin ithalatına kısıtlamalar getirmektedir. Bazı ürünlerin ithalatı sağlık veya güvenlik nedenleriyle veya yerel endüstrileri korumak için kısıtlanmaktadır. Türkiye’nin ithalata dair kısıtlama kararları karşılıklılık esasına göre de, gerek duyduğunda uygulanır. Örneğin Türkiye’den demir çelik ithalatına kısıtlama getiren bir ülkeye, Türkiye aynı ürün grubunda veya o ülkenin Türkiye’ye yoğun ihracat yaptığı bir başka ürün grubunda kısıtlama getirerek karşılık verebilir.

TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER

Türkiye İthalat Stratejisi ve Tespitler

Türkiye'nin ithalat stratejisi, uluslararası ticareti geliştirmeye ve ülkenin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya odaklanmaktadır. Türkiye ihracat gücünü arttırmak için, doksanlı yıllarda dahil olduğu AB gümrük birliği gibi, karşılıklı vergileri kaldırmak ve ticareti kolaylaştırmak için pek çok karşılıklı ticaret anlaşması imzaladı. İhracat odaklı bu anlaşmaların doğal bir sonucu olarak bu ülkelerden Türkiye'ye ithalatında önü açıldı.

Türkiye seksenlerden beri liberal ve açık piyasa ekonomisine yönelen bir dış ticaret stratejisi izliyor. Ancak iki binli yıllarda yapılan özelleştirmelerin, hammadde ve imalat sanayine kaynak aktarımı ve yatırım için kullanılmaması Türkiye ihracatını ithalata bağımlı kıldı. Türkiye hammadde ve yarı mamulün yanı sıra yüksek oranda enerji ithalatına bağımlı bir ekonomiye sahip.

Türkiye, ihraç mallarda yerlilik payını arttırmalı ancak mevcut ithalat rejimi, yurt içi yatırımları desteklemek değil, ithalatı vergilendirmek ve kısıtlamak üzere kurulu. Ancak bu sistem ithalatı azaltmaya değil sadece ihracatçının maliyetlerini arttırmaya sebep oluyor.

Son elli yıldır, başta 2018 yılında yaşanan ABD Çin ticaret savaşları olmak üzere, korumacı ve kısıtlayıcı tedbirler ve tarifelerle ithalat stratejisini şekillendiren ülkelerin bu hamlelerinden sonuç alamadığı görülmüştür.

Örneğin ABD’nin Türkiye dahil Çin, AB ve Birleşik krallık gibi ülkelere uyguladığı çelik ve alüminyum ürünlerine dair ek tarifeler sonucunda “US Tax Foundation” verilerine göre ABD’de otomotiv başta olmak üzere sanayi sektöründe hammadde maliyetleri artışı ve soncunda iç piyasada yükselen fiyatlar ve ABD’li ihracatçıların azalan rekabet gücü sebebiyle 75.000 istihdam kaybı yaşandı. Yine bu tarifeler sonucunda azalan üretim sebebiyle 2019 yılında ABD GSYİH'sının %0,02 küçüldüğü öngörülmektedir.

TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER

Sonuç

DTÖ, uluslararası ticarette tarifelerin aşamalı olarak azaltılması ve tarife dışı engellerin tespiti ve oluşan ihtilafların çözümü için tutarlı politikalar izliyor. Ancak tarifelere oranla tarife dışı engellerin sayıları hızlı bir şekilde artmakta. Bunun temel sebebi ise, tarife dışı engellerin DTÖ nezdinde tespiti ve tarafların haklılığını ispatlamanın zor olması ve bu sürecin uzunluğudur. Örneğin tarifelerin arttırılmasının tespiti ve geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığını belirlemek daha kolayken, sağlık veya kalite standartları sebebiyle bir ürünün ithalatına uygulanan kota ve kısıtlamaların kasıtlı bir uygulama olduğunu ispatlamak daha zordur.

Tarife dışı engeller bu yönüyle serbest ticaretin önünde ciddi bir engel. Ticaret ülkeler arasında sadece ekonomik değil, siyasi ve kültürel yakınlaşma sağlaması, problemlerin çözümünde karşılıklı çıkarların iş birliği çabalarını desteklemesi gibi sebeplerden dolayı dünya barışı açısından da önemli.


İlgili Konu: TARİFE DIŞI ENGELLER

Yazan: Aykut Alan

Kaynaklar:

https://www.worldbank.org/

https://wits.worldbank.org/tariff/non-tariff-measures/en/country/TUR

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkey-import-tariffs

https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/imports

https://taxfoundation.org/section-232-tariffs-steel-aluminum/

https://www.oecd-ilibrary.org

https://data.tuik.gov.tr/

 

YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,28,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER
TÜRKİYE TARİFELER VE TARİFE DIŞI ENGELLER
Türkiye, genel olarak serbest piyasa koşulları ve DTÖ kurallarına uygun bir dış ticaret politikası izlemekle birlikte, yerli tarım ve sanayi üreticile
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilrb4L8YfUHmwahHAJ1u4a4klDD8imSAVGqhypuxW3SEMZx1FsIfrwsuRQqGRH-FNbZxWIGwILV-Q_3dLmoVIglpPmjfiBxfZIFYnqoO6zOtXA9zEVuFnmKICNiWGqvfabDaVkUKyEHxxN_3gxPVpOdy81NBNcjwlnZqSJEalCkFPfYMNb4Y4TlniPOQ/s16000/ithalat-tarife-01.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilrb4L8YfUHmwahHAJ1u4a4klDD8imSAVGqhypuxW3SEMZx1FsIfrwsuRQqGRH-FNbZxWIGwILV-Q_3dLmoVIglpPmjfiBxfZIFYnqoO6zOtXA9zEVuFnmKICNiWGqvfabDaVkUKyEHxxN_3gxPVpOdy81NBNcjwlnZqSJEalCkFPfYMNb4Y4TlniPOQ/s72-c/ithalat-tarife-01.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2023/04/turkiye-tarife-disi-engeller.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2023/04/turkiye-tarife-disi-engeller.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content